Stipendijas

Profesora Andra Klausa stipendija

Andris Klauss (1941 – 2004) bija ekonomisko zinātņu doktors, asociēts profesors un Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Pārvaldības katedras vadītājs, kā arī Ventspils Augstskolas Senāta priekšsēdētājs. A.Klausa zinātnisko interešu loks bija ļoti plašs un par dažādām ekonomiskām problēmām sarakstītas monogrāfijas, zinātniskie raksti un metodiskas publikācijas. Docētāja darba 38 gados Andra Klausa zinātniskā un praktiskā darba pieredze bagātinājusi tūkstošiem studentu, ļaujot daudziem ieņemt augstus un atbildīgus amatus. Kolēģi A.Klausu raksturo kā nelokāmu un ļoti prasīgu pret sevi, ļoti zinošu un erudītu, kā arī smalka humora pārvaldītāju.

Stipendijas mērķis ir veicināt Ventspils Augstskolas (VeA) studentu aktivitāti dažādās darbības sfērās – gan akadēmiskajā darbībā, gan pētniecībā, gan sabiedriskajā darbā.

Stipendijai saņemšanai ir tiesīgs pretendēt sekmīgs Ventspils Augstskolas students, kurš ir izpildījis visas akadēmiskās saistības.

Pretendentiem jāiesniedz:

  • pieteikuma vēstule;
  • CV;
  • sekmju izraksts par iepriekšējā gada studijām augstskolā vai skolā;
  • VeA akadēmiskā vai valstisko vai nevalstisko institūciju pārstāvja raksturojums par pretendentu;
  • pārskatu par savu sabiedrisko vai organizatorisko darbību un dokumentus, kas to apliecina, ja tādi ir;
  • apliecinājumu (ziedojuma līguma par profesora Andra Klausa stipendiju piešķiršanu pielikums Nr.2).

Dokumenti vienkopus jāiesniedz VeA lietvedībā.

Stipendiju izmaksā vienu akadēmisko gadu (10 mēnešus) un tās apmērs ir 1500 eiro – 150 eiro mēnesī.

Stipendijas ieguvēja noteikšanas kritērijs ir studentu aktivitāte un sekmes akadēmiskajā, pētnieciskajā un sabiedriskajā darbā.

Stipendijas nolikums pieejams šeit.

Stipendijas mecenāts ir Ventspils Augstskolas absolvents, šobrīd SIA “Basketbola Attīstības Akadēmija Rīga” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lauva.               

 

 

 

 

 

Stipendiāti:

  • Krista Papēde