Uzņēmējdarbības vadība

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Maģistra profesionālais grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Augstākā izglītība izvēlētajā kvalifikācijā un divu gadu profesionālais darba stāžs; profesionālā bakalaura grāds; sociālo zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds, ja programmā tika ietverta prakse uzņēmumā. Ja tāda prakse netika iekļauta bakalaura programmā, tai jābūt papildus iekļautai maģistra studiju programmā
  Studiju ilgums
  2 gadi (4 semestri), no kuriem 2 semestri veltīti mācību procesam (lekcijām), viens – lekcijām un praksei, bet pēdējais – maģistra darba izstrādei
  Studiju veids
  klātiene, pilna laika studijas

  Studiju programmas mērķis

  Uzņēmējdarbības vadības maģistra profesionālās studiju programmas galvenais mērķis ir studējošo sagatavošana profesionālai praktiskai darbībai uzņēmējdarbības vadības jomā un tālākai patstāvīgai zinātniskai darbībai.

  Studiju programmas uzdevumi

  Programmas uzdevumi ir veicināt maģistranta pilnveidošanos par augsti kvalificētu speciālistu, atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtiem principiem veikt padziļinātas studijas pārvaldības teorijā, starptautiskās uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu, moderno komunikāciju un IT pārvaldībā, kuras noslēdzas ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.