Doktorantūras studijas - Valodniecība

Promocijas padome

Promocijas padome

LiepU Valodniecības nozares promocijas padome ir apstiprināta LiepU Senāta sēdē 2017. gada 23.janvārī. Tās sastāvā ir akadēmiskais personāls no LiepU, LU un VeA:

Promocijas padomes priekšsēdētājs: Dr.philol. Jānis Sīlis

Promocijas padomes locekļi:   Dr.philol. Dzintra Lele-Rozentāle,  Dr. philol. Tatjana Stoikova, Dr.philol. Agnese Dubova, Dr.philol Egita Proveja

Promocijas padomes sastāvs pirms katras aizstāvēšanas procedūras ar rektora rīkojumu var tikt papildināts ar atbilstīgās valodniecības apakšnozares LZP apstiprinātiem ekspertiem.

 

LZP eksperti

Programmā ir iesaistīti šādi Ventspils Augstskolas docētāji, Latvijas Zinātņu padomes apstiprinātie eksperti valodniecībā: Dzintra Lele-Rozentāle (23.09.2019), Tatjana Stoikova (17.12.2018), Agnese Dubova (22.12.2019)