TULKOŠANA

 

Mūsdienu pasaulē tulkošanas apjomi strauji pieaug. Pareiza saziņa starp kultūrām gan politiskos, gan sociālos, gan ekonomiskos nolūkos ir ļoti svarīga. Ventspils Augstskola ir vieta, kur tu apgūsi ne tikai zināšanas par dažādu veidu tulkošanu, bet arī starpkultūru komunikācju un mūsdienu valodu attīstības tendences, lai kļūtu par prasmīgu tulkotāju.

 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU


Bakalaurs tulkošanā


4 gadi

GRĀDA VEIDS


Profesionālais

FORMA


Pilna laika


profesija - tulks, tulkotājs


Latviešu, Angļu, Krievu, Vācu, Franču

BUDŽETA VIETAS


en–lv–ru/de 45

de–lv–ru/en 10

en-ru-de 10

MAKSAS VIETAS


en–lv–ru/de 15

de–lv–ru/en 5

en-ru-de 5

*Reflektantam/-ei, kurš/-a ir Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a vidējo izglītību ir ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm.
** Reflektantam/-ei, kurš/-a nav Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a vidējo izglītību nav ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm.

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk

JAUNUMS!

Kopš 2019. gadā studijas var uzsākt interesenti ar dažādu vācu valodas apguves līmeni, arī bez vācu valodas priekšzināšanām.

 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt studējošajiem zināšanas svarīgākajās privāttiesību un publisko tiesību apakšnozarēs, proti, ģimenes tiesībās, lietu tiesībās, saistību tiesībās un mantojuma tiesībās, kā arī komerctiesībās, īpašu uzmanību pievēršot tiem aspektiem, kas ir aktuāli tulkošanas praksē.

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

 • Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanai tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs (uzņēmējdarbība, mārketings, komercdarbības likumdošana u.c.);
 • Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās nozarēs, kā arī ļauj turpināt studijas augstākas kvalifikācijas līmeņa sasniegšanai;
 • Sekmēt absolventu konkurētspēju mūsdienu darba tirgū.
 

STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS en-lv-ru/de

1. gads

Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Ievads starpkultūru komunikācijā, (LV)
 • Angļu valodas fonētika (EN)
 • Vispārīgā komunikācija angļu valodā I, (EN)
 • Ievads valodniecībā (EN)
 • Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences (LV)
 • Vispārīgā komunikācija II: angļu valodas retorika (Mutvārdu komunikācija) (EN)
 • Latviešu rakstu valodas prakse (LV)
 • Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

 • Teksta leksikostilistiskā analīze angļu valodā: teorija un prakse II (EN)
 • Normatīvā gramatika angļu valodā II: sintakse (EN)
 • Rakstiskās tulkošanas pamati I, EN-LV
 • Rakstiskā tulkošana II: informatīvie un publicistiskie teksti, EN-LV
 • Pēc izvēles:
 • Mūsdienu krievu valoda (RU)
 • Mūsdienu vācu valoda (DE)
 • Latviešu valodas pragmatiskie aspekti (LV)
 • Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi

 • Teksta leksikostilistiskā analīze angļu valodā I, EN
 • Angļu valodas normatīvā gramatika: Morfoloģija, (EN)
 • Ievads datormācībā, (LV)
 • 2. gads

  Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Angļu rakstu valodas prakse (Rakstveida komunikācija angļu valodā) (EN)
 • Civilā aizsardzība LV
 • Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

 • Uzņēmējdarbības valoda II (EN)
 • Rakstiskā tulkošana III: transports un loģistika (EN-LV)
 • Rakstiskā tulkošana IV: makroekonomika un uzņēmējdarbība ES dalībvalstīs, EN-LV
 • Reklāmas tekstu tulkošana (EN-LV)
 • Tehnisko tekstu tulkošana (EN-LV)
 • Pēc izvēles:
 • Franču valodas pamati
 • Spāņu valodas pamati
 • Pēc izvēles:
 • Lietišķā krievu valoda, RU
 • Lietišķā vācu valoda, DE
 • Lietišķā latviešu valoda LV
 • Pēc izvēles:
 • Rakstiskā tulkošana II, LV-RU
 • Rakstiskā tulkošana I, RU- EN: informatīvie un uzņēmējdarbības teksti
 • Līgumu tulkošana, DE-LV
 • Pēc izvēles:
 • Rakstiskā tulkošana I: RU-LV
 • Nozartekstu tulkošanas pamati, DE-LV
 • Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi

 • Ievads datorizētajā tulkošanā
 • Uzņēmējdarbības valoda I: menedžments un darba tirgus ES, (EN)
 • Teksta rediģēšana un formatēšana LV
 • Tulkošanas teorija (EN)
 • Valstmācība: Lielbritānijas studijas (EN)
 • Valstmācība: ASV studijas (EN)
 • Brīvās izvēles kurss

  Brīvās izvēles kurss no Ventspils Augstskolas piedāvājuma

  3. gads

  Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Tulkošanas darba organizācija LV
 • Starppersonu psiholoģija
 • Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

 • Rakstiskā tulkošana VI, LV-EN: publicistika
 • Rakstiskā tulkošana VII, EN-LV: juridiskie teksti
 • Konsekutīvā tulkošana I: teorija un prakse
 • Konsekutīvā tulkošana II: situatīvie modeļi un tulkošanas tipi ES (LV/EN)
 • Sinhronā tulkošana I: teorija un sagatavošanas posms (LV/EN)
 • Rakstiskā tulkošana V: vides problēmas ES, EN- LV
 • Pēc izvēles:
 • Lietišķā franču valoda
 • Lietišķā spāņu valoda
 • Pēc izvēles:
 • Rakstiskā tulkošana III EN-RU: ekonomiskie un juridiskie teksti ārpus ES
 • Rakstiskā tulkošana VI: publicistika, EN-RU-EN
 • Rakstiskā tulkošana: finanšu darījumi, DE-LV-DE
 • Pēc izvēles
 • Nacionālo reāliju apzīmējumu tulkošanas problēmas, EN-RU-EN
 • Dokumentu tulkošana, DE-LV
 • Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi

 • Ievads terminoloģijā (LV)
 • Sastatāmā valodniecība, EN
 • Krievu valodas stilistika, (RU)
 • Pētniecības metodes un studiju darbs EN
 • Angļu valodas stilistika, EN
 • Korpuslingvistika tulkojumzinātnē Corpora in Translation
 • 4. gads

  Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

 • Rakstiskā tulkošana EN-LV-EN
 • Konsekutīvā tulkošana III, (LV/EN)
 • Sinhronā tulkošana II: treniņposms un prakse, ES tematika (LV/EN)
 • Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi

 • Bakalaura darba izstrādes seminārs (EN/ LV)
 • Prakse

  1. semestris tiek pavadīts praksē.

  Bakalaura darbs

  Studiju beigās katram studentam ir jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs

  STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS de-lv-ru/en

  1. gads

  Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences, LV
 • Ievads starpkultūru komunikācijā, LV (studējošajiem ar vācu valodas priekšzināšanām)
 • Mutvārdu komunikācija vācu valodā, DE
 • Ievads valodniecībā, EN
 • Rakstveida komunikācija vācu valodā, DE
 • Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

 • Morfoloģija, DE
 • Ortogrāfija, DE
 • Vācu valoda lietišķajā saziņāI(studējošajiem bez vācu valodas priekšzināšanām)
 • Teksta analīzes lingvistiskie aspekti, DE
 • Sintakse, DE
 • Vācu valoda lietišķajā saziņā (studējošajiem bez vācu valodas priekšzināšanām)
 • Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi

 • Teksta leksikostilistiskā analīze angļu valodā: teorija un tās lietojums, EN / Mūsdienu krievu valoda
 • Komunikācija uzņēmējdarbībā, EN / Latviešu valodas pragmatiskie aspekti II
 • Studiju darbs, DE
 • Brīvās izvēles kursi

 • Ievads datormācībā, LV
 • 2. gads

  Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Tulkošanas darba organizācija, DE
 • Ievads starpkultūru komunikācijā, LV (studējošajiem bez vācu valodas priekšzināšanām)
 • Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

