Uzņēmējdarbības vadība

    Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

    Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
    Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija
    Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
    Bakalaura, profesionālā bakalaura grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija
    Studiju ilgums
    2 gadi (4 semestri), no kuriem 2 semestri veltīti mācību procesam (lekcijām), viens – lekcijām un praksei, bet pēdējais – maģistra darba izstrādei
    Studiju veids
    pilna laika klātiene

    Studiju programmas mērķis

    Uzņēmējdarbības vadības maģistra profesionālās studiju programmas galvenais mērķis ir studējošo sagatavošana profesionālai praktiskai darbībai uzņēmējdarbības vadības jomā un tālākai patstāvīgai zinātniskai darbībai.

    Studiju programmas uzdevumi

    Programmas uzdevumi ir veicināt maģistranta pilnveidošanos par augsti kvalificētu speciālistu, atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtiem principiem veikt padziļinātas studijas pārvaldības teorijā, starptautiskās uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu, moderno komunikāciju un IT pārvaldībā, kuras noslēdzas ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.