Iepirkumi

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai ekonomikas un uzņēmējdarbības konkursa “Zemais starts” ietvaros

Identifikācijas Nr. VeA 2017/04/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks 2017.gada 31.marts

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 27.02.2017.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 10.03.2017., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Fails: nolikums)

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai 2.kārta

Identifikācijas Nr. VeA 2017/03/VP

Iepirkums tika rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 1.punktu

Līguma darbības laiks 2017.gada 23.februāris

Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 41 999,99 (bez PVN)

Publicēšanas datums 22.02.2017.

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GJ OZOLZEME”

22.02.2017. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 22.02.2017.)

Līgums no 22.02.2017. (fails: līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GJ OZOLZEME”);

Publicēts 22.02.2017.

Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai

Identifikācijas Nr. VeA 2017/02/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks – 2017.gada 01.jūnijs

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 09.01.2017.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 20.01.2017., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

1.daļā (Diploma veidlapu, diploma pielikumu veidlapu, diploma vāku, studiju karšu izgatavošana un piegāde Ventspils

Augstskolai) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LGV” ar piedāvāto līgumcenu EUR 1 725,00 (viens tūkstotis septiņi simti

divdesmit pieci euro);

2.daļā (Brošūru, bukletu, plakātu, informatīvo mapju izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) Sabiedrībai ar

ierobežotu atbildību „Corporate” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 2 297,00 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro);

3.daļā (Informācijas lapu izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Corporate” ar

piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro);

4.daļā (Grāmatu izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „IBC Print Baltic” ar

piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 2 535,00 (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro).

Lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 25.01.2017.)

Publicēts 25.01.2017.

Līgumi no 26.01.2017. (faili: līgumi ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LGV”; Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Corporate”; Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „IBC Print Baltic”)

Publicēts 26.01.2017.

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta “Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā” ietvaros

Identifikācijas Nr. VeA 2017/01/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks no 2017.gada 23.janvāra līdz 2017.gada 03.februārim

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 06.01.2017.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 17.01.2017., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Fails: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GJ OZOLZEME” 19.01.2017.: 1.lotē (Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolas telpās) ar piedāvāto līgumcenu EUR 13 008,00 (trīspadsmit tūkstoši astoņi euro);

2.lotē (Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ārpus Ventspils Augstskolas telpām) ar piedāvāto līgumcenu EUR 1 815,36 (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit euro 36 centi).

Lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 19.01.2017.)

Publicēts 19.01.2017.

Līgums no 20.01.2017. (fails: līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GJ OZOLZEME”);

Publicēts 20.01.2017.

Būvmateriālu iepirkums remontdarbu veikšanai

Identifikācijas Nr. VeA 2016/26/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks ne vairāk kā 1 (viens) kalendārais mēnesis no līguma parakstīšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 09.12.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 20.12.2016., plkst. 09:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Fails: nolikums)

Radioteleskopa RT-16 antenas un sekundārā spoguļa balsta konstrukcijas transportēšanas pakalpojums

Identifikācijas Nr. VeA 2016/25/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 08.12.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 19.12.2016., plkst. 09:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Fails: nolikums)

Lietotas automašīnas iegāde Ventspils Augstskolas Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra vajadzībām

Identifikācijas Nr. VeA 2016/24/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks 1 (viena) kalendārā mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 08.12.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 19.12.2016., plkst. 09:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Fails: nolikums)

„Elektrisko mehānismu, aparātu, iekārtu un palīgmateriālu piegāde Ventspils Augstskolai”

Identifikācijas Nr. VeA 2016/23/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks 1., 2., 3., 4., 5., 6.lotēm 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža, 7.lotei 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 09.11.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 21.11.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

 

Radioteleskopa RT-32 antenas torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūve

Identifikācijas Nr. VeA 2016/22/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 14 000 EUR – 169 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 03.11.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 14.11.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums, pielikuma Nr.1 pielikumu 1 (būvprojekts) skatīt https://failiem.lv/u/unfnqt29)

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai 3.kārta

Identifikācijas Nr. VeA 2016/21/VP

Iepirkums tika rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 1.punktu

Līguma darbības laiks 2016 gada 25.oktobris

Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 41 999,99 (bez PVN)

Publicēšanas datums 24.10.2016.

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Kusman14””

24.10.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 24.10.2016.)

Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu veikšanas un radioteleskopa RT-32 antenas torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi

Identifikācijas Nr. VeA 2016/20/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks ne vairāk kā 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 11.10.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 24.10.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai 2.kārta

Identifikācijas Nr. VeA 2016/19/VP

Iepirkums tika rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 1.punktu

Līguma darbības laiks 2016 gada 12.septembris – 2016.gada 16.septembris

Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 41 999,99 (bez PVN)

Publicēšanas datums 09.09.2016.

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Zītari LZ”

09.09.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 09.09.2016.)

Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu veikšana un radioteleskopa RT-32 antenas torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūve

Identifikācijas Nr. VeA 2016/17

Iepirkums: Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Līguma darbības laiks 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža

Publicēšanas datums 06.09.2016.

Kontakinformācija Ar konkursa dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 10.10.2016., plkst. 09:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums; 11.pielikumu: projekta dokumentāciju 1.-3.lotēm skatīt https://failiem.lv/u/5ht5qpgz; būvprojektu 4.lotei skatīt https://failiem.lv/u/rmjj2886)

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai

Identifikācijas Nr. VeA 2016/15/VP

Iepirkums tika rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 1.punktu

Līguma darbības laiks 2016 gada 29.augusts – 2016.gada 02.septembris

Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 41 999,99 (bez PVN)

Publicēšanas datums 23.08.2016.

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Zītari LZ”

23.08.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 23.08.2016.)

Ventspils Augstskolas finanšu pārvaldības sistēmas un darbības veiktspējas audits

Identifikācijas Nr. VeA 2016/18/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks – rakstisks audita gala ziņojums – ne vēlāk kā sešas kalendārās nedēļas pēc līguma noslēgšanas brīža; mutisku ziņojumu par audita rezultātiem – ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no rakstiskā audita gala ziņojuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 15.08.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 30.08.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dynamic University” ar piedāvāto līgumcenu EUR 12 750,00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).

26.09.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 26.09.2016.)

Publicēts 27.09.2016.

Līgums no 03.10.2016. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dynamic University”)

Publicēts 03.10.2016.

Ventspils Augstskolas telpu remonts

Identifikācijas Nr. VeA 2016/16/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 14 000 EUR – 169 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 12.08.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C201.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu dainis.plume@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 23.08.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C213.kabinetā.

(Faili: nolikums, pielikums Nr.4)

„Juridiskie pakalpojumi Ventspils Augstskolai”

Identifikācijas Nr. VeA 2016/14/VP

Iepirkums tika rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 1.punktu

Līguma darbības laiks pēc pieprasījuma, bet ne ilgāk par trīs gadiem no līguma noslēgšanas

Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 13999,00(bez PVN)

Publicēšanas datums 12.08.2016.

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Zvērinātai advokātei Ilzei Gredzenai.

12.08.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 12.08.2016.)

Ventspils Augstskolas D korpusa pagrabstāva vestibila telpas pārbūve velonovietņu izbūvei un labiekārtojuma projekta izstrāde

Identifikācijas Nr. VeA 2016/13/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 11.08.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu dainis.plume@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 22.08.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C201.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Ventspils Augstskolas D korpusa pagrabstāva vestibila telpas pārbūve velonovietņu izbūvei un labiekārtojuma projekta izstrāde

Identifikācijas Nr. VeA 2016/11/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 23.05.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 03.06.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Ventspils Augstskolas finanšu pārvaldības sistēmas un darbības veiktspējas audits

Identifikācijas Nr. VeA 2016/08/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks – rakstisks audita gala ziņojums – ne vēlāk kā trīs kalendārās nedēļas pēc līguma noslēgšanas brīža; mutisku ziņojumu par audita rezultātiem – ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no rakstiskā audita gala ziņojuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 19.05.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 30.05.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Paziņojam,  ka  VeA iepirkums ar identifikācijas Nr. VeA 2016/08/VP “Ventspils Augstskolas finanšu pārvaldības sistēmas un darbības veiktspējas audits”, kas publicēts 19.05.2016. atzīts par spēkā neesošu un ir pārtraukts sakarā ar neatbilstību normatīvajiem aktiem, tai skaitā iepirkuma priekšmetā minēto darbu izpildei nav iedalīti nepieciešamie finanšu līdzekļi.

Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai 4.kārta

Identifikācijas Nr. VeA 2016/10/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks – trīs kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 11.05.2016.

Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 23.05.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo laika trūkuma dēļ nav iespējams izpildīt iepirkuma priekšmeta prasības. 16.06.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: proced_partr_protokols_16_06_16_ml)

Publicēts 17.06.2016.

„Veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolas darbiniekiem”

Identifikācijas Nr. VeA 2016/09/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks 1 (viens) kalendārais gads

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 11.05.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 23.05.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai 3.kārta

Identifikācijas Nr. VeA 2016/07/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks – 2016.gada 25.maijs

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 21.04.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 03.05.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

SAR (sintezētās apertūras radara) satelītattēla X joslā iegāde BONUS programmas projektam „GEOILWATCH””

Identifikācijas Nr. VeA 2016/06/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks vienas kalendārās nedēļas laikā no līguma noslēgšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 08.04.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 19.04.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Procedūra pārtraukta

13.04.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 13.04.2016.)

Publicēts 13.04.2016.

„SAR (sintezētās apertūras radara) satelītattēlu atkārtotā iegāde BONUS programmas projektam „GEOILWATCH””

Identifikācijas Nr. VeA 2016/05/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks divu kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 03.03.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 14.03.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

1.lotē („SAR (sintezētās apertūras radara) satelītattēlu atkārtota iegāde BONUS programmas projektam „GEOILWATCH””. 1. daļa – SAR satelītattēls L joslā, aptveres platums vismaz 480 km.) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ORAM Mobile” ar piedāvāto līgumcenu EUR 2 224,56 (divi tūkstoši divi simti divdesmit četri euro 56 centi);

2.lotē („SAR (sintezētās apertūras radara) satelītattēlu atkārtota iegāde BONUS programmas projektam „GEOILWATCH””. 1. daļa – SAR satelītattēls X joslā, aptveres platums vismaz 100 km, izšķirtspēja vismaz 20 m.) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ORAM Mobile” ar piedāvāto līgumcenu EUR 2 719,44 (divi tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro 44 centi);

3.lotē („SAR (sintezētās apertūras radara) satelītattēlu atkārtota iegāde BONUS programmas projektam „GEOILWATCH””. 1. daļa – SAR satelītattēls X joslā, aptveres platums vismaz 15 km, izšķirtspēja vismaz 7 m.) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ORAM Mobile” ar piedāvāto līgumcenu EUR 1 613,22 (viens tūkstotis seši simti trīspadsmit euro 22 centi);

4.lotē („SAR (sintezētās apertūras radara) satelītattēlu atkārtota iegāde BONUS programmas projektam „GEOILWATCH””. 1. daļa – SAR satelītattēls X joslā, aptveres platums vismaz 190 km, izšķirtspēja vismaz 40 m.) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ORAM Mobile” ar piedāvāto līgumcenu EUR 1 613,22 (viens tūkstotis seši simti trīspadsmit euro 22 centi).

24.03.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 24.03.2016.)

Iepirkuma procedūra pārtraukta 2.lotē („SAR (sintezētās apertūras radara) satelītattēlu atkārtota iegāde BONUS programmas projektam „GEOILWATCH””. 1. daļa – SAR satelītattēls X joslā, aptveres platums vismaz 100 km, izšķirtspēja vismaz 20 m.), sakarā ar to, ka pretendents Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ORAM Mobile” iesniedzis savu piedāvājumu par līgumcenu EUR 2 719,44 (divi tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro 44 centi), kas pārsniedz projektā “GEOILWATCH” plānotās izmaksas.

Līgums no 24.03.2016. par 1., 3., 4.lotēm (fails: SIA „ORAM Mobile”)

Publicēts 24.03.2016.

Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Ventspils Augstskolai

Identifikācijas Nr. VeA 2016/04/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks līdz 2016.gada 19.decembrim

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 19.02.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 01.03.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „INTERGAZ” ar piedāvāto līgumcenu EUR 9 750,00 (deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro)

24.03.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 24.03.2016.)

Publicēts 24.03.2016.

Līgums no 24.03.2016. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTERGAZ”).

Publicēts 24.03.2016.

„SAR (sintezētās apertūras radara) satelītattēlu otrā iegāde BONUS programmas projektam „GEOILWATCH”

Identifikācijas Nr. VeA 2016/03/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks līdz 2016.gada 31.martam

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 16.02.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 29.02.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Iepirkuma procedūra pārtraukta, sakarā ar to, ka pretendents Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Gontermann analytik” iesniedzis savu piedāvājumu par līgumcenu EUR 22 862,00 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi euro), pretendents Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ORAM” iesniedzis savu piedāvājumu par līgumcenu EUR 12 464,33 (divpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit četri euro 33 centi), kas pārsniedz projektā “GEOILWATCH” plānotās izmaksas.