 • Ievads datorizētajā tulkošanā (LV)
 • Teksta pirmstulkošanas analīze, DE
 • Franču valodas pamati I / Spāņu valodas pamati I
 • Rakstiskās tulkošanas pamati I, EN-LV / Rakstiskā tulkošana I: RU-LV
 • Dokumentu tulkošana DE-LV
 • Nozartekstu tulkošanas pamati, DE-LV
 • Tehnisko tekstu tulkošana / Līgumu tulkošana DE-RU
 • Līgumu tulkošana DE-LV
 • Nacionālo reāliju apzīmējumu tulkošanas problēmas, DE-LV-DE
 • Rakstisko tekstu tulkošana II EN-LV: informatīvie un publicistiskie teksti / Rakstiskā tulkošana: makroekonomika un uzņēmējdarbība, DE-RU
 • Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi

 • Uzņēmējdarbības valoda, DE
 • Valstmācība II: Austrija un Šveice, DE
 • Vācu valodas stilistika I, DE
 • Brīvās izvēles kurss

 • Rakstisko tekstu tulkošana II EN-LV: informatīvie un publicistiskie teksti / Rakstiskā tulkošana: makroekonomika un uzņēmējdarbība, DE-RU
 • 3. gads

  Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Lietvedības pamati un biroja darba automatizācija, LV
 • Civilā aizsardzība
 • Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

 • Rakstiskā tulkošana: transports loģistika, EN-LV
 • Reklāmas tekstu tulkošana
 • Rakstiskā tulkošana: mārketings un reklāma DE-LV
 • Konsekutīvā un sarunu tulkošana, DE-LV
 • Sinhronā tulkošana: sagatavošanas posms, DE-LV-DE
 • Rakstiskā tulkošana DE-LV: finanšu darījumi
 • Rakstiskā tulkošana III: makroekonomika un uzņēmējdarbība ES dalībvalstīs, EN-LV
 • Konsekutīvā un sarunu tulkošana, LV-DE
 • Sinhronā tulkošana I, DE-LV-DE
 • Tehnisko tekstu tulkošana
 • Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi

 • Sastatāmā valodniecība, DE
 • Ievads terminoloģijā II, DE
 • Valstmācība II: Austrija un Šveice, DE
 • Vācu valodas stilistika II, DE
 • Tulkošanas teorija, EN
 • 4. gads

  Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

 • Sarunu tulkošana, DE-LV-DE
 • Sinhronā tulkošana II, DE-LV-DE
 • Prakse

  1. semestris tiek pavadīts praksē.

  Bakalaura darbs

  Studiju beigās katram studentam ir jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs

  STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS en-ru-de

  1. gads

  Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Mūsdienu krievu valodas attīstības tendences
 • Starpkultūru komunikācijas teorijas pamati, RU
 • Angļu valodas fonētika, EN
 • Vispārīgā komunikācija angļu valodā, EN
 • Ievads valodniecībā, EN
 • Uzņēmējdarbības ekonomiskie un politiskie aspekti
 • Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

  Pēc izvēles
 • Mūsdienu latviešu valodas pamati (AI)
 • Latviešu valodas pragmatiskie aspekti I,
 • Teksta leksikostilistiskā analīze angļu valodā, EN
 • Mūsdienu vācu valoda (A2)
 • Ortogrāfijas normas tulkošanas aspektā, RU
 • Rakstiskā tulkošana II: informatīvie un publicistiskie teksti, EN-RU
 • Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi

 • Angļu valodas normatīvā gramatika: Morfoloģija,
 • Rakstiskās tulkošanas pamati I, EN-RU
 • Normatīvā gramatika angļu valodā II
 • 2. gads

  Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Angļu rakstu valodas prakse
 • Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

