Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Dabaszinātņu maģistra studiju programma „Datorzinātnes”

 

 

Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds Dabaszinātņu maģistra akadēmiskais grāds datorzinātnēs
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni Dabaszinātņu vai inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinātnē, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, fizikā, astronomijā, elektronikā vai telekomunikācijās.
Studiju ilgums 2 gadi (4 semestri)
Studiju veids Pilna laika klātiene
Studiju programmas mērķis - sagatavot datorzinātnes speciālistus strauji augošajā privātajā IT sektorā, kā arī nodrošināt studentus ar aktuālāko zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams datorzinātnes un IT speciālistiem teicamā maģistra līmenī, un kas sagatavos studentus patstāvīgam pētniecības darbam starptautiskā vidē ar iespēju turpināt studijas doktorantūrā.
Studiju programmas uzdevumi - nodrošināt studentiem apstākļus un iespējas apgūt prasmes un iemaņas savai zinātniskajai un profesionālajai darbībai; – radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp motivāciju turpināt mācības doktora līmeņa studiju programmās; – attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, pedagoģiskās iemaņas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos zinātnisku problēmu risināšanā.
Nodarbību laiks Nodarbības notiks piektdienās un sestdienās
Studiju programmas saturs
1. semestris (Rudens 2015)
• IS projektu vadība (IT project managment)
• Java dizaina maketi (Java Design Patterns)
• Augstākās matemātikas speckursi, iekļaujot Algebras skaitliskās metodes, Augstākās matemātikas speckurss, Matlab rīki (Advanced mathematics in Computer Science)
• Digitālo attēlu apstrāde (Digital Image processing)
2. semestris (Pavasaris 2016) Plānots
• Paralēlā skaitļošana un Mākoņdatošana (Distributed and Cloud computing)
• Varbūtības teorija un Statistika datorzinātnē (Probability and Statistics for Computer Scientists)
• Mašīnmācīšanās (Machine Learing)
• IS testēšanas pamati (IS testing)
• Iegultās sistēmas (Embedded Systems)
3. semestris (Rudens 2016) Plānots

• IS vai pētniecisko projektu izstrāde (IS or Research project development)

Izvēle (divi moduļi no):

• Mobilo aplikāciju programmēšana (Programming within Mobile Platforms)
• Ieskats jaunākās tīmekļu tehnoloģijās (Advances in Web Thechnologies)
• Attēlu apstrādes pielietojumi (Image processing application)
• Informācijas teorija un kriptogrāfija (Information Theory and Cryptography)
• Ievads Kosmosa tehnoloģijās (Introduction to Space Technologies)
• Ievads Biomedicīnas pielietojumos (Introduction to Biomedical Applications)
• Zinātnisko atskaišu sagatavošana (Writing and Formation of Scientific Report)

4. semestris (Pavasaris 2017)
• Maģistra darbs (Master diploma work)

 

Ventspils Augstskolā ir modernizēta informācijas tehnoloģiju maģistrantūras programma "Datorzinātnēs", kas pielāgota mūsdienīgai un perspektīvai Ventspils Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) stratēģijai. Maģistrantūra kalpos par pamatu IT speciālistu sagatavošanai strauji augošajam privātajam IT sektoram, kā arī nodrošinās studentus ar atbilstošu zināšanu līmeni, kas nepieciešams patstāvīgam pētniecības darbam starptautiskajā vidē, ar iespēju turpināt studijas doktorantūrā.

Ventspils Augstkola maģistrantūrai piesaistījusi starptautiski atzītus speciālistus no akadēmiskā un privātā IT sektora. Kopīgi izstrādātie studiju kursi sniegs kvalitatīvāko un aktuālāko zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams datorzinātnes un IT speciālistiem teicamā maģistra līmenī. 

Programmas direktors: PhD. Jānis Hofmanis, e-pasts: janis.hofmanis@venta.lv