03.03.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 03.03.2016)

Publicēts 03.03.2016.

Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai 2.kārta

Identifikācijas Nr. VeA 2016/02/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks:

1.daļai (Profesionālās pilnveides izglītības apliecību izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) – līdz 2016.gada 25.aprīlim

2.daļai (Bukletu izgatavošana un piegāde projekta „Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability”(Nr. 692257 – BALTICS) ietvaros) – divu kalendāro nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža

3.daļai (Kartiņas par radiostaciju izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) – 2016.gada 06.jūnijs

4.daļai (Ventspils Augstskolas Satelīta Venta-1 un radiostacijas bukleta izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) – 2016.gada 06.jūnijs

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 16.02.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 29.02.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

1. Izbeigt iepirkuma procedūru 1.daļā (Profesionālās pilnveides izglītības apliecību izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai), jo nav iesniegti piedāvājumi.

2. Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

2.daļā (Bukletu izgatavošana un piegāde projekta „Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability”(Nr. 692257 – BALTICS) ietvaros) SIA „Zelta Rudens Printing” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 71,50 (septiņdesmit viens euro 50 centi);

3.daļā (Kartiņas par radiostaciju izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) SIA „Zelta Rudens Printing” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 74,50 (septiņdesmit četri euro 50 centi);

4.daļā (Ventspils Augstskolas Satelīta Venta-1 un radiostacijas bukleta izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LGV” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 121,00 (viens simts divdesmit viens euro).

09.03.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 09.03.2016.)

Līgums no 16.03.2016. (fails: līgums par 2.daļu SIA „Zelta Rudens Printing”)

Publicēts 16.03.2016.

Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai

Identifikācijas Nr. VeA 2016/01/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks:

1.daļai (Diploma veidlapu, diploma pielikumu veidlapu, diploma vāku, studiju karšu izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) – 2016.gada 01.jūnijs;

2.daļai (Brošūru, informācijas lapu, bukletu, plakātu, informatīvo mapju izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) – 2016.gada 23.februāris.

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 22.01.2016.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 02.02.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

1.daļā (Diploma veidlapu, diploma pielikumu veidlapu, diploma vāku, studiju karšu izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LGV” ar piedāvāto līgumcenu EUR 1 440,00 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro);

2.daļā (Brošūru, informācijas lapu, bukletu, plakātu, informatīvo mapju izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Green Print” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 3 082,00 (trīs tūkstoši astoņdesmit divi euro).

09.02.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 09.02.2016.)

Līgums no 09.02.2016. (fails: līgums par 2.daļu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Green Print”);

Līgums no 10.02.2016. (fails: līgums par 1.daļu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LGV”).

Publicēts 10.02.2016.

Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai 3.kārta

Identifikācijas Nr. VeA 2015/38/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks:

1.daļai (Diploma veidlapu, diploma pielikumu veidlapu, diploma vāku, studiju karšu izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) – Profesionālā maģistra diplomu veidlapām, diplomu pielikuma veidlapām 2016.gada 01.februāris, pārējiem 2016.gada 01.jūnijs;

2.daļai (Promocijas darba kopsavilkuma izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) – 10 (desmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža;

3.daļas (Grāmatu un rakstu krājumu izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) 1.priekšmetam – 2016.gada 01.oktobris, 2., 5.priekšmetiem – 2016.gada 01.decembris, 3., 4.priekšmetiem – 2016.gada 01.aprīlis;

4.daļai (Brošūru, informācijas lapu, bukletu, plakātu, informatīvo mapju izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) – 2016.gada 12.februāris.

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 23.12.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 08.01.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinet

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

2.daļā (Promocijas darba kopsavilkuma izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DRUKĀTAVA”ar piedāvāto līgumcenu EUR 173,25 (viens simts septiņdesmit trīs euro 25 centi);

3.daļā (Grāmatu un rakstu krājumu izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DRUKĀTAVA”ar piedāvāto līgumcenu EUR 3 062,00 (trīs tūkstoši sešdesmit divi euro).

Izbeigt iepirkuma procedūru, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām:

1.daļā (Diploma veidlapu, diploma pielikumu veidlapu, diploma vāku, studiju karšu izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai.);

4.daļā (Brošūru, informācijas lapu, bukletu, plakātu, informatīvo mapju izgatavošana un piegāde Ventspils Augstskolai.).

18.01.2016. lēmumu, 19.01.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 18.01.2016., protokols 19.01.2016.)

Publicēts 20.01.2016.

Līgums no 21.01.2016. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DRUKĀTAVA”).

Publicēts 21.01.2016.

„Elektrisko mehānismu, aparātu, iekārtu un palīgmateriālu piegāde Ventspils Augstskolai 5.kārta”

Identifikācijas Nr. VeA 2015/37/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks 14 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 23.12.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 08.01.2016., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

1.lotē (Instrumentu un lodēšanas piederumu piegāde) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 106,91 (viens simts seši euro 91 centi),

2.lotē (Elektronisko komponentu piegāde) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ Advanced Technology Solutions” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 139,36 (viens simts trīsdesmit deviņi euro 36 centi),

3.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde. Koaksiālie savienotāji un adapteri.) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ Advanced Technology Solutions” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 1 097,41 (viens tūkstotis deviņdesmit septiņi euro 41 cents).

19.01.2016. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 19.01.2016.)

Publicēts 19.01.2016.

Līgums no 20.01.2016. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions”).

Publicēts 20.01.2016.

Ventspils Augstskolas telpu remonts

Identifikācijas Nr. VeA 2015/36/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks līdz 2015. gada 29. decembrim

Paredzamā līgumcena no 14 000,00 EUR – 169 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 26.11.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 07.12.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums; pielikums Nr.4)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SAMRODE” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 5 699,85 (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro 85 centi).

11.12.2015. lēmumu (fails: protokols 11.12.2015.)

Publicēts 11.12.2015.

Līgums no 14.12.2015. (fails: Būvdarbu līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SAMRODE”).

Publicēts 14.12.2015.

Elektrisko mehānismu, aparātu, iekārtu un palīgmateriālu piegāde Ventspils Augstskolai 4.kārta

Identifikācijas Nr. VeA 2015/35/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks 14 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 23.11.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 04.12.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

1.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. LZP673/2014 ietvaros. 1. daļa – urbju un frēžu komplekts.) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 1 274,08 (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit četri euro 08 centi),

2.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. LZP673/2014 ietvaros. 2. daļa – spiesto plašu sagatavju un izgatavošanas ķīmijas komplekts.) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 418,60 (četri simti astoņpadsmit euro 60 centi).

3.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde. Koaksiālie savienotāji un adapteri.) izbeigta iepirkuma procedūra, jo vienīgā Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma 5.1.1. punkta prasībām.

16.12.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 16.12.2015.)

Līgums no 16.12.2015. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs”).

Publicēts 16.12.2015.

Papildus vienošanās no 17.12.2015. (fails: vienošanās Nr.1 ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs”).

Publicēts 17.12.2015.

Mēbeļu piegāde Ventspils Augstskolai 2.kārta

Identifikācijas Nr. VeA 2015/34/ERAF/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks ne vairāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 23.11.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 04.12.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Iepirkuma procedūra pārtraukta, sakarā ar to, ka nav iesniegti piedāvājumi.

18.12.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 18.12.2015.)

Publicēts 18.12.2015.

Bukletu (brošūru) un informatīvo lapu maketu izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” (līguma Nr.: 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012) ietvaros

Identifikācijas Nr. VeA 2015/33/ERAF/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks ne vairāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 23.11.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 04.12.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Iepirkuma procedūra pārtraukta, sakarā ar to, ka vienīgais pretendents Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tribe” iesniedzis savu piedāvājumu par līgumcenu EUR 4 900,00 (četri tūkstoši deviņi simti euro), kas vairākkārt pārsniedz plānotās publicitātes izmaksas.

29.12.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 29.12.2015.)

Publicēts 30.12.2015.

Radioteleskopa RT-32 antenas torņa un 1.stāva piebūves jumta būvprojekta izstrāde

 • Identifikācijas Nr. VeA 2015/30/ERAF
 • Iepirkums: iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2).pantu
 • Līguma izpildes laiks: ne vēlāk kā līdz 2015.gada 21.decembrim

Publicēšanas datums 16.11.2015.

Kontakinformācija: Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu Jana.Berka@venta.lv

 • Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 30.11.2015., plkst. 09:00, Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kabinetā.

(Faili: nolikums, Tehniskā apsekošanas atzinums (2015.g.), Informatīvi materiāli: konstrukciju apsekošanas slēdziens (2011.g.), būvkonstrukciju tehniskā apsekošana (1996.g., saite uz dokumentu saņemama pēc elektroniska pieprasījuma))

 • Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Inženiertehniskie projekti” ar piedāvāto līgumcenu EUR būvprojekta izstrādei 17 590,00 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro 00 centi) ar 10.12.2015. lēmumu, itp_piedavajums_torna_projektesana.

Publicēts 13.12.2015., Līgums no 10.12.2015.

Tehniskās ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrāde un teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana projekta Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana (2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012) aktivitāšu ietvaros”

 

Identifikācijas Nr. VeA 2015/32/ERAF/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks:

1.lote Tehniskās ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrādes pakalpojums ne vairāk kā 40 (četrdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža

2.lote Ēkai pieguļošās teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 26.10.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu dainis.plume@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 06.11.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums; pielikums_1;pielikums_2;pielikums_3; pielikums_4)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

1.lotē (Tehniskās ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrādes pakalpojums) – SIA „INŽENIERTEHNISKIE PROJEKTI” ar piedāvāto līgumcenu EUR 4 650,00 (četri tūkstoši seši simti piecdesmit euro).

2.lotē (Ēkai pieguļošās teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana) – SIA „Ģeodēzists” ar piedāvāto līgumcenu EUR 420,00 (četri simti divdesmit euro).

17.11.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 17.11.2015.)

Publicēts 17.11.2015.

Līgums no 19.11.2015. (fails: līgums SIA “INŽENIERTEHNISKIE PROJEKTI” par 1.loti).

Publicēts 19.11.2015.

Līgums no 23.11.2015. (fails: līgums SIA “Ģeodēzists” par 2.loti).

Publicēts 23.11.2015.

Mēbeļu piegāde Ventspils Augstskolai

Identifikācijas Nr. VeA 2015/31/ERAF/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 26.10.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 06.11.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

1.grupā – Mēbeles darba vietu aprīkojumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” Līguma Nr.: 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012 ietvaros – SIA” DZINTARKALNI 21” ar piedāvāto līgumcenu EUR 4 915,00 (četri tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro).

2.grupā (Laboratorijas galdu piegāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” Līguma Nr.: 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012 ietvaros) un 3.grupā (Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ventspils Augstskolai) izbeigta iepirkuma procedūra, jo nav iesniegti piedāvājumi.

16.11.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 16.11.2015.)

Publicēts 17.07.2015

Līgums no 20.11.2015. (fails: līgums SIA “DZINTARKALNI 21” par 1.grupu).

Publicēts 20.11.2015.

Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla konstrukcijas vienkāršotās renovācijas būvdarbu veikšana, 2.kārta

Identifikācijas Nr. VeA 2015/29

Iepirkums: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
Līguma darbības laiks 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas, līguma noslēgšanas laiks nav noteikts
Publicēšanas datums 19.10.2015.
Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu Agnese.Atvare@venta.lv, Jana.Berka@venta.lv (saitu uz renovācijas projektu iespējams saņemt pēc elektroniska pieprasījuma).
Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 16.11.2015., plkst. 09:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kabinetā.
(Faili: nolikums)

„Elektrisko mehānismu, aparātu, iekārtu un palīgmateriālu piegāde Ventspils Augstskolai 3.kārta”

Identifikācijas Nr. VeA 2015/28/ERAF/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks 15 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža 6., 7., 10. lotēs, 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9. lotēs

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 09.10.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 20.10.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības 7.lotē (Elektronisko komponentu piegāde) piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions” ar piedāvāto līgumcenu EUR 374,10 (trīs simti septiņdesmit četri euro 10 centi)

22.10.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 22.10.2015.)

Publicēts 22.10.2015.

Līgums no 26.10.2015. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions”).

Publicēts 26.10.2015.

2.lotē (Brīvpiekļuves atmiņas mikroshēmu piegāde), 3.lotē (Virsmas montāžas rezistoru piegāde), 4.lotē (Virsmas montāžas kondensatoru piegāde), 5.lotē (RF un digitālo shēmu komponenšu piegāde), 8.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. LZP673/2014 ietvaros. 1. daļa – urbju un frēžu komplekts), 9.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. LZP673/2014 ietvaros. 2. daļa – spiesto plašu sagatavju un izgatavošanas ķīmijas komplekts), 11.lotē (Mikrokontrolieru programmētājs un atkļūdotājs.

29.12.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 29.12.2015.)

Publicēts 30.12.2015.

Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Ventspils Augstskolai

Identifikācijas Nr. VeA 2015/27/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks ne vairāk par 3 (trim) kalendārām dienām no līguma noslēgšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 09.10.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 20.10.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” ar piedāvāto līgumcenu EUR 2 556,00 (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro)

22.10.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 22.10.2015.)