 • Mūsdienu vācu valoda II (B1)
 • Rakstiskā tulkošana I, RU- EN: informatīvie un uzņēmējdarbības teksti
 • Rakstiskā tulkošana III: makroekonomika un uzņēmējdarbība ES dalībvalstīs, EN-RU
 • Franču valodas pamati I,/Spāņu valodas pamati I
 • Ievads datorizētajā tulkošanā (EN)
 • Komunikācija uzņēmējdarbībā (EN)
 • Mūsdienu vācu valoda II (DE)
 • Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi

 • Uzņēmējdarbības valoda I, EN
 • Sastatāmā valodniecība (angļu-krievu val.)
 • Valstmācība I: Lielbritānija, EN
 • Valstmācība I: ASV, EN
 • Tulkošanas teorija EN
 • Brīvās izvēles kurss

  Brīvās izvēles kurss no Ventspils Augstskolas piedāvājuma

  3. gads

  Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Etnolingvistika un tulkošanas aspekti
 • Civilā aizsardzība
 • Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

 • Rakstiskā tulkošana: mārketings un reklāma, DE-RU
 • Rakstiskā tulkošana: makroekonomika un uzņēmējdarbība, DE-RU
 • Rakstiskā tulkošana VI: publicistika, EN-RU-EN
 • Nozartekstu tulkošanas pamati, DE-RU
 • Rakstiskā tulkošana V: vides problēmu jautājumi, EN-RU
 • Rakstiskā tulkošana III, EN-RU: ekonomiskie un juridiskie teksti ārpus ES
 • Nacionālo reāliju apzīmējumu tulkošanas problēmas, EN-RU-EN
 • Konsekutīvā tulkošana I: teorija un tās pielietojums, EN-RU
 • Konsekutīvā tulkošana II: situatīvie modeļi un tulkošanas tipi Eiropas kontekstā (EN/RU)
 • Konsekutīvā tulkošana III: treniņposms un prakse Eiropas kontekstā
 • Korpuslingvistika tulkojumzinātnē
 • Līgumu tulkošana, DE-RU
 • Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi

 • Angļu valodas stilistika, EN
 • Krievu valodas stilistika, RU
 • Ievads terminoloģijā EN-RU
 • Pētniecības metodes un studiju darbs, EN
 • Brīvās izvēles kurss

  Brīvās izvēles kurss no Ventspils Augstskolas piedāvājuma

  4. gads

  Prakse

  1. semestris tiek pavadīts praksē.

  Bakalaura darbs

  Studiju beigās katram studentam ir jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs
   

  Ļoti pozitīva pieredze literāro tekstu tulkošanas kursa ieviešanā (pasniedzēji: filoloģijas zinātņu doktore Astra Skrābane, daiļliteratūras tulkotāja, tulce; filoloģijas zinātņu doktors, dzejnieks Jānis Veckrācis, tulkotājs un ļoti daudzu valodu zinātājs Dens Dimiņš u.c.); iznācis pirmais TSF studentu tulkojumu un radošās rakstniecības žurnāls “Prožektors” To var izlasīt ŠEIT.

   
  Mūsdienīgas un uz darba tirgu vērstas tulkošanas specializācijas. Tulkošanas studiju fakultātē ar studentiem darbojas augstas kvalifikācijas speciālisti, kuriem ir milzīga praktiska pieredze tulkošanā. Valodas un tulkošana ietekmē Latvijas tautsaimniecību un atpazīstamību pasaulē. Studijas noris spraigā un profesionāli akadēmiskā gaisotnē. Vairāki ārvalstu speciālisti izteikušies, ka Ventspilī varam runāt par savu unikālo tulkošanas skolu, kurā cieši savijas studentu intereses un iespējas darba tirgū. Ventspils Augstskolas tulkošanas studiju absolventi ir pieprasītāko speciālistu vidū gan Latvijā, gan starptautiski.

