Starptautiskais bizness un eksporta menedžments

Informācija par studiju programmu


Starptautiskā biznesa un eksporta menedžmenta maģistru studiju programma dod studentiem iespēju iegūt divus maģistra grādus vienlaikus. Studenti, kuri pabeidz studijas, iegūst gan Ventspils Augstskolas sociālo zinātņu maģistra grādu, gan arī Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes (IMC University of Applied Sciences of Krems) maģistra grādu vadībzinātnē. Austrijā šī ir darba devēju visaugstāk novērtētā studiju programma.

Studiju process tiek īstenots pēc moduļu principa, lai arī uzņēmējdarbības vidē nodarbinātie cilvēki varētu aktīvi piedalīties lekcijās. Programmā ir iesaistīti ne tikai pašmāju, bet arī ārzemju mācībspēki, tai skaitā studiju procesā aktīvi iesaistās Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes pasniedzēji.

Studiju programmas saturs

Pieteikuma anketa

Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība kopīgajā maģistra studiju programmā “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments”

Studiju programma akreditēta līdz 2019. gada 6. jūnijam. Saskaņā ar Augstskolu likuma 48. punktu, akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Studiju programma ir veidota tā, lai atbilstu darba tirgus prasībām ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā. Ar šīs programmas palīdzību studentiem tiek attīstīts stratēģiskais skatījums un veicinātas starptautisko attiecību prasmes.

Pabeidzot šo programmu, studenti iegūst padziļinātas zināšanas un izpratni par dažādiem eksporta pārvaldības un vadības jēdzieniem, jaunākajām tendencēm un inovācijām starptautiskajā uzņēmējdarbībā un eksporta pārvaldībā. Programmas absolventi iegūst padziļinātu izpratni par stratēģisko pārvaldību, kas saistīta ar starptautisko uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību, kā arī par dažādu jomu uzņēmumu darbības organizēšanu un ar to saistītajām metodēm un līdzekļiem.

Starptautiskā biznesa un eksporta menedžmenta programmā ir iespējams pilnveidot šādas prasmes un spējas:

  1. Spēju pastāvīgi izmantot teoriju, kā arī metožu un problēmu risināšanas prasmes, lai augsti kvalificētā līmenī veiktu profesionālas funkcijas vai pētniecisko darbību, kas saistīta ar vietēja vai starptautiska uzņēmuma uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību;
  2. Spēju argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem un sistemātiskiem starptautiskās uzņēmējdarbības un eksporta pārvaldības aspektiem;
  3. Spēju uzņemties atbildību par uzņēmuma personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
  4. Spēju veikt inovācijas starptautiskajā uzņēmējdarbībā un eksporta pārvaldībā.

Karjeras iespējas

Studentiem pēc programmas absolvēšanas ir iespējas strādāt tādās jomās kā mārketings un iepirkumi, finanses un apdrošināšana, risku pārvaldība, tirgus izpēte, loģistika, projektu pārvaldība, finanšu konsultēšana, kvalitātes pārvaldībā, piegādes kēžu pārvaldība un citās.

Programmas saturs

Studiju kurss
Kredītpunkti
 
45
Stratēģiskā vadība un plānošana
2
Korporatīvās stratēģijas
2
Biznesa un projektu pārvaldība
2
Korporatīvā pārvaldība un starptuatiskais ētikas kodeks
1
Starptautiskais bizness un stratēģiskās pārmaiņas
2
Starptautiskās pārvaldības simulācija
2
Pētniecības metodes 
2
Jaunākās ārzemju tirdzniecībbas metodes 
2
Strukturēts eksports un projektu finansēšana
2
Stratēģiskie pirkumi un globālie ārpakalpojumi
2
Starptautiskā tirgus pārvaldība 
3
E-mārketings un jaunākās tendences pārdošanas metodēs
1
Starptautsikās finanses, investīcijas un budžets
2
Apvienošana, iegūšana un uzticamības pārbaude
1
Starptautiskie grāmatvedības principi un nodokļi
2
Starptautiskās institūcijas un stratēģiskās attiecības 
2
Eiropas Savienības likumdošana, tostarp ES integrācija
2
Starptautiskā cilvēkresursu vadība
2
Stratēģiskais kontrolings un atskaites 
2
Pārmaiņu vadība un jaunās pārvaldības metodes
2
Lietišķā pētniecība un projekta darbs
7
 
15
Ievads studijās 
Specializācija I - Ārvalstu tirdzniecības metodes un strukturēta finansēšana3
Specializācija II - Starptautsikā tirgus pārvaldība un ārpakalpojumi3
Specializācija III - Starptautsikā  pārvaldība un bizness: finanses un kontrolings3
Specializācija IV - Starptautsikā likumdošana un globālās politikas studijas 3
Specializācija V - Cilvēku resursi un starpkultūru pārvaldība3
Starptautiskā konsultēšana I2
Starptautiskā konsultēšana II2
Starptautiskā konsultēšana III2
 20
Maģistra darbs I13
Maģistra darbs II7

Administratīvais personāls

  • Latviešu
  • English