Publicēts 22.10.2015.

Līgums no 24.11.2015. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”).

Publicēts 24.11.2015.

Mēbeļu piegāde Ventspils Augstskolai

Identifikācijas Nr. VeA 2015/25/ERAF/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 30.09.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 12.10.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Izbeigta iepirkuma procedūra, jo nav iesniegti piedāvājumi. 18.12.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols no 18.12.2015.)

Publicēts 18.12.2015.

Programmatūras licenču iegāde mērķsadarbības pasākumu īstenošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana”

Līguma Nr.: 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012 ietvaros

Identifikācijas Nr. VeA 2015/26/ERAF/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks ne vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām no līguma noslēgšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 30.09.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 12.10.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

1.lotē (Lab View akadēmiskā departamenta programmatūras uzturēšanas licence) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Armgate” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 6 338,28 (seši tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi euro 28 centi);

2.lotē (Proteus apmācību licences) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Sentios” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 8 580,00 (astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro);

3.lotē (OriginPro 2015 individuālās licences) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “C2” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 2 816,42 (divi tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro 42 centi);

4.lotē (WordSmith Tools 6.0 licence) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “C2” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 380,00 (trīs simti astoņdesmit euro);

5.lotē (ParaConc programmatūra) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “C2” ar piedāvāto zemāko līgumcenu EUR 84,00 (astoņdesmit četri euro);

6.lotē (Resursu vadības un grāmatvedības uzskaites sistēmas debitoru novērtēšanas modulis) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MK Finanses” ar piedāvāto līgumcenu EUR 2 028,00 (divi tūkstoši divdesmit astoņi euro);

7.lotē (Lietvedības programmatūra) Vidzemes Augstskolai ar piedāvāto līgumcenu EUR 823,15 (astoņi simti divdesmit trīs euro 15 centi).

09.11.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 09.11.2015.)

Publicēts 09.11.2015.

Līgumi no 12.11.2015. (faili: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „C2”, līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MK Finanses”).

Līgums no 13.11.2015. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sentios”).

Publicēts 13.11.2015.

Līgumi no 17.11.2015. (faili: līgums Vidzemes Augstskola, līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARMGATE”).

Publicēts 17.11.2015.

Remonta darbu veikšana radioteleskopos RT-32 un RT-16 projekta “(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros, 2.daļa
Identifikācijas Nr. VeA 2015/24/ERAF Iepirkums: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
Līguma darbības laiks no 05.11.2015. līdz 30.11.2015.
Publicēšanas datums 25.09.2015.
Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu Anna.Lama@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 21.10.2015., plkst. 09:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kabinetā.
(Faili: nolikumstāmes)
Papildu informācija
Skaidrojam, ka iepirkuma nolikuma 1.sadaļā, 1., 2.1., 2.3., 4., 5.1. punktā ieviesušās tehniskās kļūdas.
Tehnisko kļūdu labojums, t.sk. ņemot vērā ieinteresētā piegādātāja jautājumus, atspoguļots iepirkuma nolikumā ar sarkanu krāsu.
Rezultāti: 1.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Pilsbūve” (līgumcena 14’603,23 EUR); 2., 3., 4.lotē: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Samrode” (līgumcena 2.lotē 8’752,15 EUR, 3.lotē 3726,05 EUR, 4.lotē 4’947,64 EUR)

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes 10. gadu jubilejā

Identifikācijas Nr. VeA 2015/23/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta 16.daļas 1.punktu

Līguma darbības laiks 02.10.2015.

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 18.09.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 29.09.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GMG Catering” ar piedāvāto līgumcenu EUR 472,55 (četri simti septiņdesmit divi euro 55 centi).

30.09.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 30.09.2015.)

Publicēts 30.09.2015.

Līgums no 01.10.2015. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GMG Catering”).

Publicēts 01.10.2015.

Remonta darbu veikšana radioteleskopos RT-32 un RT-16 projekta “(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros, 2.daļa
Identifikācijas Nr. VeA 2015/21/ERAF Iepirkums: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Līguma darbības laiks no 22.10.2015. līdz 30.11.2015. Publicēšanas datums 03.09.2015. Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu Dainis.Plume@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 05.10.2015., plkst. 09:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kabinetā.
(Faili: nolikums 1.daļa 2.daļa, 3.daļa, tāmes)
Papildu informācija
Atbildes uz ieienteresēto pakalpojumu sniedzēju jautājumiem

Iepirkums ir pārtraukts

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolas Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālas attīstības centra organizētās konferences ietvaros

Identifikācijas Nr. VeA 2015/22/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta 16.daļas 1.punktu

Līguma darbības laiks no 17.09.2015. līdz 18.09.2015. Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 31.08.2015. Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 11.09.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GMG Catering” ar piedāvāto līgumcenu EUR 1 724,80 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit četri euro 80 centi).

14.09.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 14.09.2015.)

Publicēts 14.09.2015.

Līgums no 15.09.2015. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GMG Catering”).

Publicēts 15.09.2015.

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde, 6. un 7.kārta projekta “(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros

Identifikācijas Nr. VeA 2015/20/ERAF Iepirkums: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Līguma darbības laiks no 22.10.2015. līdz 30.11.2015. Publicēšanas datums 28.08.2015. Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu Dainis.Plume@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 08.10.2015., plkst. 09:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kabinetā. (Faili: nolikums, tehniskā specifikācija)

Grozījumi (publicēti 18.09.2015.): no iepirkuma tiek izslēgta Daļa Nr. 20 “Osciloskopa piegāde”
Grozījumi (publicēti 18.09.2015.): pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 15.10.2015., veikti labojumi iepirkuma dokumentācijā
nolikums ar labojumiem, t.sk. tehniskās specifikācijas ar labojumiem
Papildu informācija

Jautājums ir par iepirkuma likuma jauno noteikumu, kas atiecas uz “lētāko piedāvājumu”. Cik saprotu, man ir jāpievieno izziņa no VID, EDS mājas lapas par atalgojuma atbilstību valstī vidējai noteiktaistundas likme pa profesijām. Jautājums ir tāds, ja gadījumā kādam darbiniekam atšķiras nedaudz stundas likme un ir zem 80% noteiktās robežas, vai šis piedāvājums vispār netiek izskatīts, vai arī viņam nav priekšrocības pret citu pretendentu, gadījumā ja ir lētākais finanšu piedāvājums?

Atbilde: Sasakaņā ar iepirkuma nolikuma 10.7.punktu Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Šīs informācijas izvērtēšanu un tālākās darbības pasūtītājs veiks saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu (t.sk. 48.panta prasībām).

 

Jautājums:

Vai UR izziņa izsniegta 29.04.2015. tiks uzskatīta par derīgu?

Atbilde:

Tā kā no 2014.gada 17.februāra UR izziņas masveidā neizsniedz, 29.04.2014. izziņa tiks uzskatīta par derīgu.

Lai pārbaudītu (t.sk. atbilstoši aktuālajam laika brīdim), vai pretendents nav izlēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pasūtītājs veiks pārbaudi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

 

Jautājums: 8. lotē satelīkomunikāciju antenu mezgla divu asu pozicionēšanas sistēmas iegāde, piegāde, uzstādīšana tiek prasīts mezgls paraboliskās antenas piestiprināšanai. Lūdzu, nodefinējiet šī stiprinājuma nepieciešamos parametrus.

Atbilde: Stiprinājums jāparedz, tā lai rotatora slodzi nesošā virsmas konstrukcija nodrošina savienošanu ar atnenu atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem antenas parametriem.

Piem., tā varētu būt diskveida/panveida konstrukcija, kas var tikt pieskrūvēta aksiāli simetriski monolītai alumīnija atstarojošās virsmas aizmugurējai daļai šķīvjiem ar diametru atbilstoši tehniskajā specifikācijai, ar attiecību F/D 0,3-0,4

 

 

Jautājums (attiecībā uz iepirkuma Nr.VeA 2015/20/ERAF 14.loti.): Er+ (Erbium doped) – vai ir kādas speciālas prasības attiecībā pret absorbciju uz 1530nm, NA vai MFD vērtībām

Atbilde: Nē, nav, ir jābūt vienmērīgai izvietošanai, lai būtu iespējams vienmērīgi pastiprināt optisku signālus.

 

Jautājums (attiecībā uz iepirkuma Nr.VeA 2015/20/ERAF 14.loti.): Yb+ (Ytterbium doped) – izskatās, ka viļņu garumu diapazons ir norādīts nepareizi: vajadzētu būt ap 1um.

Atbilde: Nē, diapazons uzrādīts pareizi, mums vajag tieši līdz 1560 nm, lai būtu iespējams salāgot ar Er+.

 

Jautājums (attiecībā uz iepirkuma Nr.VeA 2015/20/ERAF 14.loti.): Jābūt Single Clad vai Double Clad struktūtrai?

Atbilde: Vienalga.

 

Jautājums (attiecībā uz iepirkuma Nr.VeA 2015/20/ERAF 14.loti.): Kādas prasības attiecībā pret absorbciju uz 915nm vai 976nm?

Atbilde: Jautājums neatbilst, jo diapazons ir vajadzīgs līdz 1560 nm.

 

Ieinteresētā piegādātāja jautājums
Vai iekārtu piegādes termiņš ir galēji apstiprināts, kā dots līguma paraugā – 2015.gada 30.novembris?
Atbilde. Iekārtu piegādes termiņš 2015.gada 30.novembris ir galējs.
Ieinteresētā piegādātāja jautājums
Ņemot vērā jauno iepirkuma atlases noteikumu par vidējās darba izpeļņes novērtēšanu, lai izslēgtu “lētos” piedāvājumus, rodas jautājums, kāda izziņa ir nepieciešama, ja piedalās ārvalstu pretendents, kuram nav EDS?
Atbilde. Prasību uz ārvalstīs reģistrētiem/pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem, kas nav reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji, neattiecina (VID skaidrojums http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/IUB_Sem_25082015_IUB.pdf).
Ieinteresētā piegādātāja jautājums
Apakšuzņēmēja termiņš – ja es piegādāju iekārtas, kuras man piegādā ārvalstu sadarbības partneris/piegādātājs, vai šajā gadījumā, man ir jāuzrāda viņš kā apakšuzņēmējs?
Atbilde. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) regulējumu, 39.(1) panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi ir attiecināmi uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības. Līdz ar to publisku piegāžu iepirkumos nav attiecināmi PIL 39.panta pirmās daļas izslēgšanas noteikumus uz apakšuzņēmējiem, izņemot gadījumus, kad apakšuzņēmējs ir persona uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Tātad – Jūs savus partnerus kā apakšuzņēmus norādāt tikai gadījumā, ja balstāties uz viņu kvalifikāciju. Tā kā šajā iepirkumā nav jāpierāda ne iepriekšējā pieredze, ne finanšu rādītāji, uzskatām, ka jūsu piegādātāji šī iepirkuma kontekstā nav uzskatāmi par apakšuzņēmējiem.
Ieinteresētā piegādātāja jautājums
Vai šo iekārtu plānojiet slēgt savām aplikācijām ? vai arī iegūt datus caur ražotāja piedāvāto programmatūru?
Atbilde. Plānotas gan savas aplikācijas, gan iegūt datus caur ražotāja piedāvāto programmatūru. Ieinteresētā piegādātāja jautājums
Vai uzstādīšanas izmaksas iekļaut kopējā cenā ?
Atbilde. Saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju, konkrēti tehniskās specifikācijas punktu “1.5. Uzstādīšana un darbības demonstrēšana: Ekspluatācijas režīmā” , iekārtas darbība jādemonstrē ekspluatācijas režīmā, tātad iekārtām jābūt uzstādītām no piegādātāja puses (attiecīgi pieņemam, ka tas rada zināmas izmaksas).
Ieinteresētā piegādātāja jautājums
Meteostacijas uzstādīšana (tripods ar mastu) paredzēta uz jumta, pļāvā …?! varbūt pāris vārdos variet aprakstīt
Atbilde. Meteostacijas ārtelpas daļas (sensoru masts, logera trijkāju pamats, montāžas kronšteini, stiprinājumu elementi) jāuzstāda uz laboratoriju korpusa “Kristāls” (“Viraki”, Ances pag., Ventspils nov.) jumta platformām, detalizēto risinājumu saskaņojot ar pasūtītāju.
Jautājumi par 14.loti
Jautājums: Lietošanai ar kādām aplikācijām ir domātās Lotē minētās Kompensācijas kasetes?
Atbilde: Kompensācijas kasetes domātas lietošanai kopā ar optiskā spektra analizatoru (OSA) un pārskaņojamiem lāzera avotiem.
Jautājums: Vai tām jābūt ar Fiber Bragg Gratings (FBG)? Ja FBG, tad izmantojot kāda tipa optisko dzīslu?
Atbilde: Nav jābūt.
Jautājums: Kādiem nolūkiem tiek plānots izmantot Lotē minētās Kompensācijas kasetes, ar kādu aparatūru?
Atbilde: Kompensācijas kasetes domātas lietošanai kopā ar OSA un pārskaņojamiem lāzera avotiem.
Jautājums: Kādam jābūt kasešu izpildījumam (form-factor);
Atbilde: Minimālās prasības: Kompensācijas kasete uz augstas nelinearitātes optiskās šķiedras bāzes viļņu garumu diapazonā no 1540 līdz 1560 nm: ir jābūt 50m, Kompensācijas kasete uz Er+ optiskās šķiedras bāzes viļņu garumu diapazonā no 1420 līdz 1620 nm, Er koncentrācija 4%: ir jābūt 100 m, Kompensācijas kasete uz Yb+ optiskās šķiedras bāzes viļņu garumu diapazonā no 1420 līdz 1560 nm, Yb koncentrācija 15%: ir jābūt 25m.
Jautājums: Vai ir kādas papildus precizējošās prasībās par lotē minētām kompensācijas kasetēm?
Atbilde: Nav.
Jautājums: Pārskaņojamā references gaismas avota C un L viļņu garumu diapazona izejām jābūt atsevišķam attiecīgī C un L viļņu katram diapazonam, vai vienai izejai abiem (C un L) diapazoniem?
Atbilde: Jābūt vienai izejai C un L diapazoniem ar maksimālo izejas jaudu +13dBm.
Jautājums: Vai ir kādas speciālas prasības pret Gaisma avota izpildījumu?
Atbilde: Nē, nav.

