Tulkošana

  Tulkošanas studiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālā bakalaura grāds tulkošanā, tulka un tulkotāja kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Kursa mērķis ir sniegt studējošajiem zināšanas svarīgākajās privāttiesību un publisko tiesību apakšnozarēs, proti, ģimenes tiesībās, lietu tiesībās, saistību tiesībās un mantojuma tiesībās, kā arī komerctiesībās, īpašu uzmanību pievēršot tiem aspektiem, kas ir aktuāli tulkošanas praksē.

  Studiju programmas uzdevumi

  Studiju programmas galvenie uzdevumi ir: - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanai tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs (uzņēmējdarbība, mārketings, komercdarbības likumdošana u.c.); - īstenot padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās nozarēs, kā arī ļauj turpināt studijas augstākas kvalifikācijas līmeņa sasniegšanai; - sekmēt absolventu konkurētspēju mūsdienu darba tirgū.

Studiju programmas "Tulkošana" specializācijas

1

Tulkošana vācu – latviešu – krievu vai angļu valodā

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras (AHK) biroja vadītājs Māris Balčūns Vācijas un Latvijas sadarbību un pieprasījumu pēc speciālistiem ar vācu valodas zināšanām raksturo šādi:

„Vācija ir ceturtais lielākais tirdzniecības partneris Latvijai gan eksportējot, gan importējot preces un pakalpojumus. Pēdējos gados pieaug vācu investīcijas Baltijas valstīs. Vācijā augstu novērtē mūsu valstu sasniegumus digitalizācijā, IKT un e-pārvaldē, ir interese sadarboties šajās jomās daudz aktīvāk. Tie ir fakti, kas apliecina nepieciešamību pēc augsti kvalificētiem speciālistiem ar vācu (un angļu) valodas zināšanām un tulkošanas iemaņām.”

Studiju programmas absolvente, zvērināta tulce/tulkotāja un tulkošanas aģentūras ILPS īpašniece Laura Ritenberga-Kinder norāda uz vācu valodas speciālistu un tulku/tulkotāju deficītu:

Pieredze rāda, ka darba tirgū arvien biežāk trūkst kvalificēti tulkotāji, kas strādā valodu kombinācijās ar vācu valodu. Tulku deficīts visvairāk jūtams, meklējot speciālistus tehniska un juridiska satura tekstu tulkošanai.”

Jaunums!

2019.gadā studijas var uzsākt interesenti ar dažādu vācu valodas apguves līmeni, arī bez vācu valodas priekšzināšanām.

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana” specializācija Tulkošana vācu – latviešu – krievu vai angļu valodā” piedāvā iegūt tulka un tulkotāja kvalifikāciju un profesionālā bakalaura grādu atbilstoši šādām mūsdienu darba tirgū pieprasītām kompetencēm:

- padziļinātas vairāku svešvalodu zināšanas, t. i. padziļinātas vācu valodas un kultūras zināšanas, tās apgūstot ar individuālu pieeju, kā arī padziļinātas angļu vai krievu valodas prasmes;

- mutvārdu un rakstveida tulkošanas iemaņas vācu un latviešu valodas kombinācijā, kā arī padziļinātas angļu vai krievu valodas tulkošanas iemaņas;

- trešās svešvalodas zināšanas (spāņu, franču, ķīniešu u. c. valodas);

- iemaņas darbā ar valodas tehnoloģijām, t.sk. datorizēto tulkošanu, tekstu apstrādes rīkiem u.c.;

- komunikatīvās, organizatoriskās un sociālās prasmes individuālajā, komandas un projektu darbā u. c.;

- analītiskā un pētnieciskā darba prasmes.

Studiju programmas absolventi strādā ES institūcijās, Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecībā Latvijā, Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamerā, tulkošanas birojos Latvijā un Eiropā (Amplexor, Ad Verbum, Translate Pro u.c.) par vadītājiem, tulkotājiem, tulkiem, starptautisko projektu un tulkošanas projektu vadītājiem, uzņēmumos kā Lidl, LEC, Bucher Municipal u.c., valsts un pašvaldību iestādēs un skolās par vācu un angļu valodas skolotājiem.

un tulkošanas iemaņām.” Studiju programmas absolvente, zvērināta tulce/tulkotāja un tulkošanas aģentūras ILPS īpašniece Laura Ritenberga-Kinder norāda uz vācu valodas speciālistu un tulku/tulkotāju deficītu: „Pieredze rāda, ka darba tirgū arvien biežāk trūkst kvalificēti tulkotāji, kas strādā valodu kombinācijās ar vācu valodu. Tulku deficīts visvairāk jūtams, meklējot speciālistus tehniska un juridiska satura tekstu tulkošanai.” Jaunums! 2019.gadā studijas var uzsākt interesenti ar dažādu vācu valodas apguves līmeni, arī bez vācu valodas priekšzināšanām. Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana” specializācija „Tulkošana vācu – latviešu – krievu vai angļu valodā” piedāvā iegūt tulka un tulkotāja kvalifikāciju un profesionālā bakalaura grādu atbilstoši šādām mūsdienu darba tirgū pieprasītām kompetencēm: - padziļinātas vairāku svešvalodu zināšanas, t. i. padziļinātas vācu valodas un kultūras zināšanas, tās apgūstot ar individuālu pieeju, kā arī padziļinātas angļu vai krievu valodas prasmes; - mutvārdu un rakstveida tulkošanas iemaņas vācu un latviešu valodas kombinācijā, kā arī padziļinātas angļu vai krievu valodas tulkošanas iemaņas; - trešās svešvalodas zināšanas (spāņu, franču, ķīniešu u. c. valodas); - iemaņas darbā ar valodas tehnoloģijām, t.sk. datorizēto tulkošanu, tekstu apstrādes rīkiem u.c.; - komunikatīvās, organizatoriskās un sociālās prasmes individuālajā, komandas un projektu darbā u. c.; - analītiskā un pētnieciskā darba prasmes. Studiju programmas absolventi strādā ES institūcijās, Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecībā Latvijā, Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamerā, tulkošanas birojos Latvijā un Eiropā (Amplexor, Ad Verbum, Translate Pro u.c.) par vadītājiem, tulkotājiem, tulkiem, starptautisko projektu un tulkošanas projektu vadītājiem, uzņēmumos kā Lidl, LEC, Bucher Municipal u.c., valsts un pašvaldību iestādēs un skolās par vācu un angļu valodas skolotājiem.

