Lietišķo tekstu tulkošana

  Tulkošanas studiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālais maģistra grāds lietišķo tekstu tulkošanā un tulkotāja kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Bakalaura, profesionālā bakalaura grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija, vismaz divu svešvalodu (angļu valodas un pamatzināšanu līmenī – krievu/franču/vācu valodas) zināšanas un latviešu valodas zināšanas vismaz C1.
  Studiju ilgums
  1.5 gadi (3 semestri). Akadēmiskā bakalaura studiju programmas beidzējiem paredzēts papildus semestris ar tulkošanas praksi 20 kredītpunktu (30 ECTS) apjomā.
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Studiju programmas absolventi ir augsta līmeņa speciālisti lietišķo tekstu tulkošanā, kuri - spēj sekmīgi veikt dažādas grūtības pakāpes tulkošanas pasūtījumus attiecīgajās darba valodu kombinācijās, darbojoties Latvijas valsts pārvaldes iestādēs, tiesībaizsardzības institūcijās, kā arī starptautiskās organizācijās, jo īpaši ES institūcijās, apliecinot spēju patstāvīgi apgūt visdažādākās tulkojamo nozaru tekstu jomas, kā arī efektīvi organizēt apjomīgu tulkošanas pasūtījumu izpildi, - spēj orientēties attiecīgajā tiesību apakšnozarē un izmantot tajā lietoto terminoloģiju, kā arī atrisināt aktuālas juridiskās terminoloģijas problēmas atbilstīgajās darba valodās, - spēj rediģēt paša un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot tulkošanas procesā modernās tulkošanas tehnoloģijas (piemēram, datorizētās tulkošanas programmatūras).

  Studiju programmas uzdevumi

  Izglītot augsta līmeņa speciālistus lietišķo tekstu tulkošanā vismaz no divām svešvalodām; - īstenot padziļinātu zināšanu apguvi translatoloģijā, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās ar juridisko terminoloģiju saistītās nozarēs; - sekmēt tulkošanas speciālistu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū, t. sk. Eiropas Savienības institūcijās.

Iestājpārbaudījums notiks 2019.gada 29.augustā plkst. 11:00, auditorijā D205. 

Iestājpārbaudījums: neliels EN-LV tulkojums (70% no vērtējuma), īss latviešu valodas tests (ja latviešu valoda nav dzimtā valoda; 25% no vērtējuma) un pavisam neliels svešvalodas tests (ja svešvalodas zināšanas neapliecina bakalaura diploms vai sertifikāts; 5% no vērtējuma). 

Iestājpārbaudījuma saturs: 

1) tulkojums (īss teksts par Eiropas Savienības jautājumiem) no angļu valodas latviešu valodā;
2) neliels latviešu valodas tests (interpunkcija, lielo burtu lietojums, divdabja teicieni u. tml.);
3) pavisam neliela apjoma tests, lai gūtu ieskatu otras svešvalodas pamatzināšanās (pamata vārdu krājums; vienkāršu teikumu izpratne u. tml.).

*Iestājpārbaudījums nav jākārto reflektantiem, kurus maģistra studijām šajā programmā ir rekomendējusi Valsts pārbaudījumu komisija. Šie reflektanti tiek ieskaitīti valsts budžeta vietā ārpus konkursa.

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes maģistra studiju programma "Lietišķo tekstu tulkošana" (no 2019./2020. studiju gada - "Lietišķo tekstu tulkošana") ir atkārtoti akreditēta dalībai Eiropas Komisijas organizētajā sadarbības tīklā EMT (Eiropas maģistrs tulkošanā) 2019.-2024. gadā. VeA TSF tulkošanas maģistra studiju programma EMT tīklā ir uzņemta kopš 2011. gada.

Studiju programmas saturs

NosaukumsKPPārbaudes formaSemestris
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē26 IIIIIIIV
Lietišķo tekstu rediģēšana I2Eksāmens2   
Tiesību pamati, LV2Eksāmens2   
Eiropas Savienības tiesību aktu tulkošana I, EN-LV2Ieskaite2   
Lietišķo tekstu rediģēšana II2Eksāmens 2  
Dokumentu tulkošana komerctiesībās, EN-LV2Eksāmens2   
Datorizētā tulkošana, LV2Ieskaite2   
Krimināltiesību tekstu tulkošana, EN-LV2Eksāmens 2  
Tiesību lingvistika, LV2Eksāmens 2  
Pārvaldes tekstu tulkošana, EN-LV2Eksāmens 2  
Ievads angļu amerikāņu tiesībās2Eksāmens2   
Eiropas Savienības tiesību aktu tulkošana II, EN-LV2Eksāmens 2  
Starptautisko organizāciju dokumentu tulkošana, EN-LV2Eksāmens 2  
Tehnoloģija nozaru tekstu tulkošanā, EN-LV2Eksāmens2   
Pētniecības, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinību kursi8 IIIIIIIV
Tulkošanas darba pārvaldība I , LV2Ieskaite2   
Tulkošanas darba pārvaldība II, LV2Eksāmens 2  
Pētniecības darba principi un metodes, LV2Ieskaite 2  
Kursa darbs2Ieskaite 2  
Prakse6/26 IIIIIIIV
Prakse I3Ieskaite3   
Prakse II3Ieskaite 3  
Prakse*20Ieskaite  20 
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana20 IIIIIIIV
Maģistra darbs20Eksāmens (komisijas lēm.)  20/20*
Kopā60/80 192120/20*

*Akadēmiskās bakalaura studiju programmas beidzējiem.