Rezultāti:

5.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Advanced Technology Solutions” (līgumcena 3’915,40 EUR); 8.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Advanced Technology Solutions” (līgumcena 33’444 EUR); 9.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Gontermann Analytik” (līgumcena 33’228 EUR); 10.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Gontermann Analytik” (līgumcena 19’096 EUR); 15.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Advanced Technology Solutions” (līgumcena 15’278,40 EUR); 16.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Advanced Technology Solutions” (līgumcena 814,80 EUR).

Publicēts 19.10.2015

1.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Advanced Technology Solutions” (līgumcena 3’079,44 EUR); 4.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas A/S “Capital” (līgumcena 54’320 EUR); 7.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Advanced Technology Solutions” (līgumcena 1’116 EUR); 11.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Gontermann Analytik” (līgumcena 11’345,90 EUR); 13.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Advanced Technology Solutions” (līgumcena 9’135,84 EUR).

Publicēts 22.10.2015.

2. lotē iepirkums tika izbeigts, ņemot vērā to, ka izvēlēts iegādāties budžetam atbilstošo iekārtas modeli, kas piedāvāts 3.lotē; 3.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas A/S “Rohde & Schwarz Danmark” (līgumcena 92’134 EUR); 6.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Advanced Technology Solutions” (līgumcena 27’286,87 EUR); 12.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas UAB “Lokmita” (līgumcena 3’368 EUR); 14.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “CT Komunikācijas” (līgumcena 81’907 EUR); 17.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas A/S “Rohde & Schwarz Danmark” (līgumcena 119’414 EUR); 18.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas A/S “Rohde & Schwarz Danmark” (līgumcena 82’343 EUR); 19.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas A/S “Rohde & Schwarz Danmark” (līgumcena 6’448 EUR); 21.lotē līgumslēgšanas tiesības piešķirtas A/S “Rohde & Schwarz Danmark” (līgumcena 12’848 EUR).

Publicēts 29.10.2015.

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai

Identifikācijas Nr. VeA 2015/19/ERAF/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2).panta 7.daļu

Līguma darbības laiks no 18.08.2015. līdz 22.08.2015.

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 06.08.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu Jana.Berka@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 17.08.2015., plkst. 10:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kabinetā. (Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GMG Catering” ar piedāvāto līgumcenu EUR 6 841,56 (seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro, 56 euro centi), lēmums pieņemts 17.08.2015., publicēts 17.08.2015. 1.lote, 2.lote, pielikums

Zinātniskās aparatūras piegāde un uzstādīšana mērķsadarbības pasākumu īstenošanai projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” (līguma Nr.: 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012) ietvaros

Identifikācijas Nr. VeA 2015/18/ERAF

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 1.daļas 1.punktu

Līguma darbības laiks 60 dienas no līguma parakstīšanas brīža

Paredzamā līgumcena virs 134 000 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 31.07.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C204.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu marina.meksa@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 10.09.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums, regulations_eng, agreement_eng)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 28.09.2015 plkst. 11:00.

Atklātā konkursa nolikuma grozījumi: Skatīt pielikumā atklātā konkursa „Zinātniskās aparatūras piegāde un uzstādīšana mērķsadarbības pasākumu īstenošanai projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” (līguma Nr.: 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012) ietvaros”, identifikācijas Nr.VeA 2015/18./ERAF nolikumā ar grozījumiem sekojošos punktus:

 • labots punkts 2.2., izslēgta 17.lote;
 • labots punkts 8.1.;
 • labots punkts 8.9.;
 • labots punkts 9.3.;
 • labots punkts 15.3.;
 • papildināts punkts 16.2.;
 • labots punkts 16.6.;
 • laboti datumi punktos 5.1., 6.1., 6.4., 8.2.3.;
 • Nolikuma 2. pielikumā (Finanšu piedāvājums) izslēgta 17.lote;
 • Nolikuma 3. pielikumā (Tehniskās specifikācijas piedāvājums) 2.lotes (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 2.daļa – serveru statne) labotas minimālās prasības;
 • Nolikuma 3. pielikumā (Tehniskās specifikācijas piedāvājums) izslēgta 17.lote;
 • Nolikuma 5.pielikumā (Piegādes līgumas projekts) izslēgts punkts 2.1.17.

Informācijas publicēšanas datums 27.08.2015. (Faili: nolikums ar grozījumiem, nolikums ar izceltiem grozījumiem, regulation_eng, regulation with changes, agreement, agreement with changes)

Papildus informācija

Pretendenta uzdotais jautājums: Dokumentācijas 3.pielikuma lotē Nr.10 “Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā kamera” ir tabula ar termālās kameras tehniskajām specifikācijām. Prasība maksimālajai temperatūrai ir “lielāka kā +280 °C”. Vai līguma slēdzējam (contracting authority) ir pieņemami, ka termālās kameras maksimālā temperatūra būs +250°C?

Jautājums angļu valodā (informatīvs, pasūtītājam nesaistošs): In part No. 10 “Hot air soldering station – thermal camera” of annex 3 on documentation there is table with technical specifications for thermal imager. The requirement for max temperature is “larger than +280 °C”. Would it be acceptable for contracting authority if max temperature of thermal imager will be +250 °C?

Atbilde: Atklātā konkursa nolikuma 3.pielikuma (Tehniskās specifikācijas piedāvājums) 10.lotes (Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā kamera) minimālajās prasībās norādīts, ka max temperatūra ne mazāka kā: +280 º C. Atklātā konkursa nolikuma 10.1.1.punkts nosaka, ka Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem – tehniskās specifikācijas piedāvājumu un tajā ir jāietver Pretendenta piedāvājums, kas atbilst minimālajām pasūtītāja prasībām vai ir ar labākiem rādītājiem. Ņemot vērā minēto, termālās kameras maksimālā temperatūra nedrīkst būt zemāka par +280 ºC.

Atbilde anģļu valodā (informatīva, pasūtītājam nesaistoša) (informative, non-binding to the Customer): The open competition regulation annex 3. (Technical specification form) Part No.10 (Hot air soldering station – thermal camera) minimum requirements include max temperature larger than +280 °C. The open competition regulation clause 10.1.1 states that the technical tender shall be prepared according to the Procurement Procedure Regulations and its Annexes – the technical specification and must include the Applicant’s proposal that meets or exceeds the Customer’s minimum requirements. Taking into account the above the max temperature of the thermal camera cannot be less than +280 °C.

Informācijas publicēšanas datums 09.09.2015.

1. Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

5.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa – kamera ar papildus aprīkojumu) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” ar zemāko līgumcenu – EUR 2 851,20 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro 20 centi);

6.lotē (Rezonatora iekšējās dzišanas spektrometra (CRDS) sistēma) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Optek” ar zemāko līgumcenu – EUR 48 500,00 (četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti euro), jo iepirkuma Nolikumā norādītās pretendentu kvalifikācijas atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, kas nerada priekšrocības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Optek”;

7.lotē (Bezvadu elektroencefalogrāfijas (EEG) / elektromiogrāfijas (EMG) mērījumu reģistrācijas iekārta) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” ar zemāko līgumcena – EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro);

8.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa – lidaparāta komplekts ar pulti) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “C2” ar zemāko līgumcena – EUR 3 812,72 (trīs tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro 72 centi);

9.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa – multispektrāla kamera) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “C2” ar zemāko līgumcenu – EUR 3 973,95 (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro 95 centi);

11.lotē (Datorizēta acu kustību izsekošanas iekārta valodniecības un tulkojumzinātnes pētījumiem) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” ar zemāko līgumcena – EUR 598,80 (pieci simti deviņdesmit astoņi euro 80 centi);

12.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 1.daļa – paraboliskā antena S-diapazonam ar apstarotāju) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” ar zemāko līgumcenu – EUR 813,60 (astoņi simti trīspadsmit euro 60 centi);

13.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa savienotāji) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” ar zemāko līgumcenu – EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro);

15.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 4.daļa – tīkla rūteris) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” ar zemāko līgumcena – EUR 50,00 (piecdesmit euro);

16.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 5.daļa – mikrokontroliera izstrādes platforma) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” ar zemāko līgumcena – EUR 50,00 (piecdesmit euro).

2. Izbeigt iepirkuma procedūru 2.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 2.daļa – serveru statne), 4.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 4.daļa – UV gaismas optiskie filtri), jo nav iesniegti piedāvājumi.

3. Izbeigt iepirkuma procedūtru 1.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 1.daļa – lāzeru starojuma aizsargbrilles), 10.lotē (Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā kamera), 14.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 3.daļa – videonovērošanas kamera), jo iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

22.10.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 22.10.2015.)

Publicēts 22.10.2015.

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

3.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 3.daļa – augstas izšķirtspējas skanējams monohromators ar CCD kameru) – UAB “Nano Vita” ar zemāko līgumcenu – EUR 71 450,00 (septiņdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro).

06.11.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 06.11.2015.)

Publicēts 06.11.2015.

 

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai

Identifikācijas Nr. VeA 2015/17/ERAF/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta 7.daļu

Līguma darbības laiks no 18.08.2015. līdz 22.08.2015.

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 24.07.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 04.08.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā. (Faili: nolikums)

Izbeigta iepirkuma procedūra, jo nav iesniegti piedāvājumi. 04.09.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols no 04.09.2015.) Publicēts 04.09.2015.

Audiovizuālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana zinātnieku sapulču telpai projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” (līguma Nr.: 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012) ietvaros

Identifikācijas Nr. VeA 2015/16/ERAF/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu Līguma darbības laiks 60 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 24.07.2015. Kontakinformācija: Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 04.07.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā. (Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SOLAVI” ar piedāvāto līgumcenu EUR 10 941,00 (desmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens euro).

09.09.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 09.09.2015.)

Publicēts 09.09.2015.

Līgums no 17.09.2015. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SOLAVI”).

Publicēts 17.09.2015.

 

Ventspils Augstskolas telpu remonts projekta „Ventspils Augstskolas kā zinātniskās institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” (līguma Nr.: 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012) ietvaros

 

Identifikācijas Nr. VeA 2015/15/ERAF/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu Līguma darbības laiks 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža Paredzamā līgumcena no 14 000 EUR – 169 999,99 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 21.07.2015. Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 04.08.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums, pielikums Nr.4, pielikums Nr.11) Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas: SIA “PILSBŪVE” ar piedāvāto līgumcenu 37 102,03 (trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts divi euro 03 centi). 07.08.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 07.08.2015.) Līgums no 07.08.2015. (fails: līgums SIA “PILSBŪVE”). Publicēts 07.08.2015.

“Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana Ventspils Augstskolai”

Identifikācijas Nr. VeA 2015/12

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.daļu

Līguma darbības laiks: 2 (divi) gadi vai līdz līgumcenas – 125 000.00 (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro) apguvei

Publicēšanas datums 02.07.2015.

Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 17.07.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.telpā.

(Faili: nolikums) Papildus informācija Pretendenta jautājums: Iepirkuma ID Nr. VeA 2015/12 nolikumā 5.3.3. ir noteikta kārtība kādā ir jāiesniedz iepirkuma uzdevumi (vispirms iesniedzot tos elektroniski un pēc tam izdrukātā veidā). Sakiet, lūdzu, vai būtu iespējams mainīt piedāvājuma komandējumu izpildē izdrukāto kopiju piegādes laiku līdz plkst. 11:00 (šobrīd līdz plkst. 10:00). Jo diemžēl neviens no kurjerdienestiem ātrāku piegādes laiku nevar garantēt. Atbilde: Iepirkuma “Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana Ventspils Augstskolai” ar identifikācijas Nr.VeA 2015/12 nolikuma 5.3.3. punktā norādīto izdrukāto kopiju iesniegšanas laiks tiek pagarināts līdz plkst 16:00, nolikuma 5.3.3. punkta pēdējais teikums jaunā redakcijā: “Pretendenti papildus, ne vēlā kā līdz nākamās darba dienas, pēc uzdevuma iesniegšanas elektroniski, plkst. 16:00, iesniedz šī piedāvājuma komandējuma uzdevuma izpildē izdrukāto kopiju Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kabinetā – telpu ekspluatācijas inženierei I.Boitmanei, ievērojot Nolikuma 1.5.3.punktā noteiktās piedāvājuma noformēšanas prasības.”

