Pētījumu projektā paveiktais pirmajā pusgadā

Kolaza

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra” (VSRC) projektā “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” šī gada 20. oktobrī notika Uzraudzības vadības sanāksme, kurā tika izklāstīti projekta sasniegumi pirmajā pusgadā. Projekts tiek finansēts no ERAF līdzekļiem.

Šī gada 20. oktobrī Ventspils Augstskolā notika projekta Uzraudzības vadības sanāksme, kuru vadīja VSRC direktors Valdis Avotiņš. Sanāksmes laikā zinātniskie darbinieki izklāstīja pirmajā pusgadā paveikto zinātniskajā darbībā. Projektā ir plānots realizēt sešas darbības, lai izvirzītais projekta mērķis tiktu sasniegts. Projekta mērķis ir attīstīt teoriju un novērtēt metodoloģiju, posmsecīgu procedūru un rīkus asinhrono shēmu projektēšanai pārkonfigurējamā vidē. Pirmajā pusgadā zinātniskais personāls strādāja pie 1.darbības „Implementācijas modeļa izstrāde”, kura rezultātā tika sagatavota tehniskā atskaite. Balstoties uz implementācijas modeli tika izstrādātas divas asinhronā summatora shēmas realizācijai pārkonfigurējamajā vidē. Tika izstrādāta testēšanas metodika, eksperimentāli pārbaudītas shēmu darbības un radīta pārliecība, ka summatori darbojas stabili. V. Gopeyenko un I. Lemberskis projekta rezultātus prezentēja starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Pielietojamā astroinformātika un kosmisko datu apstrāde Baltijā”, kura notika šā gada 23.- 24.augustā Ventspils Augstskolā. Pirmajā pusgadā projektā tika iegādāti plānotie pamatlīdzekļi – datori un citas ar datortehniku saistītas lietas.

Pašlaik projekta komanda ir uzsākusi otro projekta darbību „Dekompozīcija” Metožu un algoritmu izstrādāšana. Tiek atlasīta zinātniskā literatūra dekompozīcijas nozarē un tiek analizēti esošie dekompozīcijas algoritmi, kuri tiek aprakstīti literatūrā.

Pētījums tiks realizēts ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Projekts tiks realizēts 36 mēnešus, līdz pat 2020.gada 29.februārim. Projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, Nr. 1.1.1.1/16/A/234, finansējums sastāda 287 891,90EUR.

Detalizētākai informācijai: infovirac@venta.lv

 

02.11.2017.