Kuģu navigācijas elektronika

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālais bakalaura grāds kuģu elektronikā, automātikā un radionavigācijā, radioelektronikas inženiera kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot radioelektronikas inženierus, kuri specializējas kuģu un ostu saimniecībā izmantojot elektronikas, navigācijas un automātikas ierīču uzstādīšanā, apkalpošanā un remontā, kā arī dot studentiem iepazīt: divas dažādas augstskolas – Ventspils Augstskolu un Latvijas Jūras akadēmiju, divas dažādas nozares – elektroniku un jūrniecību. Studiju programmas ietvaros nodrošināta prakse atbilstoša profila uzņēmumos. Programmas absolventiem ir iespēja veidot karjeru starptautiskās kompānijās, kuras apkalpo kuģu navigācijas sistēmas visā pasaulē.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas kuģu navigācijas elektronikā; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot zināšanas elektronisko ierīču ražošanas tehnoloģijās, testēšanā un pārbaudē, datorizētā shēmu projektēšanā, mikrokontrolieru programmēšanā, procesu modelēšanā elektroniskajās sistēmās; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās; nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību; nodrošināt studentiem radošu studiju procesu sekmējošus apstākļus un vidi.

Studiju programma akreditēta līdz 2023. gada 24. aprīlim.