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Latvia Tours”, ar kuru tiks slēgta vispārīgā vienošanās, nosakot, ka līgumcena ir 125 000,00 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro) bez PVN.

06.10.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 06.10.2015.)

Publicēts 07.10.2015.

Vispārīgā vienošanās no 21.10.2015. (fails: vispārīgā vienošanās SIA “Latvia Tours”).

Publicēts 21.10.2015.

„Mikroautobusa (vieglais pasažieru) piegāde Ventspils Augstskolai”

Identifikācijas Nr. VeA 2015/13/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu Līguma darbības laiks 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 02.07.2015. Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 13.07.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā. (Faili: nolikums) Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Moller Auto Ventspils” ar piedāvāto līgumcenu EUR 31 727,27 (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit septiņi euro 27 centi); 14.07.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 14.07.2015.) Publicēts 14.07.2015. Līgums no 17.07.2015. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Moller Auto Ventspils”). Publicēts 17.07.2015.

“Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai 2.kārta”

Identifikācijas Nr. VeA 2015/14/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu Līguma darbības laiks: 1.priekšmetam (Grāmatas izgatavošana, piegāde Ventspils Augstskolai) – 2015.gada 01.septembris, 2015.gada 01.novembris, 2016.gada 31.janvāris 2.priekšmetam (Bukletu, brošūru izgatavošana, piegāde Ventspils Augstskolai) – 2015.gada 12.augusts, trīs nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža, četru nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 02.07.2015. Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 13.07.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā. (Faili: nolikums) Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas: 2. priekšmetā: Bukletu, brošūru izgatavošana, piegāde Ventspils Augstskolai – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Zelta Rudens Printig” ar piedāvāto līgumcenu EUR 659,00 (seši simti piecdesmit deviņi euro). 17.07.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 17.07.2015.) Publicēts 17.07.2015. Līgums no 20.07.2015. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zelta Rudens Printig” par 2.priekšmetu). Publicēts 20.07.2015. Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas: 1. priekšmetā: Grāmatas izgatavošana, piegāde Ventspils Augstskolai – SIA „VALMIERAS TIPOGRĀFIJA LAPA” ar piedāvāto līgumcenu EUR 4 436,00 (četri tūkstoši četri simti trīsdesmit seši euro). 07.08.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 07.08.2015.) Līgums no 07.08.2015. (fails: līgums SIA „VALMIERAS TIPOGRĀFIJA LAPA” par 1.priekšmetu). Publicēts 07.08.2015.

„Elektrisko mehānismu, aparātu, iekārtu un palīgmateriālu piegāde Ventspils Augstskolai 2.kārta”

Identifikācijas Nr. VeA 2015/11/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu Līguma darbības laiks 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 11.06.2015. Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 25.06.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā. (Faili: nolikums) Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas: 1.lotē (Komponentes RF elektromagnētiskā lauka izstarojošās testa vides radīšanai plāno kārtiņu ekranējošā efekta pētījumiem) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions” ar piedāvāto līgumcenu EUR 591,00 (pieci simti deviņdesmit viens euro); 2.lotē (Komponenšu piegāde plāno kārtiņu ekranēšanas efektivitātes mērīšanas kompleksa izveidei) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions” ar piedāvāto līgumcenu EUR 210,00 (divi simti desmit euro); 3.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde RF elektromagnētiskā lauka testa platformas ekspluatācijas nodrošināšanai) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions” ar piedāvāto līgumcenu EUR 122,00 (viens simts divdesmit divi euro); 5.lotē (RF iespiedplašu materiāla piegāde RF elektromagnētiskā lauka testa platformas izveides nodrošināšanai) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions” ar piedāvāto līgumcenu EUR 400,00 (četri simti euro); 6.lotē (Akumulatoru piegāde nepārtrauktās barošanas iekārtām) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions” ar piedāvāto līgumcenu EUR 2 220,00 (divi tūkstoši divi simti divdesmit euro). Pasūtītājs pārtrauc iepirkuma proocedūru 4.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde RF elektromagnētiskā lauka testa platformas izveides nodrošināšanai), 7.lotē (Serveru statņu piederumi), sakarā ar to, ka piedāvājums pārsniedz paredzamos līdzekļus, šīm iegādēm. Pasūtītājs izbeidz iepirkuma procedūru 8.lotē (Tīkla kartes), sakarā ar to, ka nav iesniegti piedāvājumi. 14.07.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 14.07.2015.) Publicēts 14.07.2015. Līgums no 16.07.2015. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions” par 1., 2., 3., 5. un 6.lotēm). Publicēts 16.07.2015.

 

„SAR (sintezētās apertūras radara) satelītattēlu iegāde BONUS programmas projektam „GEOILWATCH””

Identifikācijas Nr. VeA 2015/10/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2).pantu

Līguma darbības laiks 14 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 14.05.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 26.05.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

(Faili: nolikums) Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ORAM Mobile” ar piedāvāto līgumcenu EUR 11 175,00 (vienpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro). 17.06.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 17.06.2015.) Publicēts 17.06.2015.

Līgums no 17.06.2015. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORAM Mobile” )

Publicēts 17.06.2015.

 

Vienošanās Nr.1 no 01.07.2016. Līgumam Nr.SM15-061 (fails: vienošanās ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ORAM Mobile”)

Publicēts 01.07.2015.

 

„Veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolas darbiniekiem”

Identifikācijas Nr. VeA 2015/09/VP

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Līguma darbības laiks 1 (viens) kalendārais gads

Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN)

Publicēšanas datums 22.04.2015.

Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 05.05.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.

 

(Faili: nolikums)

 

Statuss:

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas ERGO Life Insurance SE Latvijas filiālei 13.05.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 13.05.2015.) Publicēts 13.05.2015. Līgums (fails: līgums 25.05.2015.) Publicēts 25.05.2015.   TV reklāmas klipa izveide Ventspils Augstskolai 2.kārta Identifikācijas Nr. VeA 2015/08/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2).panta 2.pielikuma B daļas pakalpojumu Līguma darbības laiks līdz pilnīgai darbu izpildei Paredzamā līgumcena no 4 000 EUR – 41 999 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 08.04.2015. Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 20.04.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā. (Faili: nolikums)

Statuss: Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SIRONIZE” 24.04.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 24.04.2015.) Publicēts 24.04.2015.

Līgums (fails: līgums 29.04.2015.) Publicēts 29.04.2015.

Papildus vienošanās (fails: papildus vienošanās 30.04.2015.)

Publicēta 30.04.2015.   „SAR (sintezētās apertūras radara) satelītattēlu iegāde BONUS programmas ietvaros projektam „GEOILWATCH”” Identifikācijas Nr. VeA 2015/05/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2) Līguma darbības laiks 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 24.03.2015. Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 07.04.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā. (Faili: nolikums) Iepirkuma procedūra izbeigta. 08.04.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 08.04.2015.) Publicēts 08.04.2015. TV reklāmas klipa izveide Ventspils Augstskolai Identifikācijas Nr. VeA 2015/07/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2 daļas pakalpojumu Līguma darbības laiks līdz pilnīgai darbu izpildei Paredzamā līgumcena no 4 000 EUR – 41 999 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 13.03.2015. Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 24.03.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā. (Faili: nolikums) Iepirkuma procedūra izbeigta. 08.04.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 08.04.2015.) Publicēts 08.04.2015.„Elektrisko mehānismu, aparātu, iekārtu un palīgmateriālu piegāde Ventspils Augstskolai” Identifikācijas Nr. VeA 2015/06/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2) Līguma darbības laiks 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 13.03.2015. Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 24.03.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā. (Faili: nolikums)

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

3.lotē (Elektronikas pamatkomponentes) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Future Electronics” ar piedāvāto līgumcenu EUR 117,45 (viens simts septiņpadsmit euro 45 centi);

4.lotē (Konektori un savienotājvadi) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Future Electronics” ar piedāvāto līgumcenu EUR 143,94 (viens simts četrdesmit trīs euro 94 centi);

5.lotē (74 sērijas loģikas komponentes) – SIA „Elfa Distrelec” ar piedāvāto līgumcenu EUR 33,08 (trīsdesmit trīs euro 08 centi);

6.lotē (40 sērijas loģikas komponentes) – SIA „Elfa Distrelec” ar piedāvāto līgumcenu EUR 28,72 (divdesmit astoņi euro 72 centi).

7.lotē (Rezerves komponentes laboratoriju instrumentu uzturēšanai) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Future Electronics” ar piedāvāto līgumcenu EUR 56,60 (piecdesmit seši euro 60 centi);

8.lotē (Elektronisko komponenšu un moduļu komplekts) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions” ar piedāvāto līgumcenu EUR 1 412,00 (viens tūkstotis četri simti divpadsmit euro);

9.lotē (Prototipēšanas materiālu komplekts) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” ar piedāvāto līgumcenu EUR 144,00 (viens simts četrdesmit četri euro);

10.lotē (Iespiedplašu materiāls. 1. daļa) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALMIKO” ar piedāvāto līgumcenu EUR 30,96 (trīsdesmit euro 96 centi);

11.lotē (Iespiedplašu materiāls. 2. daļa) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALMIKO” ar piedāvāto līgumcenu EUR 61,92 (sešdesmit viens euro 92 centi);

13.lotē (Elektronikas komponenšu organizatori) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions” ar piedāvāto līgumcenu EUR 140,00 (viens simts četrdesmit euro).

Pasūtītājs pārtrauc iepirkuma proocedūru 1.lotē (FPGA prototipēšanas plates), 2.lotē (Komponentes RF signal testa platformas un tās vadības sistēmas izveidei), 12.lotē (Brīvpiekļuves atmiņas mikroshēmas), sakarā ar izmaiņām projektā „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās”, Nr. L-KC-11-006.

17.04.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 17.04.2015.) Publicēts 20.04.2015. Līgumi no 28.04.2015. (faili: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Elfa Distrelec” par 5. un 6.lotēm; līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Future Electronics” par 3., 4. un 7.lotēm). Līgumi no 29.04.2015. (faili: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” par 9.loti; līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALMIKO” par 10. un 11.lotēm). LīgumS no 30.04.2015. (fails: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions” par 8. un 13.lotēm). Publicēts 30.04.2015.Remonta darbu veikšana radioteleskopos RT-32 un RT-16 projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros, 1.daļa Identifikācijas numurs: VeA 2015/04/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2).pantu Līguma darbības laiks Ne vairāk kā 5 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža Publicēšanas datums 06.03.2015. Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu Dainis.Plume@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 17.03.2015., plkst. 09:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kabinetā. Faili Nolikums 1.dala, 2.daļa, 3.daļa, tāmes

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AKRO” 20.03.2015., līgums

Remonta darbu veikšana radioteleskopos RT-32 un RT-16 projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros, 1.daļa

Identifikācijas numurs: VeA 2015/03/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2).pantu Līguma darbības laiks Ne vairāk kā 5 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža Publicēšanas datums 20.02.2015. Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu Dainis.Plume@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 03.03.2015., plkst. 09:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kabinetā. Faili Nolikums

Iepirkums pārtraukts

 

Radioteleskopa RT-32 antenas torņa un 1.stāva piebūves tehniskā apsekošana
Identifikācijas numurs: VeA 2015/02/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2).pantu
Līguma darbības laiks Ne vairāk kā 42 dienas no līguma parakstīšanas brīža
Paredzētā līgumcena no 4 000 EUR – 41 999 EUR (bez PVN)
Publicēšanas datums 20.02.2015.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu Dainis.Plume@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 03.03.2015., plkst. 09:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kabinetā.
Faili Nolikums Informatīvi materiāli: konstrukciju apsekošanas slēdziens (2011.g.), būvkostrukciju tehniskā apsekošana (1996.g.)
Statuss: Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Akciju sabiedrībai „Inspecta Latvia” ar 20.05.2015. lēmumu Publicēts 22.05.2015.

Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai

Identifikācijas Nr. VeA 2015/01/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2) Līguma darbības laiks 1.priekšmetam 2015.gada 01.jūnijs 2.priekšmetam 2015.gada 01.jūnijs 3.priekšmetam 2015.gada 12.februāris Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 16.01.2015. Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 27.01.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā. (Faili: nolikums) Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas: 1.priekšmetā: Diplomu un pielikumu veidlapu iespiešana, izgatavošana un piegāde – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LGV” ar piedāvāto līgumcenu EUR 445,00 (četri simti četrdesmit pieci euro); 2. priekšmetā: Diploma vāku un studiju kartes iespiešana, izgatavošana un piegāde – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LGV” ar piedāvāto līgumcenu EUR 383,50 (trīs simti astoņdesmit trīs euro 50 centi); 3.priekšmetā: Brošūru, informācijas bukletu, informatīvo lapu un plakātu izgatavošana – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ZELTA RUDENS” ar piedāvāto līgumcenu EUR 2 398,00 (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro). 04.02.2015. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 04.02.2015.) Publicēts 04.02.2015. Līgumi no 05.02.2015. (faili: līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LGV” par 1., 2.priekšmetiem; līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZELTA RUDENS” par 3.priekšmetu). Publicēts 05.02.2015.

