Mūžiglītība
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.

Esat sveicināti VeA Mūžīzglītības centrā!

Neatkarīgi no tā vai vēlaties mācīties individuāli vai grupā, personīgi vai uzņēmumā, savam priekam vai profesionālai izaugsmei, visām vecuma grupām un sagatavotības līmeņiem, rītos un vakaros, mēs izveidosim apmācības tieši Jums!

Pie mums garantējam individuālu pieeju katram klientam un īpašus piedāvājumus uznēmumiem:

 • mūsdienīgu un ērtu mācību vidi,

 • profesionālus, pieredzējušus un atsaucīgus Ventspils Augstskolas pasniedzējus,

 • darba tirgus prasībām atbilstošas, kā arī daudzpusīgas un interesantas izglītības programmas,

 • Ventspils Augstskolas sertifikātu,

 • elastīgu apmaksas sistēmu.

Infrastruktūra

Mūžizglītības centra piedāvātā apmācība norisinās Ventspils Augstskolas telpās:

 • 2 amfiteātra tipa auditorijas ar 187 un 130 sēdvietām
 • 6 datortelpas: 4 telpas ar 30 – 36 datoriem un 2 telpas ar 12 – 16 datoriem
 • auditorijas augstskolas A, B un D korpusos ar 15, 30, 50 un 70 sēdvietām
 • multimediju laboratorija – paredzēta, lai izmantojot modernās tehnoloģijas, nodrošinātu iedzīvotājiem pēc iespējas kvalitatīvākus un interesantākus kursus kultūrizglītībā – mūzikas vēsturē, mākslas vēsturē, kino vēsturē un citos virzienos
 • datorlaboratorija – 15 aprīkotas darba vietas paredzētas datorprasmju apgūšanai Ventspils pilsētas un Kurzemes iedzīvotājiem valodu apguvē, uzņēmējdarbībā un citās jomās
 • inženierapmācības laboratorija – inžnierprasmju apmācības laboratorijas iekārtas un programmatūra: MASTERCAM akadēmiskās licences (7 gab.), 7 datorizētas darba vietas, CNC (ciparu vadības) darba galds ar nepieciešamo papildus aprīkojumu, 3D rokas lāzerskeneris (vienīgais Latvijā un Baltijā)
 • interaktīva uzņēmēju apmācības auditorija ar moderni aprīkotām tehnoloģijām (plānota 2013. gada februārī)

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra infrastruktūra tapusi pateicoties projektam „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes paaugstināšanas”/5L. No LLII-102 tiek daļēji finansēts no Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas.

Mērķis un uzdevumi

Centra mērķis ir piedāvāt ikvienam Kurzemes reģiona iedzīvotājam iespēju izglītoties visas dzīves garumā, paaugstinot vai mainot savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām un savām interesēm un vajadzībām, tādējādi vairojot Ventspils, Kurzemes un visas Latvijas intelektuālo potenciālu, nodrošinot tautsaimniecību ar zinošiem un radoši domājošiem speciālistiem.

01

Iesaistīties valsts, reģiona un pilsētas tālākizglītības un mūžizglītības politikas veidošanā.

02

Iesaistīties dažādu ar izglītību saistītu organizāciju darba grupās, pārstāvot Ventspils Augstskolas viedokli savās kompetencēs.

03

ārstāvēt Ventspils Augstskolas intereses mūžizglītības jomā citās institūcijās.

04

Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu mūžizglītības organizācijām.

05

Piedalīties mūžizglītības projektu īstenošanā.

06

Organizēt Ventspils pilsētas, Kurzemes reģiona, Latvijas un starptautiskas konferences, seminārus un citus ar mūžizglītību saistītus izglītojošus pasākumus.

07

Nodrošināt kvalitatīvas tālākizglītības un profesionālās pilnveides apmācību programmas ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no profesijas, izglītības, vecuma un sociālās piederības, veicinot speciālistu izaugsmi un personības attīstību.

08

Organizēt apmācību kursus izglītības iestāžu audzēkņiem zināšanu papildināšanai, lai sagatavotos studijām Ventspils Augstskolā vai citās Latvijas augstskolās.

Klausītāji

Ja Tev ir vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt Tevi interesējošus vai nepieciešamus studiju kursus, mēs piedāvājam iespēju klausītāja statusā apmeklēt VeA  nodarbības gan pamatstudijās, gan maģistra studijās, kārtot pārbaudījumus, iegūt novērtējumu un pēc kursu veiksmīgas apguves saņemt VeA sertifikātu.

 • Reģistrācija tiek uzsākta katra semestra pirmajā dienā līdz studiju kursa trešajai nodarbībai vai noteiktam datumam.
 • Reģistrācijas laikā dodies uz VeA Mūžizglītības centru, saņem un aizpildi reģistrācijas veidlapu.
 • Ja Tev ir visa nepieciešamā informācija, izdrukā klausītāja reģistrācijas veidlapu (pielikumā) un aizpildi to.
 • Ar reģistrācijas veidlapu dodies uz fakultāti, kura nodrošina kursu docēšanu (vadīšanu), pie dekāna un/vai studiju programmu vadītāja, lai saskaņotu studiju kursu apguvi.
 • Pēc tam VeA Mūžizglītības centrā iesniedz saskaņoto reģistrācijas veidlapu un noslēdz klausītāju līgumu ar VeA par studiju kursu apguvi.
 • 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar pārskaitījumu Tev jāsamaksā par kursu apguvi.

Maksa studiju kursu klausītājiem par vienu kredītpunktu pamatstudiju programmās – 40.00 EUR

Maksa studiju kursu klausītājiem par vienu kredītpunktu maģistra studiju programmās - 45.00 EUR

Kontakti

 • Latvian
 • English