Elektronika

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālais maģistra grāds elektronikā un elektronikas inženiera kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Inženierzinātņu bakalaura grāds elektronikā, telekomunikācijās vai radniecīgā inženierzinātņu specialitātē
  Studiju ilgums
  2 gadi (4 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus elektronikā, kas prot strādāt ar moderno elektronisko aparatūru, pārzina tās projektēšanas, ekspluatācijas un remonta jomas, kā arī pārvalda modernās informācijas un datortehnoloģijas un spēj tās radoši izmantot savā tiešajā darbā. Speciālistiem tiek dotas zināšanas un iemaņas praktiskam darbam, kā arī tie ir sagatavoti tālākai pašizglītībai un zinātniskajai darbībai.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas elektronikā.
  Radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunākos elektronikas sasniegumus.
  Attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un teorētisku problēmu risināšanā.
  Sekmēt studentu tālākizglītību, tostarp motivāciju turpināt mācības arī doktora līmeņa studiju programmās.
  Nodrošināt studiju procesu ar modernu mācību laboratoriju aprīkojumu, kā arī dot iespēju studējošajiem praktizēties reālu zinātniski tehnisku problēmu risināšanā. Iesaistot tos darbā elektronikas jomas uzņēmumos prakses laikā.
  Nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību.

Pieteikuma anketa pieejama šeit!

Studiju programma akreditēta līdz 2023. gada 24. aprīlim.