TV reklāmas klipa izveide Ventspils Augstskolai

Identifikācijas Nr. VeA 2014/15/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.(2) panta 2.pielikuma B daļas pakalpojumu Līguma darbības laiks līdz pilnīgai darbu izpildei Paredzamā līgumcena no 4 000 EUR – 41 999 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 22.12.2014. Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 08.01.2015., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā. (Faili: nolikums) Statuss:

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SIRONIZE” 29.01.2015.

lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 29.01.2015.)

Publicēts 29.01.2015.

Līgums (fails: līgums 30.01.2015.)

Publicēts 30.01.2015.

Papildus vienošanās (fails: papildus vienošanās 30.04.2015.)

Publicēta 30.04.2015. „Elektrisko mehānismu, aparātu, iekārtu un palīgmateriālu piegāde Ventspils Augstskolai 2.kārta” Identifikācijas Nr. VeA 2014/14/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu Līguma darbības laiks 10 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 27.11.2014. Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 08.12.2014., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā. Nolikums

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas:

1.lotē Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 1. daļa – urbju un frēžu komplekts. – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” ar piedāvāto līgumcenu EUR 518,00 (pieci simti astoņpadsmit euro); 2.lotē Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 2. daļa – spiesto plašu sagatavju un izgatavošanas ķīmijas komplekts. – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Future Electronics” ar piedāvāto līgumcenu EUR 1 473,75 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs euro 75 centi); 3.lotē RF prototipēšanas plates. – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Future Electronics” ar piedāvāto līgumcenu EUR 556,78 (pieci simti piecdesmit seši euro 78 centi); 4.lotē Elektrības pagarinātāji. – SIA „Elfa Distrelec” ar piedāvāto līgumcenu EUR 13,25 (trīspadsmit euro 25 centi); 5.lotē Koaksiālie kabeļi. – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Future Electronics” ar piedāvāto līgumcenu EUR 152,72 (viens simts piecdesmit divi euro 72 centi); 6.lotē Koaksiālie savienotāji un adapteri. – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ARDI” ar piedāvāto līgumcenu EUR 152,63 (viens simts piecdesmit divi euro 63 centi); 8.lotē Rezerves komponentes laboratoriju aprīkojuma uzturēšanai. 2. daļa – SIA „Elfa Distrelec” ar piedāvāto līgumcenu EUR 6,00 (seši euro); 10.lotē Elektroniskās komponentes mācību procesa nodrošināšanai. 2. daļa – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Future Electronics” ar piedāvāto līgumcenu EUR 41,28 (četrdesmit viens euro un 28 centi). 7.lotē Rezerves komponentes laboratoriju aprīkojuma uzturēšanai. 1. daļa Iepirkuma procedūra tiek izbeigta, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentu noteiktajām prasībām. 9.lotē Elektroniskās komponentes mācību procesa nodrošināšanai. 1. daļa Iepirkuma procedūra tiek izbeigta, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentu noteiktajām prasībām. 11.12.2014. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 11.12.2014.) Publicēts 11.12.2014. Līgumi no 15.12.2014. (faili: līgums, vienošanās Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” par 1.loti; līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Future Electronics” par 2., 3., 5., 10.lotēm; līgums SIA „ELFA Distrelec” par 4., 8.lotēm; līgums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ARDI” par 6.loti )

Publicēts 15.12.2014.

Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai 3.kārta Identifikācijas Nr. VeA 2014/13/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2) Līguma darbības laiks 1.priekšmetam 2015.gada 30.janvāris 2.priekšmetam 2015.gada 30.janvāris 3.priekšmetam 2015.gada 20.februāris Paredzamā līgumcena no 4 000,00 EUR – 41 999,99 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 27.11.2014. Kontakinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 08.12.2014., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā. (Faili: Nolikums) Statuss: Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DRUKĀTAVA” 12.12.2014. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 12.12.2014.) Publicēts 12.12.2014. Līgums (fails: līgums 15.12.2014.) Publicēts 15.12.2014

Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla konstrukcijas vienkāršotās renovācijas būvdarbu būvuzraudzība projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros Identifikācijas numurs VeA 2014/12VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2).pantu Līguma darbības laiks Ne vairāk kā 9 mēneši no līguma parakstīšanas brīža Paredzētā līgumcena no 4 000 EUR – 41 999 EUR (bez PVN) Publicēšanas datums 11.11.2014. Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu Dainis.Plume@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 24.11.2014., plkst. 09:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, D307.kabinetā. Tehniskā dokumentācija pieejama interneta vietnē pēc piekļuves pieprasījuma kontaktpersonai Faili Nolikums
Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Akciju sabiedrībai „Inspecta Latvia” ar 24.11.2014. lēmumu
Līguma kopija
„Elektrisko mehānismu, aparātu, iekārtu un palīgmateriālu piegāde Ventspils Augstskolai”
Identifikācijas numurs
VeA 2014/11/VP
Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu
Līguma darbības laiks 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža
Paredzētā līgumcena no 4 000 EUR – 41 999 EUR (bez PVN)
Publicēšanas datums 21.10.2014.
Kontaktinformācija AAr iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu dace.stefenberga@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 10.11.2014., plkst. 13:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.
Faili Nolikums
Statuss

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas: 1.lotē Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 1. daļa – urbju un frēžu komplekts – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” ar piedāvāto līgumcenu EUR 567,00 (pieci simti sešdesmit septiņi euro); 2.lotē Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 2. daļa – spiesto plašu sagatavju un izgatavošanas ķīmijas komplekts – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” ar piedāvāto līgumcenu EUR 1 503,00 (viens tūkstotis pieci simti trīs euro); 5.lotē Lodēšanas karstā gaisa stacija – SIA „YEInternational” ar piedāvāto līgumcenu EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro); 7.lotē Elektronisko komponenšu nodrošinājuma piegāde Pētniecības projekta Nr.2.8 ietvaros – SIA „YEInternational” ar piedāvāto līgumcenu EUR 261,05 (divi simti sešdesmit viens euro 05 centi).

3.lotē Koaksiālie savienotāji un adapteri Iepirkuma procedūra tiek izbeigta, jo SIA „ARDI” piedāvājums atzīt par neatbilstošu pretendentu kvalifikācijas atlases prasībām. 4.lote. Rezerves komponentes laboratoriju aprīkojuma uzturēšanai Iepirkuma procedūra tiek izbeigta, jo Pretendenta SIA „YEInternational” tehniskais piedāvājums neatbilst minimālajām pasūtītāja prasībām. 6.lotē RF prototipēšanas plates Pētniecības projekta “Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās”, Nr. L-KC-11-0006 pētn. ietvaros Iepirkuma procedūra tiek izbeigta, jo nav iesniegti piedāvājumi.

 

Publicēts 03.12.2014. (fails: protokols 03.12.2014.)

Līgums par 1., 2.lotēm ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” (fails: līgums 03.12.2014.) Publicēts 03.12.2014 Līgums par 5., 7.lotēm ar SIA „YEInternational” (fails: līgums 04.12.2014.) Publicēts 04.12.2014.

 

„Projekta pieteikuma sagatavošana HORIZON2020 apakšprogrammai”
Identifikācijas numurs
VeA 2014/10/VP
Līguma darbības laiks 2014.gada 15.oktobris
Paredzētā līgumcena no 4 000 EUR – 41 999 EUR (bez PVN)
Publicēšanas datums 17.08.2014.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. vai Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu ivarss@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 28.08.2014., plkst. 09:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C207.kabinetā.
Faili Nolikums Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Personu apvienībai, kas sastāv no Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BALTIJAS KONSULTĀCIJAS”, SIA „Innove Tech” un Sandras Šmaliņas 02.09.2014. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 02.09.2014.) Publicēts 05.09.2014. Līgums (fails: līgums 10.09.2014.) Publicēts 10.09.2014

 

„Datoru, serveru, licenču iegāde Ventspils Augstskolai”

 

Identifikācijas numurs
VeA 2014/09/VP
Līguma darbības laiks 30 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Paredzētā līgumcena no 4 000 EUR – 41 999 EUR (bez PVN)
Publicēšanas datums 30.07.2014.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 15.08.2014., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.
Faili

Nolikums  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slēgta konkursa Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla konstrukcijas vienkāršotās renovācijas būvdarbu veikšana projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros”

Identifikācijas numurs VeA 2014/08/ERAF
Izpildes termiņš 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Paredzētā līgumcena -
Publicēšanas datums 10.06.2014.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas varat saņemt Ventspils Augstskolā D307.kabinetā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Informāciju varat saņemt, rakstot uz e-pastu dainis.plume@venta.lv              Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 7.07.2014., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā D307.kabinetā, Inženieru ielā 101, Ventspilī.
Faili Nolikums Papildinājumi (16.06.2014.): Nolikums ar papildinājumu (.docx); nolikums ar papildinājumu 1.daļa (.pdf); nolikums ar papildinājumu 2.daļa (.pdf)
Lēmums par uzvarētāju pieņemts 07.11.2015.
Piegādātājs: SIA “Ostas celtnieks”
Līgumcena: 559 953,15 EUR
TV reklāmas klipa izveide Ventspils Augstskolai
Nr.
VeA 2014/07/VeA
Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta 2.pielikuma B daļas pakalpojumu
Līguma darbības laiks līdz pilnīgai darbu izpildei
Paredzamā līgumcena no 4 000 EUR – 42 000 EUR (bez PVN)
Publicēšanas datums 05.06.2014.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 16.06.2014., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.
Faili Nolikums Publicēts 05.06.2014. Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „PEGASUS GROUP” 17.06.2014. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 17.06.2014.) Publicēts 17.06.2014. Līgums (fails: līgums 17.06.2014.) Publicēts 17.06.2014

 

TV reklāmas klipa izveide Ventspils Augstskolai

 

Nr.
VeA 2014/06/VeA
Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta 2.pielikuma B daļas pakalpojumu
Līguma darbības laiks līdz pilnīgai darbu izpildei
Paredzamā līgumcena no 4 000 EUR – 42 000 EUR (bez PVN)
Publicēšanas datums 19.05.2014.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 30.05.2014., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.
Faili Nolikums Iepirkuma procedūra pārtraukta 30.05.2014. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 30.05.2014.) Publicēts 30.05.2014.

 

Slēgta konkursa Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla konstrukcijas vienkāršotās renovācijas būvdarbu veikšana projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros”
Nr. VeA 2014/05/ERAF
Izpildes termiņš 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Publicēšanas datums 30.04.2014.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas varat saņemt Ventspils Augstskolā D307.kabinetā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Informāciju varat saņemt, rakstot uz e-pastu dainis.plume@venta.lv Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 26.05.2014., plkst. 16:00 Ventspils Augstskolā D307.kabinetā, Inženieru ielā 101, Ventspilī.              Dokumentu iesniegšanas termiņš iepirkuma izpildei tiek pagarināts līdz 13.06.2014., plkst. 11:00 Iepirkums pārtraukts!
Faili Nolikums
Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai 2.kārta
Identifikācijas Nr. VeA 2014/04/VP
Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8².pantu
Līguma darbības laiks 1.priekšmetam 2014.gada 13.jūnijs 2.priekšmetam 2014.gada 13.maijs 3., 4.priekšmetiem 2014.gada 28.novembris 5.priekšmetam 2014.gada 30.maijs
Paredzamā līgumcena no 4 000 EUR – 42 000 EUR (bez PVN)
Publicēšanas datums 14.04.2014.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 28.04.2014., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, C202.kabinetā.
Faili Nolikums
Statuss Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DRUKĀTAVA” 28.04.2014. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 28.04.2014.)             Publicēts 30.04.2014. Līgums (fails: līgums 30.04.2014.) Publicēts 30.04.2014

 

Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai

 

Identifikācijas Nr.
VeA 2014/03/VP
Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8².pantu
Līguma darbības laiks 1.daļai 2014.gada 19.februāris un 2014.gada 30.maijs; 2.daļai 2014.gada 26.februāris un 2014.gada 02.aprīlis
Paredzamā līgumcena no 4 000 EUR – 42 000 EUR (bez PVN)
Publicēšanas datums 24.01.2014.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, A319.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 04.02.2014., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, trešajā stāvā, A319.kabinetā.
Faili Nolikums
Statuss Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Green Print” 17.02.2014. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 17.02.2014.)             Publicēts 17.02.2014. Līgums (fails: līgums 17.02.2014.) Publicēts 17.02.2014. Papildus vienošanās pie līguma (fails: vienošanās 31.03.2014.) Publicēts 31.03.2014.

