Stipendijas un kredīti
Iepazīsties ar mūsu piedāvātajām studiju programmām un izvēlies.

Stipendijas

Ventspils Augstskolas stipendiju fonda sadali nosaka LR MK 2004. gada 24. augusta noteikumi Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”, kā arī nolikums „Par minimālo stipendiju, vienreizējo stipendiju un kredītu sadales kārtību Ventspils Augstskolā”. Ventspils Augstskolas kopējā kredīta sadali nosaka 2001.gada 29.maija noteikumi Nr. 220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”, kā arī nolikums „Par minimālo stipendiju, vienreizējo stipendiju un kredītu sadales kārtību Ventspils Augstskolā”.

Nolikums par minimālo stipendiju, vienreizējo stipendiju un kredītu sadales kārtību ventspils augstskolā

Ventspils augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiemStipendijas apmērs
Valsts budžeta stipendija99,60 EUR mēnesī
Vienreizējā stipendija99,60 EUR reizi gadā
Vītolu fonda stipendija150 EUR mēnesī
Profesora Andra Klausa stipendija1500 EUR studiju gadā
Ventspils pilsētas domes stipendija200 EUR mēnesī
Kredīti

Valsts budžeta stipendija

Stipendiju var saņemt jebkurš students, kurš studē par valsts budžeta līdzekļiem, studē sekmīgi un izpilda visas studiju kursu prasības.

Stipendijas apmērs: 99,60 EUR mēnesī.

Stipendiju piešķir uz vienu semestri. Rudens semestrī stipendija tiek piešķirta no septembra līdz janvārim, pavasara semestrī - no februāra līdz jūnijam (ieskaitot).

Piešķiršanas kritēriji: galvenais kritērijs, pēc kā nosaka stipendijas saņēmējus, ir studenta sekmes (vidējā atzīme) iepriekšējā semestrī.

Stipendiju sadali katram jaunam mācību semestrim (vai gadam doktorantiem) veic Ventspils Augstskolas Stipendiju un kredītu piešķiršanas komisija.

Stipendiju nevar saņemt: maksas studenti un studenti, kuriem iepriekšējā semestrī ir bijis vismaz viens akadēmiskais parāds vai nesekmīgs vērtējums ieskaitē vai eksāmenā.

Iesniedzamie dokumenti komisijai:

 • pieteikums stipendijas saņemšanai
 • dokumenti, kas apliecina studenta augstākminētos sociālos rādītājus
 • citi dokumenti, kas pēc studenta domām ir nozīmīgi, izskatot minimālās stipendijas piešķiršanu.

Stipendiju saņēmēju skaits katrā kursā tiek noteikts proporcionāli budžeta vietu skaitam studiju programmā un kursā. Ja vairākiem studentiem ir vienāds sekmju līmenis, tad stipendiju pirmkārt piešķir:

 • invalīdam
 • bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
 • studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss
 • studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē)
 • studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

Vienreizējā stipendija

Stipendijas apmērs: līdz EUR 99,60 reizi gadā (decembra mēnesī), ja Komisija nelemj citādāk. Vienreizējās stipendijas apmērs akadēmiskā gada laikā nepārsniedz minimālās stipendijas apmēru.

Vienreizējā stipendija tiek piešķirta, pamatojoties uz studējošā iesniegumu un stipendijas piešķiršanas iemeslu apliecinošu dokumentu (vai tā kopiju).

Vienreizējo stipendiju var piešķirt arī studējošajam, kuram jau ir piešķirta minimālā vai personālā stipendija.

Vienreizējām stipendijām paredzēts līdz 5% no kopējā stipendiju budžeta. Saņēmēju skaits ir atkarīgs no pieteikumu skaita un stipendiju apmēriem.

Iemesli vienreizējās stipendijas saņemšanai var būt:

 • invaliditāte, apgādnieka zaudējums
 • trūcīgas ģimenes statuss, daudzbērnu ģimenes statuss
 • laulības, ģimenes pieaugums
 • citi pamatoti iemesli.

Vītolu fonda stipendija

Katram stipendiātam fonds vēl: “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem!”

Mērķis – stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.

Stipendijas apmērs ir sākot no 150 eiro mēnesī, ko izmaksā no septembra līdz jūnijam (šos abus mēnešus ieskaitot).

Metodes:

 • mērķa auditorijas informēšana par fonda iespējām
 • sabiedrības informēšana par fonda piedāvātajām iespējām
 • darbs ar potenciālajiem un esošajiem fonda stipendiātiem un atbalstītājiem
 • ziedotāju piesaistīšana.

Vītolu fonds reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2002. gada 4. aprīlī. Tā dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. Ar 2004. gada 27. decembra kopsapulces lēmumu mainīta fonda juridiskā forma, atklātais sabiedriskais fonds tika pārveidots par nodibinājumu.

