STARPTAUTISKAIS BIZNESS UN EKSPORTA MENEDŽMENTS

 
 

Šī studiju programma dod iespēju iegūt divus maģistra grādus vienlaikusVentspils Augstskolas sociālo zinātņu maģistra grādu un arī Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes (IMC University of Applied Sciences of Krems) maģistra grādu vadībzinātnē. Austrijā šī ir darba devēju visaugstāk novērtētā studiju programma.

 
 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

 
 

Sociālais maģistrs biznesa vadībā


2 gadi


2110 EUR gadā


Angļu

BUDŽETA VIETAS


nav

MAKSAS VIETAS


3

GRĀDA VEIDS


Akadēmiskais

FORMA


Pilna laika

 

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk
 
 
 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒĶIS

Sagatavot augsta līmeņa speciālistus, kuri spēj veikt pētniecības darbus, kas balstīti uz uzņēmējdarbības un biznesa vadības teorētiskās bāzes dažāda veida Latvijas un ārvalstu institūcijās un uzņēmumos; balstoties uz iegūto izglītības un metodisko bāzi, kā arī apgūto prasmju un iemaņu kompleksu, konkurēt darba tirgū un operatīvi reaģēt uz izmaiņām tajā; sekmīgi apgūt tālāku izglītību studijās doktorantūras programmās.

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

 • Sniegt studentiem tādu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu eksporta pārvaldībā, starptautiskā biznesa vadībā, stratēģijā, uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē, kā arī citās jomās, kas ļautu sekmīgi konkurēt un iespējami ātri adaptēties uzņēmējdarbības vidē vai arī iekļauties darbā Latvijas, Eiropas Savienības vai citu valstu pārvaldes institūcijās;
 • Sekmēt absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū;
 • Nodrošināt studentiem iegūto zināšanu un prasmju pielietojumu praksē, analizējot dažādas problēmsituācijas, gadījumu piemērus un risinot praktiskus uzdevumus.
 

Studiju process tiek īstenots pēc moduļu principa, lai arī uzņēmējdarbības vidē nodarbinātie cilvēki varētu aktīvi piedalīties lekcijās. Programmā ir iesaistīti ne tikai pašmāju, bet arī ārzemju mācībspēki, tai skaitā studiju procesā aktīvi iesaistās Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes pasniedzēji.

STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS

1. gads

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

 • Stratēģiskā vadība un plānošana
 • Jaunākās ārvalstu tirdzniecības metodes
 • Stratēģiskais kontrolings un atskaites
 • Stratēģiskie pirkumi un globālie ārpakalpojumi
 • Starptautiskā tirgus pārvaldība
 • Starptautiskā cilvēkresursu vadība
 • Korporatīvās stratēģijas
 • Starptautiskais bizness un stratēģiskās pārmaiņas
 • E-mārketings un jaunākās tendences pārdošanas metodēs
 • Apvienošana, iegūšana un uzticamības pārbaude
 • Starptautiskie grāmatvedības principi un nodokļi
 • Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi

 • Pārmaiņu vadība un jaunās pārvaldības metodes
 • Starptautiskās finanses, investīcijas un budžets
 • Starptautiskās konsultācijas
 • Korporatīvā pārvaldība un starptautiskais ētikas kodekss
 • Biznesa un projektu pārvaldība
 • Strukturēts eksports un projektu finansēšana
 • Starptautiskās institūcijas un stratēģiskās attiecības
 • Eiropas Savienības likumdošana, tostarp ES integrācija
 • Pētniecības metodes
 • 2. gads

  Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

 • Individuālās specializācijas priekšmeti
 • Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi

 • Starptautiskās konsultācijas
 • Starptautiskās vadības simulācijas
 • Prakse

  Katram studentam ir jāiziet prakse kādā uzņēmumā.

  Maģistra darbs

  Katram studentam ir jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs.

  Jautājumu gadījumā sazinies ar studiju programmas koordinātori!

  Una Bitmane

  e-pasts: una.bitmane@venta.lv

  tālr. +37163629650

   
   
  Kāpēc studēt Ventspils Augstskoals Ekonomikas un pārvaldības fakultātē? Tāpēc, ka tā ir iespēja sakārtotā, draudzīgā, radošumu veicinošā vidē iegūt pasaules mērogā konkrētspējīgas zināšanas un prasmes biznesa vadībā ar specializāciju finansēs un grāmatvedībā vai mārketingā un loģistikā, kas ļaus Tev sasniegt augstākos mērķus. Mēs palīdzam izaugt nākotnes līderiem! Ventspils Augstskola ir jauna, uz attīstību vērsta augstākās izglītības iestāde ar:
 • Studiju veicinošu vidi - augsts resursu izlietojums uz vienu studējošo;
 • Individuālu pieeju studentiem;
 • Starptautisko fokusu;
 • Ciešu sadarbību ar darba devējiem (t.sk. pašvaldību un uzņēmumiem);
 • Plašām brīvā laika pavadīšanas iespējām.
 • EPF dekāne Liene Resele

   

  Pabeidzot šo programmu, studenti iegūst padziļinātas zināšanas un izpratni par dažādiem eksporta pārvaldības un vadības jēdzieniem, jaunākajām tendencēm un inovācijām starptautiskajā uzņēmējdarbībā un eksporta pārvaldībā, padziļinātu izpratni par stratēģisko pārvaldību, kas saistīta ar starptautisko uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību, kā arī par dažādu jomu uzņēmumu darbības organizēšanu un ar to saistītajām metodēm un līdzekļiem.

  KARJERAS IESPĒJAS

  Studiju programma ir veidota tā, lai atbilstu darba tirgus prasībām ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā. Ar šīs programmas palīdzību studentiem tiek attīstīts stratēģiskais skatījums un veicinātas starptautisko attiecību prasmes. Studentiem pēc programmas absolvēšanas ir iespējas strādāt tādās jomās kā mārketings un iepirkumi, finanses un apdrošināšana, risku pārvaldība, tirgus izpēte, loģistika, projektu pārvaldība, finanšu konsultēšana, kvalitātes pārvaldībā, piegādes kēžu pārvaldība un citās.
   

  ABSOLVENTI PAR STUDIJU PROGRAMMU

   
   

  Dzīve Ventspils Augstskolā

  Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
  Uzzināt vairāk

  Starptautiskā mobilitāte

  Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
  Uzzināt vairāk