Datorzinātnes

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Dabaszinātņu bakalaura akadēmiskais grāds datorzinātnēs
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  3 gadi (6 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus datorzinātnēs ar fundamentālām zināšanām datorzinātņu jomā, augstākajā matemātikā un inženierzinātņu pamatos, kas ļautu patstāvīgi piemēroties profesionālai darbībai mainīgos darba tirgus apstākļos, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām augstāka līmeņa profesionālajās programmās un maģistrantūrā, zinātniskajai darbībai un tālākai pašizglītībai.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas datorzinātnēs; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunos datorzinātņu nozares sasniegumus; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās; nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību; nodrošināt studentiem radošu studiju procesu sekmējošus apstākļus un vidi.

Studiju programma akreditēta līdz 2023. gada 24. aprīlim.