Starptautiskais bizness un eksporta menedžments

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Sociālo zinātņu maģistra grāds biznesa vadībā
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Studiju ilgums
  2 gadi (4 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene (pēc moduļu principa)

  Studiju programmas mērķis

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa speciālistus, kuri spēj veikt pētniecības darbus, kas balstīti uz uzņēmējdarbības un biznesa vadības teorētiskās bāzes dažāda veida Latvijas un ārvalstu institūcijās un uzņēmumos; balstoties uz iegūto izglītības un metodisko bāzi, kā arī apgūto prasmju un iemaņu kompleksu, konkurēt darba tirgū un operatīvi reaģēt uz izmaiņām tajā; sekmīgi apgūt tālāku izglītību studijās doktorantūras programmās.

  Studiju programmas uzdevumi

  Studiju programmas uzdevumi ir sniegt studentiem tādu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu eksporta pārvaldībā, starptautiskā biznesa vadībā, stratēģijā, uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē, kā arī citās jomās, kas tiem pēc maģistra studiju programmas absolvēšanas ļautu sekmīgi konkurēt un iespējami ātri adaptēties uzņēmējdarbības vidē vai arī iekļauties darbā Latvijas, Eiropas Savienības vai citu valstu pārvaldes institūcijās; sekmēt absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū; nodrošināt studiju kvalitāti, pamatojoties uz Latvijas un Austrijas ārējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un Ventspils Augstskolas un Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, pilnveidojot mācību procesa metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu un veicinot sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām; nodrošināt studentiem iegūto zināšanu un prasmju pielietojumu praksē, analizējot dažādas problēmsituācijas, gadījumu piemērus un risinot praktiskus uzdevumus u.c. uzdevumi.

Informācija par studiju programmu


Starptautiskā biznesa un eksporta menedžmenta maģistru studiju programma dod studentiem iespēju iegūt divus maģistra grādus vienlaikus. Studenti, kuri pabeidz studijas, iegūst gan Ventspils Augstskolas sociālo zinātņu maģistra grādu, gan arī Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes (IMC University of Applied Sciences of Krems) maģistra grādu vadībzinātnē. Austrijā šī ir darba devēju visaugstāk novērtētā studiju programma.

Studiju process tiek īstenots pēc moduļu principa, lai arī uzņēmējdarbības vidē nodarbinātie cilvēki varētu aktīvi piedalīties lekcijās. Programmā ir iesaistīti ne tikai pašmāju, bet arī ārzemju mācībspēki, tai skaitā studiju procesā aktīvi iesaistās Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes pasniedzēji.

Piesakoties studijām nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 • iepriekš iegūtās izglītības diploms un diploma pielikumi;
 • motivācijas vēstule angļu valodā;
 • CV angļu valodā;
 • pases vai ID kartes kopija;
 • IELTS vai TOEFL testa rezultāti (ja nav, tad līdz 2020.gada 31.janvārim  jānokārto).*

*Ja iepriekš izglītība iegūta angļu valodā, tad nav nepieciešams kārtot TOEFL vai IELTS testu.

Pieteikuma anketa pieejama šeit!

 

Studiju programma akreditēta līdz 2019. gada 6. jūnijam. Saskaņā ar Augstskolu likuma 48. punktu, akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Studiju programma ir veidota tā, lai atbilstu darba tirgus prasībām ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā. Ar šīs programmas palīdzību studentiem tiek attīstīts stratēģiskais skatījums un veicinātas starptautisko attiecību prasmes.

Pabeidzot šo programmu, studenti iegūst padziļinātas zināšanas un izpratni par dažādiem eksporta pārvaldības un vadības jēdzieniem, jaunākajām tendencēm un inovācijām starptautiskajā uzņēmējdarbībā un eksporta pārvaldībā. Programmas absolventi iegūst padziļinātu izpratni par stratēģisko pārvaldību, kas saistīta ar starptautisko uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību, kā arī par dažādu jomu uzņēmumu darbības organizēšanu un ar to saistītajām metodēm un līdzekļiem.

Starptautiskā biznesa un eksporta menedžmenta programmā ir iespējams pilnveidot šādas prasmes un spējas:

 1. Spēju pastāvīgi izmantot teoriju, kā arī metožu un problēmu risināšanas prasmes, lai augsti kvalificētā līmenī veiktu profesionālas funkcijas vai pētniecisko darbību, kas saistīta ar vietēja vai starptautiska uzņēmuma uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību;
 2. Spēju argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem un sistemātiskiem starptautiskās uzņēmējdarbības un eksporta pārvaldības aspektiem;
 3. Spēju uzņemties atbildību par uzņēmuma personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
 4. Spēju veikt inovācijas starptautiskajā uzņēmējdarbībā un eksporta pārvaldībā.

Karjeras iespējas

Studentiem pēc programmas absolvēšanas ir iespējas strādāt tādās jomās kā mārketings un iepirkumi, finanses un apdrošināšana, risku pārvaldība, tirgus izpēte, loģistika, projektu pārvaldība, finanšu konsultēšana, kvalitātes pārvaldībā, piegādes kēžu pārvaldība un citās.

Studiju programmas koordinatore

Una Bitmane, e-pasts: una.bitmane@venta.lv, tālr. +37163629650