2

Tulkošana angļu – latviešu – krievu vai vācu valodā

Kopumā mēs esam ļoti gandarīti un priecīgi par sadarbību ar VeA, jo Jūsu audzēkņi patīkami atšķiras no citu augstskolu beidzējiem. Pirmkārt, VeA studentiem ir laba tehniskā sagatavotība, prot un galvenais grib lietot tulkošanas rīkus, prot lietot vārdnīcas internetā, sameklēt vajadzīgo informāciju. Kopumā es ļoti augstu vērtēju VeA studentus, viņu teorētiskā un praktiskā sagatavotība ir pietiekami augsta, lai varētu iekļauties darba tirgū. Redzot VeA pasniedzēju degsmi, individuālo pieeju katram studentam, uzskatu, ka Jūs paveicat neiespējamo! Mēs viņiem varam iedot visu, bet ne vēlēšanos neapstāties, turpināt pašizglītoties un neatmest visam ar roku, ja ir grūti.” (Vasilijs Ragacevičš, tulkošanas biroja SIA Skrivanek direktors)

Lai šo augsto līmeni noturētu:

 • regulāra sadarbība un saziņa ar darba tirgus pārstāvjiem
 • regulāra programmas un tā satura analīze, pielāgojot jaunākajām tirgus tendencēm un prasībām
 • pastāvīgi meklējumi rast jaunus veidus, kā palielināt absolventu nodarbināmību pēc augstskolas beigšanas
 • pastāvīga pasniedzēju pilnveide un jaunu pasniedzēju ar unikālām prasmēm un zināšanām piesaiste; pasniedzēji – visi ar tulkošanas pieredzi vai aktīvi tulki-tulkotāji
 • ārvalstu pasniedzēju – dzimtās valodas nesēju piesaiste (ASV, Spānija, Itālija, Beļģija)
 • pastāvīgi centieni noturēt esošos augstas raudzes docētājus
 • regulāri centieni paplašināt apgūstamo valodu loku: angļu, vācu, krievu, spāņu, franču, ķīniešu, čehu (ir bijis norvēģu, zviedru, japāņu)
 • liela apjoma – 4 mēnešu - studentu tulkošanas prakse ļoti labās prakses vietās
 • Jaunumi:

 • jauns kurss Latviešu rakstu valodas prakse, pasniedzējs, VeA TSF absolvents, profesionāls tulkotājs, dzejnieks, filoloģijas zinātņu doktors Jānis Veckrācis)
 • jauns kurss tekstu rediģēšanā un formatēšanā
 • ļoti pozitīva pieredze literāro tekstu tulkošanas kursa ieviešanā (pasniedzēji: filoloģijas zinātņu doktore Astra Skrābane, daiļliteratūras tulkotāja, tulce; filoloģijas zinātņu doktors, dzejnieks Jānis Veckrācis, tulkotājs un ļoti daudzu valodu zinātājs Dens Dimiņš u.c.); iznācis pirmais TSF studentu tulkojumu un radošās rakstniecības žurnāls “Prožektors” To var izlasīt ŠEIT
 • jauns kurss reklāmas tekstu tulkošanā
 • jauns kurss tehnisko tekstu tulkošanā
 • studiju modulis audiovizuālo tekstu tulkošanā
 • Absolvente par studijām:

  “Gribētos vēlreiz pateikties visiem pasniedzējiem par ieguldīto darbu mūsu audzināšanā un izglītošanā. Gājis ir visādi, bet nenožēloju, ka par savu izvēlējos tieši Ventspils Augstskolu. Daži no jums mums vienmēr teica labus, iedvesmojošus un mīļus vārdus, daži biežāk kādu skarbāku vārdu, bet abas mācības ir bijušas vienlīdz labas un noderīgas. Šķiet, ka vissvarīgākais ieguvums no studijām VeA ir jauniegūta mīlestība pret valodām, it īpaši latviešu valodu. Ja pirmajā kursā nedomāju, ka tulkošana ir mans sapņu darbs, drīzāk, tā teikt, skolā padevās valodas un tāpēc izvēlējos TSF, tad tagad šķiet,- tulkošana ir mana lieta. Paldies vēlreiz par rūpēm, darbu un pacietību visu šo četru gadu laikā! “(Linda Kulmane, TSF angļu specializācijas 2019.gada absolvente)

  3

  Tulkošana angļu – krievu – vācu valodā