Juridisko tekstu tulkošana

  Tulkošanas studiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālais maģistra grāds juridisko tekstu tulkošanā un tulkotāja kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā, kurš iegūts, pabeidzot četrgadīgu studiju programmu, vai akadēmiskais bakalaura grāds citā zinātņu nozarē, pabeidzot trīsgadīgu studiju programmu vai jebkura profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu
  Studiju ilgums
  1.5 gadi (3 semestri). Akadēmiskā bakalaura studiju programmas beidzējiem paredzēts papildus semestris ar tulkošanas praksi 20 kredītpunktu (30 ECTS) apjomā.
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Studiju programmas absolventi ir augsta līmeņa speciālisti juridisko tekstu tulkošanā, kuri - spēj sekmīgi veikt dažādas grūtības pakāpes tulkošanas pasūtījumus attiecīgajās darba valodu kombinācijās, darbojoties Latvijas valsts pārvaldes iestādēs, tiesībaizsardzības institūcijās, kā arī starptautiskās organizācijās, jo īpaši ES institūcijās, apliecinot spēju patstāvīgi apgūt visdažādākās tulkojamo nozaru tekstu jomas, kā arī efektīvi organizēt apjomīgu tulkošanas pasūtījumu izpildi, - spēj orientēties attiecīgajā tiesību apakšnozarē un izmantot tajā lietoto terminoloģiju, kā arī atrisināt aktuālas juridiskās terminoloģijas problēmas atbilstīgajās darba valodās, - spēj rediģēt paša un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot tulkošanas procesā modernās tulkošanas tehnoloģijas (piemēram, datorizētās tulkošanas programmatūras).

  Studiju programmas uzdevumi

  Izglītot augsta līmeņa speciālistus juridisko tekstu tulkošanā vismaz no divām svešvalodām; - īstenot padziļinātu zināšanu apguvi translatoloģijā, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās ar juridisko terminoloģiju saistītās nozarēs; - sekmēt tulkošanas speciālistu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū, t. sk. Eiropas Savienības institūcijās.

Informējam, ka no 2019./2020. studiju gada, programmas nosaukums būs "Lietišķo tekstu tulkošana"

Iestājpārbaudījumi notiks 2019.gada 10.jūlijā plkst. 12.00, auditorijā D205. Pieteikuma anketa pieejama šeit

Studiju programma akreditēta līdz 2019. gada 6. jūnijam. Saskaņā ar Augstskolu likuma 48. punktu, akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz  2023. gada 31. decembrim. 

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes maģistra studiju programma "Juridisko tekstu tulkošana" (no 2019./2020. studiju gada - "Lietišķo tekstu tulkošana") ir atkārtoti akreditēta dalībai Eiropas Komisijas organizētajā sadarbības tīklā EMT (Eiropas maģistrs tulkošanā) 2019.-2024. gadā. VeA TSF tulkošanas maģistra studiju programma EMT tīklā ir uzņemta kopš 2011. gada.