„Ventspils Augstskolas programmatūras atjauninājuma iepirkums projekta „Cross-border DISCOS, „JRTC (Apvienotā pētniecības un apmācību centra) paplašināšana izkliedēto reālā laika signālapstrādes un kontroles sistēmu izstrādes jomā” (līguma Nr.LLIV-215 ) ietvaros”

Identifikācijas Nr.
VeA 2014/02/VP
Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8².pantu
Līguma darbības laiks 30 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Paredzamā līgumcena no 4 000 EUR – 42 000 EUR (bez PVN)
Publicēšanas datums 24.01.2014.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, A319.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 04.02.2014., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, trešajā stāvā, A319.kabinetā.
Faili Nolikums
Statuss Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ARMGATE” 17.03.2014. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 17.03.2014.)             Publicēts 17.03.2014. Līgums (fails: līgums 31.03.2014.) Publicēts 31.03.2014
Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Ventspils Augstskolai
Identifikācijas Nr. VeA 2014/01/VP
Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8².pantu
Līguma darbības laiks 3(trīs) dienas no līguma noslēgšanas dienas vai pilnīgai saistību izpildei
Paredzamā līgumcena no 4 000 EUR – 42 000 EUR (bez PVN)
Publicēšanas datums 08.01.2014.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, A319.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 20.01.2014., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, trešajā stāvā, A319.kabinetā.
Faili Nolikums
Statuss Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „INTERGAZ” 29.01.2014. lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 29.01.2014.)             Publicēts 29.01.2014. Līgums (fails: līgums 03.02.2014.) Publicēts 03.02.2014.
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta „Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēja Centrālbaltijas jūras reģionā” (Pure Biomass, projekta Nr. CB56)” ietvaros
Identifikācijas Nr. VeA 2013/15/VP
Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.panta 10.daļas
Līguma darbības laiks līdz 2013.gada 16.decembrim vai pilnīgai saistību izpildei
Paredzamā līgumcena o 3 000 LVL – 29 999 LVL (bez PVN) (no 4000 EUR – 42 000 EUR (bez PVN))
Publicēšanas datums 15.11.2013.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, A319.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 27.11.2013., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, trešajā stāvā, A319.kabinetā.
Faili Nolikums
Statuss Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA „IBVS” 03.12.2013 lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 03.12.2013.)             Publicēts 03.12.2013. Līgums (fails līgums 03.12.2013.) Publicēts 03.12.2013.
Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai 4.kārta
Identifikācijas Nr. VeA 2013/14/VP
Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(1).pantu
Līguma darbības laiks līdz 2014.gada 16.jūnijam vai pilnīgai saistību izpildei
Paredzamā līgumcena no 3 000 LVL – 29 999 LVL (bez PVN) // 4 000 – 42 000 EUR (bez PVN)
Publicēšanas datums 15.11.2013.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, A319.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 27.11.2013., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, trešajā stāvā, A319.kabinetā.
Faili Nolikums
Statuss Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LGV” 27.12.2013 lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 27.12.2013.) Publicēts 28.12.2013. Līgums (fails: līgums 06.01.2014.). Publicēts 06.01.2014.
Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai 3.kārta
Identifikācijas Nr. VeA 2013/13/VP
Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(1).pantu
Iepirkuma darbības laiks līdz 2013.gada 31.decembrim vai pilnīgai darbu izpildei
Paredzamā līgumcena no 3 000 LVL – 29 999 LVL (bez PVN)
Publicēšanas datums 24.09.2013.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, A319.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu irena.boitmane@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 07.10.2013., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, trešajā stāvā, A319.kabinetā.
Faili Nolikums
Statuss

Publicēts 22.10.2013.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.daļā līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA „ZELTA RUDENS” 21.10.2013 lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 21.10.2013.) 2.daļā līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA „ZELTA RUDENS” 21.10.2013 lēmumu skatīt šeit (fails: protokols 21.10.2013.) Protokols.

Publicēts 25.10.2013.:

Līgums par 1.daļu (fails: līgums 24.10.2013.) Līgums par 2.daļu (fails līgums 24.10.2013.)

Radioteleskopa RT-16 antenas, radioteleskopu RT-16 un RT-32 vadības un piedziņas sistēmu iegāde projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros
Identifikācijas Nr. VeA 2013/12/ERAF
Izpildes termiņš 18 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Paredzamā līgumcena no 92 053 LVL (bez PVN) uz augšu
Publicēšanas datums Bez publikācijas.
Kontaktinformācija Informāciju varat saņemt, rakstot uz e-pastu kristine.purina@venta.lv
Papildus informācija Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta otrās daļas 1.punktu             Sarunu procedūras pamatojums: Iepirkuma rezultātā tiek plānots izstrādāt un izgatavot specifiskas, konkrētiem radioteleskopiem paredzētas kosmiskas izcelsmes signālu uztveršanas un apstrādes trakta iekārtas un iekārtu sistēmas zinātnisku pētījumu īstenošanai. Iekārtu specifiskā rakstura un radioteleskopu unikālo tehnisko parametru un funkciju dēļ nav iespējams pilnībā prognozēt līguma izpildei nepieciešamās prasības, tādēļ Pasūtītājs uzskata par lietderīgu minēto pakalpojumu saņemšanai organizēt sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu. Sarunu procedūras piemērošana saskaņota ar Iepirkumu uzraudzības biroju (18.03.2013. vēstule Nr.2-3/1077).
Statuss aktīvs
TV reklāmas klipa izveide Ventspils Augstskolai
Identifikācijas Nr. VeA 2013/09/VP
Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.panta 10.daļu
Līguma darbības laiks līdz 2013.gada 31.decembrim vai pilnīgai darbu izpildei
Paredzamā līgumcena no 3 000 LVL – 19 999 LVL (bez PVN)
Publicēšanas datums 29.05.2013
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, A211.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu venta@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 13.06.2013., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, A211.telpā.
Faili Statuss Nolikums Noslēgts līgums ar „SIA DDB Worldwide Latvia”, sīkāk skatīt šeit (17.07. protokols) (publicēts 18.07.2013.)
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana Ventspils Augstskolai
Identifikācijas Nr. VeA 2013/11/VP Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.daļu
Izpildes termiņš viens kalendārais gads vai līdz 30 000,00 LVL izpildei
Paredzamā līgumcena līdz 30 000,00 LVL (bez PVN)
Publicēšanas datums 27.05.2013.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, A211.kab., informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu venta@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 10.06.2013., plkst. 11:30 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, A211.telpā.
Faili nolikums
Papildus informācija nav
Statuss aktīvs
Rezultāti Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas: SIA „EXPLAIN”, SIA „CWT Latvia”, SIA „ANSBERGS”             Informāciju par lēmumu skatīt šeit: protokols 30.08.2013. (fails) Publicēts: 30.08.2013.
Sarunu procedūra „Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta režģa vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācijas izstrāde projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros”
Identifikācijas Nr. VeA 2013/10/ERAF
Izpildes termiņš 4 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Paredzamā līgumcena no 92 053 LVL (bez PVN) uz augšu
Publicēšanas datums 18.04.2013.
Kontaktinformācija

Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas varat saņemt Ventspils Augstskolā D307.kabinetā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Informāciju varat saņemt, rakstot uz e-pastu kristine.purina@venta.lv.

Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 10.06.2013., plkst. 16:00 Ventspils Augstskolā D307.kabinetā, Inženieru ielā 101, Ventspilī.

 

Faili nolikums; regulation_EN; pielikums_2-5; annex2-5_EN; annex_6_EN Grozījumi (publicēts 28.05.2013.): Nolikums ar grozījumiem; nolikums ar izceltām izmaiņām Pielikums 2_5; Pielikums 2_5 ar izceltām izmaiņām; Regulations; Annexes 2_5.
Papildus informācija

Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 2.punktu.             Sarunu procedūras pamatojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma priekšmets ir specifiska rakstura projektēšanas pakalpojumi, kuru rakstura dēļ nav iespējams pilnībā prognozēt līguma izpildei nepieciešamās prasības, objektam, kas ir unikāls savu tehnisko parametru un funkciju dēļ, tādēļ Pasūtītājs uzskata par lietderīgu minēto pakalpojumu saņemšanai organizēt sarunu procedūru ar iepriekšēju paziņojumu par līgumu. Lai pietiekami precīzi definētu iepērkamā pakalpojuma darba uzdevumu, pastāv vairāki neskaidri faktori un/vai alternatīvas pieejas pakalpojuma izpildē. Sarunu gaitā paredzēts detalizēti definēt tehniskās specifikācijas prasības, nosakot vienotas prasības pakalpojuma sniegšanai, tādējādi nonākot pie Pasūtītājam visatbilstošākā risinājuma.

Ieinteresētā piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem:

Jautājums Nr.1: Nolikuma 8.7., 10.2 un 11.3. punktos minēts, ka tehniskais piedāvājums var tikt sagatavots angļu valodā bez tulkojuma latviešu valodā. Tā kā 11.nodaļa runā par finanšu piedāvājumu, nav skaidrs, vai tikai tehniskais piedāvājums vai arī finanšu piedāvājums var tikt iesniegts angļu valodā. Kā ar 9.nodaļas dokumentiem, kas apliecina kandidātu atlases prasības, un pieteikuma vēstuli (2.pielikums)? Vai šie dokumenti var tikt iesniegti tikai angliski vai nepieciešams tulkojums latviešu valodā? Atbilde uz jautājumu Nr.1: Gan informatīvais finanšu piedāvājums, gan informatīvais tehniskais piedāvājums var tikt iesniegts angļu valodā, nepievienojot tulkojumu latviešu valodā. Visi Nolikuma 9.nodaļā minētie Kandidātu atlases dokumenti un pieteikums (2.pielikums) jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no šiem dokumentiem ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno Kandidāta vai tulka apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

Jautājums Nr.2: Nolikuma 9.8.1.punktā tiek prasīts arhitekta vai būvprakses sertifikāts. Lūdzam skaidrot, kāds dokuments jāiesniedz ārvalstu kandidātam? Vai ekvivalenta reģistrācija ārvalstu profesionālā reģistrā būtu adekvāta? Atbilde uz jautājumu Nr.2: Saskaņā ar Nolikuma 9.8.punktu ārvalstu Kandidātam jāiesniedz dokuments, kas apliecina ārvalstu speciālista reģistrāciju attiecīgajā profesionālajā reģistrā ārvalstīs. Bez tam Kandidātam jāiesniedz rakstisks apliecinājums (brīvā formā), ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā.

Jautājums Nr.3: Nolikuma 9.3. un 9.5. punktā aprakstīti nepieciešamie dokumenti attiecībā uz apakšuzņēmējiem. Vai šīs prasības attiecas uz visiem apakšuzņēmējiem arī tad, ja viņu darbu daļa ir ļoti neliela < 10% no līguma summas? Potenciālajiem apakšuzņēmējiem nepieciešamie dokumenti ir apakšuzņēmēju saraksts ar tiem piešķirtajām daļām, līgumi ar potenciālajiem apakšuzņēmējiem, piekrišana parakstīt iepirkuma līgumu kopā ar galveno izpildītāju līguma piešķiršanas gadījumā un apakšuzņēmēju komercreģistrācijas Latvijas Uzņēmumu reģistrā vai ārvalstīs kopijas.

Vai šiem dokumentiem jābūt latviešu valodā? Lūdzu, apstipriniet! Vai pietiek ar angļu valodu? Vai apakšuzņēmējiem jāparaksta piedāvājums? Lūdzu, apstipriniet!

Atbilde uz jautājumu Nr.3: Saskaņā ar Nolikuma 9.3. punktu Kandidātam jāiesniedz: 1. visu apakšuzņēmēju saraksts (norādot, kāda no Iepirkuma līguma daļām tiks nodota attiecīgajam apakšuzņēmējam); 2. vienošanās ar visiem apakšuzņēmējiem par:

1. nepieciešamo resursu nodošanu Kandidāta rīcībā; 2. piekrišanu parakstīt Iepirkuma līgumu kopā ar Kandidātu gadījumā, ja ar Kandidātu tiks slēgts Iepirkuma līgums; 3. vienošanās ar apakšuzņēmējiem, uz kuriem Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, par atļauju balstīties uz tā tehniskajām un/vai profesionālajām spējām.

Saskaņā ar Nolikuma 9.5.punktu jāiesniedz visu apakšuzņēmēju reģistrācijas apliecības. Visi minētie dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja kāds no šiem dokumentiem ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno Kandidāta vai tulka apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

Apakšuzņēmējiem nav jāparaksta ne pieteikums, ne piedāvājums, taču jāparaksta Nolikuma 9.3. punktā minētā vienošanās un piekrišana, kā arī Nolikuma 9.4.1., 9.4.4. un 9.4.7. punktos noteiktie apliecinājumi, par ārvalstu apakšuzņēmējiem – arī Nolikuma 9.4.2., 9.4.3.punktos minētie apliecinājumi.

Kopsavilkums par dokumentiem, kas jāiesniedz apakšuzņēmējiem:

1. Nolikuma 9.2.punktā minētie dokumenti (par tiem apakšuzņēmējiem, uz kuriem Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām); 2. Nolikuma 9.3.punktā minētie dokumenti (par visiem apakšuzņēmējiem); 3. Nolikuma 9.4.1. – 9.4.4. un 9.4.7. punktā minētie apliecinājumi (par apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība Iepirkuma līguma izpildē ir vismaz 20% no kopējās Iepirkuma līguma vērtības, un/ vai par apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām); 4. Nolikuma 9.4.5. un 9.4.6. punktā minētās izziņas (par apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība Iepirkuma līguma izpildē ir vismaz 20% no kopējās Iepirkuma līguma vērtības, un/ vai par apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām); 5. Nolikuma 9.5.minētie dokumenti (par visiem apakšuzņēmējiem).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2013.gada 19.jūnijam, plkst.16.00.

