Elektronikas inženierija

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālā bakalaura grāds elektronikā un elektronikas inženiera profesionālā kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot speciālistus elektronikā ar fundamentālu zināšanu bāzi, kas sevī ietver zināšanas fizikā, augstākajā matemātikā, modernajā elektronikā, informāciju tehnoloģijās.

  Tādā veidā jaunajam speciālistam tiek doti zināšanu pamati turpmākām studijām profesionālajā inženieru programmā vai maģistrantūrā, studenti tiek sagatavoti zinātniskajai darbībai, kā arī darba tirgum un tālākai pašizglītībai.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas elektronikā; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunos elektronikas sasniegumus; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās.

Programmas struktūra

 • pirmajos divos gados tiek apgūta studiju pamatprogramma, nostiprinot fizikas, matemātikas, programmēšanas un elektronikas inženierijas pamatzināšanas;
 • pabeidzot otro kursu, tiek izvēlēta viena no specialitātēm;
 • 4. studiju gada pirmajā semestrī ir prakse uzņēmumā vai zinātniskajā institūtā;
 • 4. studiju gada 2. semestrī tiek rakstīts bakalaura darbs.

Studiju programmas saturs

1. kurss

Analogās elektronikas kursi
Elektriskie mērījumi un mērinstrumenti
Ķēžu teorija
Pusvadītāju elektronika
Digitālās elektronikas kursi
Ciparu elektronika
Praktiskie projekti elektronikas inženierijā
Elektronikas inženierijas projekts
Matemātikas un fizikas kursi
Matemātiskā analīze
Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija
Mehānika
Elektrība un magnētisms
Vizpārizglītojošie kursi
Angļu valoda inženieriem
Darba aizsardzība un ergonomika
Saskarsme un profesionālā ētika

2. kurss

Analogās elektronikas kursi
Ķēžu teorija
Analogās ierīces
Ievads elektrodinamikā un antenu teorija
Elektronisko iekārtu projektēšanas kursi
Datorizētā iespiedplašu projektēšana
Industriālās automatizācijas kursi
Industriālās automatizācijas pamati
Programmēšanas kursi
Programmēšana C valodā
Objektorientētā programmēšana
FPGA programmēšanas kursi
Programmējamo integrēto shēmu pamati
Mikrokontrolieru programmēšana
Mikrokontrolieru programmēšanas pamati
Praktiskie projekti elektronikas inženierijā
Elektronikas inženierijas projekts
Elektronikas inženierijas grupas projekts
Matemātikas un fizikas kursi
Optika un optoelektronika
Brīvās izvēles kursi
Brīvās izvēles kurss

3. kurss

Analogās elektronikas kursi
Elektronisko ierīču elektrobarošana
Signālu un sensoru datu apstrādes kursi
Signālu teorija un apstrāde
Ciparu signālu procesori
Telekomunikācijas kursi
Informācijas pārraides tehnoloģijas un iekārtas
Praktiskie projekti elektronikas inženierijā
Elektronikas inženierijas grupas projekts
Elektronikas inženierijas pētniecības projekts
Specializācijas kursi
Mikrokontrolieru programmēšana
FPGA programmēšanas kursi
Signālu un sensoru datu apstrādes kursi
Bezvadu tehnoloģiju kursi
Autonomo sistēmu kursi
Brīvās izvēles kursi
Brīvās izvēles kurss

4. kurss

Prakse uzņēmumā vai zinātniskajā institūtā
Prakse
Bakalaura darbs
Bakalaura darbs
Brīvās izvēles kursi
Brīvās izvēles kurss
Vispārizglītojošie kursi
Standarti un tehniskās normas
Ekonomika un komercdarbība
Civilā aizsardzība un vides aizsardzība

Specializācijas

Autonomo iekārtu un sistēmu inženierija

Apraksts
Informācija par specializāciju

Bezvadu tehnoloģiju inženierija

Apraksts
Informācija par specializāciju

Robotizēto sistēmu vadība

Apraksts
Informācija par specializāciju

Industriālā automatizācija

Apraksts
Informācija par specializāciju

Statistika

 • Strādā nozarē80%
 • Izveidojuši savus elektronikas jomas uzņēmumus25%

Kursu projekti


katru semestri tiek izstrādāts kursa projekts, kas ir studentu realizēta praktiska elektronikas iekārta.

Individuālie projekti


Studenti izstrādā un piedalās dažādu individuālo proejektu izstrādē
Absolvējot programmu, tiek iegūts profesionālais bakalaura grāds elektronikā un elektronikas inženiera profesionālā kvalifikācija