  Guntars Dreijers, Tulkošanas studiju fakultātes asociētais profesors

  Kopumā mēs esam ļoti gandarīti un priecīgi par sadarbību ar VeA, jo Jūsu audzēkņi patīkami atšķiras no citu augstskolu beidzējiem. Pirmkārt, VeA studentiem ir laba tehniskā sagatavotība, prot un galvenais grib lietot tulkošanas rīkus, prot lietot vārdnīcas internetā, sameklēt vajadzīgo informāciju. Kopumā es ļoti augstu vērtēju VeA studentus, viņu teorētiskā un praktiskā sagatavotība ir pietiekami augsta, lai varētu iekļauties darba tirgū. Redzot VeA pasniedzēju degsmi, individuālo pieeju katram studentam, uzskatu, ka Jūs paveicat neiespējamo! Mēs viņiem varam iedot visu, bet ne vēlēšanos neapstāties, turpināt pašizglītoties un neatmest visam ar roku, ja ir grūti.

  Vasilijs Ragačevičš, tulkošanas biroja SIA Skrivanek direktors

   

  KARJERAS IESPĒJAS

 • Patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku;
 • Atvērt savu tulkošnas uzņēmumu;
 • Mutiski tulkot tekstus, lekcijas, interaktīvos seminārus, amatpersonu uzrunas u.c. mutiskās saziņas formas apgūtajās valodās;
 • Tulkot dažāda tipa tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām;
 • Strādāt tulkošanas birojos vai citos uzņēmumos, kuriem nepieciešami tulkošanas pakalpojumi;
 • Strādāt starptautisku organizāciju tulkošanas nodaļās;
 • Studiju programmas absolventi strādā ES institūcijās, Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecībā Latvijā, Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamerā, tulkošanas birojos Latvijā un Eiropā (Amplexor, Ad Verbum, Translate Pro u.c.) par vadītājiem, tulkotājiem, tulkiem, starptautisko projektu un tulkošanas projektu vadītājiem, uzņēmumos kā Lidl, LEC, Bucher Municipal u.c., valsts un pašvaldību iestādēs un skolās par vācu un angļu valodas skolotājiem.

  Vācija ir ceturtais lielākais tirdzniecības partneris Latvijai gan eksportējot, gan importējot preces un pakalpojumus. Pēdējos gados pieaug vācu investīcijas Baltijas valstīs. Vācijā augstu novērtē mūsu valstu sasniegumus digitalizācijā, IKT un e-pārvaldē, ir interese sadarboties šajās jomās daudz aktīvāk. Tie ir fakti, kas apliecina nepieciešamību pēc augsti kvalificētiem speciālistiem ar vācu (un angļu) valodas zināšanām un tulkošanas iemaņām.

  Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras (AHK) biroja vadītājs Māris Balčūns

  Pieredze rāda, ka darba tirgū arvien biežāk trūkst kvalificēti tulkotāji, kas strādā valodu kombinācijās ar vācu valodu. Tulku deficīts visvairāk jūtams, meklējot speciālistus tehniska un juridiska satura tekstu tulkošanai.

  Studiju programmas absolvente, zvērināta tulce/tulkotāja un tulkošanas aģentūras ILPS īpašniece Laura Ritenberga-Kinder

   

  ABSOLVENTI PAR STUDIJU PROGRAMMU

  Gribētos vēlreiz pateikties visiem pasniedzējiem par ieguldīto darbu mūsu audzināšanā un izglītošanā. Gājis ir visādi, bet nenožēloju, ka par savu izvēlējos tieši Ventspils Augstskolu. Daži no jums mums vienmēr teica labus, iedvesmojošus un mīļus vārdus, daži biežāk kādu skarbāku vārdu, bet abas mācības ir bijušas vienlīdz labas un noderīgas. Šķiet, ka vissvarīgākais ieguvums no studijām VeA ir jauniegūta mīlestība pret valodām, it īpaši latviešu valodu. Ja pirmajā kursā nedomāju, ka tulkošana ir mans sapņu darbs, drīzāk, tā teikt, skolā padevās valodas un tāpēc izvēlējos TSF, tad tagad šķiet,- tulkošana ir mana lieta. Paldies vēlreiz par rūpēm, darbu un pacietību visu šo četru gadu laikā!

  Linda Kulmane, TSF angļu specializācijas 2019.gada absolvente

   

  Dzīve Ventspils Augstskolā

  Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
  Uzzināt vairāk

  Starptautiskā mobilitāte

  Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
  Uzzināt vairāk