Submission deadline for applications extended till 19th of June, 2013, 16.00 PM.

Question No.1-3; Answer No.1-3

Jautājums un atbilde Nr.4. šeit.

Question and Answer No.4. here.

Grozījumu kopsavilkums:

Grozījumi nolikuma 5.1., 6.2., 8.punktā un tā apakšpunktos, 9.2., 9.3., 9.7., 9.9., 10.1.,10.1.2., 11.1., 13.2., 14.1., 14.4., 14.5.,15.1., 16.2., 16.3., 16.7., 17.1., 17.2., 21.2.3.1., 21.2.3., 21.3., 21.8.punktos.

Tehniskā specifikācija nodrošināta latviešu valodā, grozīts 3.10.punkts.

Līguma projektā veikti grozījumi 7.2. – 7.8.punktos.

Statuss aktīvs
Rezultāti 29.10.2013. pieņemts lēmums par rezultātiem: Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas MT Mechatronics GmbH, piedāvātā līgumcena 784 114,00 EUR.              Publicēts: 31.10.2013.
Atklāts konkurss „Ekspertu pakalpojumi VSRC attīstībai Ventspils Augstskolai SATTEH projekta ietvaros”

 

Identifikācijas Nr. VeA 2013/07/ERAF
Izpildes termiņš Saskaņā ar nolikumu
Paredzamā līgumcena 20 000 – 92 052 LVL
Publicēšanas datums 12.04.2013.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajā failā. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas var saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101a, Ventspilī, otrajā stāvā, A211.kabinetā, informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu venta@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 13.05.2013., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, A211.kabinetā.
Faili nolikums_LV; regulations_ENG
Papildus informācija nav
Statuss aktīvs
Rezultāti 1.lotē: Pārtraukta procedūra 2.lotē: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Stevenson Astrosat Ltd 3.lotē: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Stevenson Astrosat Ltd 4.lotē: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas BreakingResearch.com S.A.     Informāciju par lēmumu skatīt šeit: protokols 27.06.2013. Publicēts: 27.06.2013.
Iekārtu un aprīkojuma iegāde Ventspils Augstskolai ITF studiju programmu modernizēšanai

 

Identifikācijas Nr. VeA 2013/06/ERAF
Izpildes termiņš Saskaņā ar nolikumu
Paredzamā līgumcena no 92 053 LVL (bez PVN) uz augšu
Publicēšanas datums 20.03.2013.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajā failā. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas var saņemt Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101a, Ventspilī, otrajā stāvā, A211.kabinetā, informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu venta@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 06.06.2013.., plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, otrajā stāvā, A211.kabinetā.
Faili Papildus informācija nolikums; nolikums (1. grozījumi; termiņa pagarināšana, grozīti 5.1., 6.1., 6.4., 8.2.4. punkti) nolikums ar izmaiņām – 2.grozījumi, gala nolikums – 2.grozījumi (grozīti 8.6., 8.10., 9.1., 10.2., 10.4., 10.5., 18.2., 18.2.1., 18.2.2., 18.2.3., 18.3., 18.4., 18.6., 21.5., Līguma projektā 4.7., 7.1., 11.3., Tehniskajās specifikācijās 1. un 2.lotē. 1. Jautājums: Vai par atbilstošu Tehniskajai specifikācijai tiks uzskatīta interaktīvā tāfele ar izšķirtspēju 4000×4000 punkti? Atbilde: Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu piedāvātajai iekārtai ir jāizpilda visas tehniskajās specifikācijās norādītās minimālās prasības, lai piedāvājums tiktu atzīts kā atbilstošs, konkrēti, interaktīvās tāfeles izšķirtspējai jābūt „ne mazākai kā 4095×4095”. 2. Jautājums: Vai par atbilstošu tehniskajai specifikācijai tiks uzskatīta interaktīvās tāfeles programmatūra, kas Windows XP/Vista/7 vidē spēj nodrošināt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības, bet Linux Ubuntu 10.4. vidē prasības izpilda daļēji – netiek nodrošināta sekojošu prasību izpilde: „Jautājumu un atbilžu sistēmas vadība”, „jautājumu veidošana, uzdošana, rezultātu saņemšana un apstrāde, kā arī jautājumu uzdošana, lai uzdevuma teksts tiek nosūtīts uz jautājumu un atbilžu sistēmas iekārtām, nodrošinot katram atbildēt savā ātrumā”, „rezultātu saņemšana un apstrāde”? Atbilde: Piedāvātajai iekārtai ir pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām, t.sk. tāfeles programmatūrai. Ņemot vērā, ka Ventspils Augstskolā aktīvi tiek izmantotas bezmaksas operētājsistēmas Linux Ubuntu vidē, ir būtiski nodrošināt interaktīvās tāfeles savietojamību ar jau esošajām iekārtām un iespēju to pie nepieciešamības lietot ar esošajām operētājsistēmām. 3. Jautājums: Lūdzu grozīt Tehniskās specifikācijas 3.lotes 3.punkta „Jautājumu un atbilžu sistēma” prasību „Plašas funkcionalitātes jautājumu un atbilžu sistēmai un programmatūrai jānodrošina iespēja individuāli veikt testus, uzdevuma tekstu saņemot uz iekārtas ekrāna un atbildes nosūtot individuālā ritmā” un izteikt to sekojošā redakcijā: „Plašas funkcionalitātes jautājumu un atbilžu sistēmai un programmatūrai jānodrošina iespēja individuāli veikt testu, uzdevumu tekstus saņemot uz iekārtas ekrāna vai kā izdales materiālu un atbildes nosūtot individuālā ritmā.” Atbilde: Norādam, ka interaktīvo tāfeli Ventspils Augstskolā paredzēts izmantot konkrētu mācību programmu īstenošanai, kas izvirza augstāk minētās prasības un funkcionalitāti – iespēju individuāli un savā ritmā veikt testu ar atbilžu sistēmas iekārtas palīdzību uzdevuma tekstu saņemot uz iekārtas ekrāna. Attiecīgi grozījumi tehniskajā specifikācijā nav paredzēti.
Statuss pieņemts lēmums 19.06.2013.                Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas: 1.lotē AS Capital 2.lotē SIA Telcom 3.lotē SIA Certes.lv 4.lotē AS Capital Iepirkuma komisijas 19.06.2013. sēdes protokols par lēmuma pieņemšanu apskatāms šeit.

Atklāts konkurss „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegādes Latvijas Universitātes vajadzībām projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/ VIAA/006) ietvaros”

Identifikācijas Nr. VeA 2013/05/ERAF
Izpildes termiņš 4 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Paredzamā līgumcena no 92 053 LVL (bez PVN) uz augšu
Publicēšanas datums 04.03.2013.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos.               Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas varat saņemt Ventspils Augstskolā A207.kabinetā, Inženieru ielā 101a, Ventspilī. Informāciju varat saņemt, rakstot uz e-pastu anna.lama@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 07.05.2013., plkst. 16:00 Ventspils Augstskolā A207.kabinetā, Inženieru ielā 101a, Ventspilī.
Faili

Nolikums; Pielikums; Tehniskā specifikācija 1. Grozījumi (Publicēšanas datums: 12.03.2013.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Grozījumi (Publicēšanas datums: 09.04.2013.):

Papildus informācija

Atklāta konkursa nolikuma grozījumi: Jaunā redakcija: Atklāta konkursa nolikuma 1. pielikums „Tehniskās specifikācijas”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Grozīts 1. lotes „ĢIS datu apstrādes, modelēšanas un analīzes iekārtu iegāde” 1.3. punkts.

Publicēšanas datums: 12.03.2013. Jaunā redakcija: 1. Atklāta konkursa nolikums:

1.1. Grozīts atklāta konkursa nolikuma 5.1. punkts, 6.1. punkts, 6.3.punkts, 8.2.4. punkts.

2. Atklāta konkursa nolikuma 1. pielikums „Tehniskās specifikācijas”:

2.1. Grozīta 1. lotes „ĢIS datu apstrādes, modelēšanas un analīzes iekārtu iegāde” 1.1. iekārtas „Dators” specifikācijas pozīcija „Operētājsistēma”. 2.2. Grozīta 1. lotes „ĢIS datu apstrādes, modelēšanas un analīzes iekārtu iegāde” 1.4. iekārtas „Klēpjdators” pozīcija „Operētājsistēma”. 2.3. Grozīta 1. lotes „ĢIS datu apstrādes, modelēšanas un analīzes iekārtu iegāde” 1.5. iekārtas „Vadības un datu vizualizācijas iekārta” specifikācija. 2.4. Grozīts 4. lotes „Aparatūras komplekta iegāde pētījumiem modelēšanā” 2. Iekārtas „Liela izmēra monitors” specifikācijas 8.17. punkts. 2.5. Grozīts 6. lotes „Servera iegāde datu noliktavu pētījumiem” 1. iekārtas „Sākuma līmeņa serveris” specifikācijas 5. punkts. 2.6. Grozīts 9. lotes „Infrastruktūras attīstīšana pētījumiem iegulto sistēmu, tīkloto viedo sensoru, virtuālās vides, paplašinātās realitātes un mobilo sensoru jomās LU: datortehnikas iegāde” 2. iekārtas „Projektors, virtuālās realitātes kamera” specifikācijas 45. punkts.

Publicēšanas datums: 09.04.2013.

Statuss 14.08.2013. pieņemts lēmums par rezultātiem (publicēts 20.08.2013.):             1.lotē „Ģeotelpiskās informāciju sistēmas datu apstrādes, modelēšanas un analīzes iekārtu iegāde” iepirkuma procedūra pārtraukta. 2.lotē „Aparatūras komponenšu iegāde integrēšanai iekārtā satelītu orbītu loku precīziem mērījumiem” iepirkuma procedūra pārtraukta. 3.lotē „Pikosekunžu diapazona skaitītāja iegāde” iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem. 4.lotē „Grafisko iekārtu aparatūras komplekta iegāde pētījumiem modelēšanā” līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Datorikas institūts DIVI”, piedāvātā līgumcena 12 419.94 LVL. 5.lotē „Stenda iegāde datortīklu simulēšanai” līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Datorikas institūts DIVI”, piedāvātā līgumcena 22 187,19 LVL. 6.lotē „Servera iegāde datu noliktavu pētījumiem” līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Datorikas institūts DIVI”, piedāvātā līgumcena 7 423,40 LVL. 7.lotē „A3 skenera iegāde” līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Datorikas institūts DIVI”, piedāvātā līgumcena 6 881,96 LVL. 8.lotē „CCD kameras, osciloskopa ar piederumiem, lādiņsaites matricas, GPS laika un frekvenču bāzes ar rubīdija oscilatoru un piederumiem, signālu ģeneratora, Mode-S/ADS-B uztvērēja iegāde” līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA „J. Smilgas Tehnoloģiskais birojs”, piedāvātā līgumcena 60 965,00 LVL. 9.lotē „Infrastruktūras attīstīšana pētījumiem iegulto sistēmu, tīkloto viedo sensoru, virtuālās vides, paplašinātās realitātes un mobilo sensoru jomās LU: datortehnikas iegāde” līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Datorikas institūts DIVI”, piedāvātā līgumcena 9 120,33 LVL. 10.lotē „Infrastruktūras attīstīšana pētījumiem iegulto sistēmu, tīkloto viedo sensoru, virtuālās vides, paplašinātās realitātes un mobilo sensoru jomās LU: instrumentu iegāde plastmasas un metāla apstrādei” iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem. 11.lotē „Infrastruktūras attīstīšana pētījumiem iegulto sistēmu, tīkloto viedo sensoru, virtuālās vides, paplašinātās realitātes un mobilo sensoru jomās LU: elektronikas iegāde” līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA „J. Smilgas Tehnoloģiskais birojs”, piedāvātā līgumcena 4 365,00 LVL. Publicēts 20.08.2013.
Atklāts konkurss „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegādes 2.kārta projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/ VIAA/006) ietvaros”
Identifikācijas Nr. VeA 2012/18/ERAF
Izpildes termiņš 19 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Paredzamā līgumcena no 92 053 LVL (bez PVN) uz augšu
Publicēšanas datums 02.10.2012.
Kontaktinformācija Ar iepirkuma dokumentiem varat iepazīties pievienotajos failos. Pēc pieprasījuma konkursa dokumentus drukātā veidā bez maksas varat saņemt Ventspils Augstskolā A207.kabinetā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Informāciju varat saņemt, rakstot uz e-pastu anna.lama@venta.lv. Dokumentu iesniegšana iepirkuma izpildei līdz 14.11.2012., plkst. 16:00 Ventspils Augstskolā A207.kabinetā, Inženieru ielā 101, Ventspilī.
Faili nolikums, pielikums1, pielikums2
Papildus informācija nav
Statuss pārtraukts (publicēts 18.09.2015.)