Arī Administratīvā apgabaltiesa noraida G. Rēvaldes sūdzību

111111

28. decembrī arī Administratīvā apgabaltiesa noraidījusi bijušās Ventspils Augstskolas (VeA) rektores Gitas Rēvaldes pieteikumu par Ventspils Augstskolas Satversmes sapulces 2016.gada 25.maija lēmuma Nr. 16-15 atcelšanu.

Gita Rēvalde vērsās tiesā ar pieteikumu atzīt par spēkā neesošu 2016. gada 25.maija VeA Satversmes sapulces lēmumu, ar kuru viņa tika atcelta no VeA rektores amata kā uzticību zaudējusi. Jau Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namam, izskatot lietā iesniegtos dokumentus un uzklausot liecinieku sniegtās liecības, neradās šaubas par Satversmes sapulces leģitimitāti un par tās pieņemtā lēmuma pamatotību, tomēr G. Rēvalde to pārsūdzēja Administratīvajā apgabaltiesā un arī tā ir atzinusi, ka Satversmes sapulces pieņemtais lēmums bijis pamatots. Tiesa konstatējusi, ka Satversmes sapulce rīkojusies savas brīvības ietvaros un Satversmes sapulces lēmuma pieņemšanā nav konstatēti būtiski procesuālie pārkāpumi.  Ņemot vērā šos apstākļus tiesa uzskata, ka Gitas Rēvaldes pieteikums ir nepamatots un līdz ar to noraidāms.

Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš savā komentārā atzīst, ka ir gandarīts par spriedumu, kas pamato jau Administratīvā rajona tiesas sprieduma atbilstību. Ļoti žēl, ka tiesu sistēmai tik ilgi nācies nodarboties ar šīs lietas izskatīšanu un analīzi, bet jāuzsver, ka pirmā instance jau ļoti rūpīgi, ļoti skrupulozi izvērtēja visus lietas materiālus un secināja, ka Ventspils Augstskolas Satversmes sapulces lēmums atstādināt Gitu Rēvaldi bija pamatots. Kā jau tika minēts tiesas procesā – uzticību nevar nopirkt par naudu un, ja tā ir zaudēta, to nevar atgūt un atpirkt atpakaļ. Atstādināt Gitu Rēvaldi no rektores amata nebija vienpersonisks lēmums, ne divu trīs cilvēku lēmums, bet gan Satversmes sapulces lēmums, un Satversmes sapulcē tiek pārstāvēts viss augstskolas personāls – gan docētāji, gan zinātnieki, gan administratīvie darbinieki, protams, studenti. Rektors Kārlis Krēsliņš arī izsaka atzinību Latvijas tiesu sistēmai, kas ir iedziļinājusies šajā lietā un ir nākusi klajā ar taisnīgu spriedumu.

Informējam, ka VeA Satversmes sapulce 2016. gada 25.maijā izteica neuzticību Gitai Rēvaldei un nobalsoja par viņas atcelšanu no VeA rektores amata. VeA personāls jau ilgstoši bija neapmierināts ar Gitas Rēvaldes vadības stilu, pieņemtajiem lēmumiem. Par Gitas Rēvaldes atcelšanu no amata lēma VeA Satversmes sapulce – VeA augstākā lēmējinstitūcija, kas tiesīga izskatīt un izlemt VeA darbības un attīstības pamatjautājumus.

 

28.12.2017.