Viss par studiju un studējošo kredītiem

54

Ja esi iestājies kādā Latvijas vai ārvalstu augstskolā vai jau sekmīgi apgūsti kādu studiju programmu, Tu vari kandidēt uz valsts garantētu kredītu, kura saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”. 2015. gadā kredītus studentiem izsniedz AS “SEB banka”.

Izmanto šo aizdevumu, lai iegūtu labu izglītību!

Studenti var saņemt divu veidu kredītus – studiju un studējošā

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru (maksimālo kredīta summu var uzzināt Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā: http//www.sza.gov.lv).

Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas), šī kredīta procentu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās studiju kredīta summas.

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas)studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 170 eiro mēnesī.

Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).

Studējošā kredīta procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā. Procenti par šo kredītu ir jāmaksā katru mēnesi. Tāpēc banka regulāri šo summu ieturēs no studenta konta.

Kredītus piešķir tikai akreditētu studiju programmu apguvei.

Kā saņemt kredītu?

Savas augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma anketa un pārējie dokumenti – Ventspils Augstskolā pieteikumi kredītam tiks pienemti no 2. septembra līdz 30. oktobrim.

 • Kad augstskolā ir saņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums, students dodas uz banku, līdzi ņemot pasi. Bankā students uzrāda pasi, atver kontu un noslēdz aizdevuma līgumu.
 • Uz banku jādodas arī galvotājam, lai atvērtu kontu un noslēgtu galvojuma līgumu. Līdzi jāņem pase un izziņa par darba algu. Galvotājam jāzina tā studenta, par kuru viņš galvo, vārds, uzvārds un personas kods.
 • Ministru kabineta noteikumos paredzētā komisijas maksa par kredīta pieprasījuma izskatīšanu un izvērtēšanu ir 3 lati, kas jāiemaksā noslēdzot aizdevuma līgumu ar banku.
 • Pēc aizdevuma un galvojuma līguma noslēgšanas students kredītu saņems aptuveni 3 līdz 4 nedēļu laikā. Pirms banka veic naudas pārskaitījumu, Studiju un zinātnes administrācija pārbaudīs kredītņēmēju sarakstu, kā arī organizēs valsts galvojuma parakstīšanu. Studiju kredītu banka pārskaitīs uz augstskolas kontu, bet studējošā kredītu students saņems savā kontā.

Kredīta nodrošinājums

 • Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams vienas personas galvojums (personas, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda).
 • Galvotājam jābūt vecumā līdz 65 gadiem, un viņa ienākumiem jābūt regulāriem un vismaz vienas minimālās algas apmērā (160 latu mēnesī pirms nodokļu nomaksas). Lai bankas darbinieki varētu pārliecināties par galvotāja ienākumu regularitāti, viņa alga vai algas daļa – vismaz minimālās algas apmērā katru mēnesi jāpārskaita galvotāja kontā – bankā, kas izsniedz kredītu studentam.
 • Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem. Galvotājs var galvot par vairākiem savu bērnu kredītiem. Ja studējošie nav gal¬vinieka bērni, galvinieks var galvot par vairākiem kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo. Persona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtu kredītu vai citus kredītus, var galvot par studējošo, ja attiecīgās personas ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 procentu no kopējiem ikmēneša ienākumiem.
 • Bāreņiem (līdz 24 gadu vecumam ieskaitot) kredīta saņemšanai nav nepieciešami galvotāji. Šie studenti saņem 100% valsts galvojumu.
 • Kredītu var nodrošināt arī ar nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, māju, zemi). Par kredītu var galvot arī pašvaldība.

Kredīta atmaksas kārtība

Studiju un studējošā kredītu atmaksas kārtība ir vienāda. Tos sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar trešo mēneši pēc izslēgšanas no studējošo saraksta.

Ja kredītu kopējā summa ir mazāka par 1423 latiem, kredīti jāatmaksā 5 gadu laikā. Katru gadu atmaksājot 1/5 daļu no kopējās summas.

Ja kredītu kopējā summa ir lielāka par 1423 latiem, kredīti jāatmaksā 10 gadu laikā. Katru gadu jāatmaksā 1/10 daļa no kopējās kredīta summas.

Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja students ir:

 • grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā,
 • bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotram gadam un nestrādā pilnu darba laiku,
 • turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā, maģistrantūrā, rezidentūrā vai doktorantūrā.

Ja kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksāšanas laikā piedzimst bērni, pēc augstskolas beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš 30% apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu. Ja abi vecāki ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas tikai uz vienu no viņiem (pēc izvēles).

Ja kredīta ņēmējs 6 mēnešu laikā nav veicis regulārus kredīta pamatsummas un procentu maksājumus, banka saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem pieprasīs uzreiz atmaksāt visu kredīta summu kopā ar nesamaksātajiem procentiem un līgumsodu. Ja students neatmaksās kredītu, banka vērsīsies pie kredīta galvotāja.

Ja kredīta ņēmējam ir piešķirts bezdarbnieka statuss, kredīta atmaksas termiņš tiek pagarināts par faktisko bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā par diviem gadiem (tiek atlikta pamatsummas atmaksa, procenti ir jāmaksā).

Ja arī galvotājs neatmaksās kredītu, banka vērsīsies tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar tiesas lēmumu tiesas izpildītāji, lai piedzītu kredītu, vērsīsies pret studenta un viņa galvotāja mantu.

SEB banka piedāvā studentiem šādus kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

 • Studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu — līdzekļi mācību maksas segšanai akreditētajās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Kredīts ir pieejams pilna un nepilna laika studējošajiem.
 • Studējošā kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu — līdzekļi ikmēneša tēriņiem līdz 170.74 EUR mēnesī. Kredītu var saņemt tikai pilna laika studējošie gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Papildu informāciju par kredītiem meklējiet šeit

Pieteikuma noformēšana

 

 

 

 

 

 

Papildu informāciju par studentu kredītiem var saņemt:

 1. Savas augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā (VeA komisijas priekšsēdētāja Egita Udodova, egitau@venta.lv).
 2. Studiju un zinātnes administrācijā, Merķeļa ielā 11- 531, Rīga, LV 1050, tālr.67702490.
 3. Visās AS „SEB banka" filiālēs.
 4. Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā http//www.sza.gov.lv.

25.07.2012.