Nodibinājums “Vītolu fonds” reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2005. gada 26. janvārī.

Situācija Latvijas lauku skolās noteica fonda dibinātājiem mērķi, uz kuru fonds nolēmis virzīt savu darbību – piešķirt stipendijas vidusskolu absolventiem no lauku rajoniem, kuriem ģimenes materiālie apstākļi neļauj turpināt mācības augstskolās.

Lai iegūtu stipendiju, kandidātam jāatbilst fonda izstrādātajiem kritērijiem:

 • labi mācību rezultāti (vidējā atzīme 7,5 vai augstāk)
 • maznodrošināts
 • bārenis, audzina viens no vecākiem, vai dzīvo daudzbērnu ģimenē
 • panākumi mācību olimpiādēs.

Pieteikumus fonds pieņem no 12. klašu skolēniem katru gadu no 15. janvāra līdz 1.martam.

Profesora Andra Klausa stipendija

Andris Klauss (1941 – 2004)bija ekonomisko zinātņu doktors, asociēts profesors un Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Pārvaldības katedras vadītājs, kā arī Ventspils Augstskolas Senāta priekšsēdētājs.

 

A.Klausa zinātnisko interešu loks bija ļoti plašs un par dažādām ekonomiskām problēmām sarakstītas monogrāfijas, zinātniskie raksti un metodiskas publikācijas.

 

Docētāja darba 38 gados Andra Klausa zinātniskā un praktiskā darba pieredze bagātinājusi tūkstošiem studentu, ļaujot daudziem ieņemt augstus un atbildīgus amatus. Kolēģi A.Klausu raksturo kā nelokāmu un ļoti prasīgu pret sevi, ļoti zinošu un erudītu, kā arī smalka humora pārvaldītāju.

Stipendijas mērķis ir veicināt Ventspils Augstskolas (VeA) studentu aktivitāti dažādās darbības sfērās – gan akadēmiskajā darbībā, gan pētniecībā, gan sabiedriskajā darbā. Stipendijai saņemšanai ir tiesīgs pretendēt sekmīgs Ventspils Augstskolas students, kurš ir izpildījis visas akadēmiskās saistības.

Stipendijas apmērs: 1500 EUR.

Stipendijas mecenāts ir Ventspils Augstskolas absolvents, šobrīd SIA "Basketbola Attīstības Akadēmija Rīga" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lauva

Stipendiāti - Krista Papēde.

 

Pretendentiem jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule
 • CV
 • sekmju izraksts par iepriekšējā gada studijām augstskolā vai skolā
 • VeA akadēmiskā vai valstisko vai nevalstisko institūciju pārstāvja raksturojums par pretendentu
 • pārskatu par savu sabiedrisko vai organizatorisko darbību un dokumentus, kas to apliecina, ja tādi ir
 • apliecinājumu (ziedojuma līguma par profesora Andra Klausa stipendiju piešķiršanu pielikums Nr.2)

Dokumenti vienkopus jāiesniedz VeA lietvedībā.

Stipendijas ieguvēja noteikšanas kritērijs ir studentu aktivitāte un sekmes akadēmiskajā, pētnieciskajā un sabiedriskajā darbā.

Stipendijas nolikums

Ventspils pilsētas domes stipendija

200 EUR mēnesī

Kredīti

Ja esi iestājies kādā Latvijas vai ārvalstu augstskolā vai jau sekmīgi apgūsti kādu studiju programmu, Tu vari kandidēt uz valsts garantētu kredītu, kura saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”. 2017. gadā kredītus studentiem izsniedz AS “SEB banka”.

Izmanto šo aizdevumu, lai iegūtu labu izglītību!

Studenti var saņemt divu veidu kredītus – studiju un studējošā

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru (maksimālo kredīta summu var uzzināt Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā: http//www.sza.gov.lv).

Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas), šī kredīta procentu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās studiju kredīta summas.

 

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas)studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma (jeb līdz 304 euro).

SEB banka piedāvā studentiem šādus kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

 • Studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu — līdzekļi mācību maksas segšanai akreditētajās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Kredīts ir pieejams pilna un nepilna laika studējošajiem.
 • Studējošā kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu — līdzekļi ikmēneša tēriņiem līdz 170.74 EUR mēnesī. Kredītu var saņemt tikai pilna laika studējošie gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Papildu informāciju par studentu kredītiem var saņemt

 • Savas augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā (VeA komisijas priekšsēdētāja Arita Šreibere, arita.sreibere@venta.lv)
 • Studiju un zinātnes administrācijā, Merķeļa ielā 11- 531, Rīga, LV 1050, tālr.67702490
 • Visās AS „SEB banka" filiālēs
 • Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā http//www.sza.gov.lv