Doktora studiju programmas

  Valodniecība

  Tulkošanas studiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Filoloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.philol.)
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Maģistra grāds (vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms) humanitāro, sociālo vai izglītības zinātņu jomā; vismaz vienā no izglītības līmeņiem (bakalaura vai maģistra studiju līmenī) jābūt iegūtai augstākajai izglītībai filoloģijā.
  Studiju ilgums
  3 gadi/ 4 gadi
  Studiju veids
  Pilna laika/ Nepilna laika

  Studiju programmas mērķis

  • nodrošināt zinātnisko un akadēmisko pēctecību valodniecības nozarē, paredzot programmas absolventiem iespēju iekļauties Latvijas un starptautiskajā zinātniskajā apritē, akadēmisko pienākumu veikšanā, kā arī citās darbības jomās, kur nepieciešama vai vēlama filoloģijas zinātņu doktora līmeņa zinātniskā kvalifikācija;
  • balstoties uz sadarbību dažādu valodniecības apakšnozaru ietvaros, attīstīt Latvijas valodniecībai, izglītības sistēmai un sabiedrībai aktuālus un perspektīvus pētniecības virzienus;
  • paplašināt un padziļināt Letonikas pētījumus, attīstīt tulkojumzinātnes teorētisko bāzi un jaunus lietišķās valodniecības apakšvirzienus.

  Studiju programmas uzdevumi

  • nodrošināt doktorantiem iespēju sekmīgi apgūt studiju programmu, lai iegūtu filoloģijas doktora grādu (Dr.philol.) un tam atbilstošās nozares doktora intelektuālās, profesionālās, akadēmiskās un praktiskās kompetences.


Starpaugstskolu doktora studiju programma "Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)" (sadarbībā ar Liepājas Universitāti)

Promocijas darbu kopsavilkumi

Ventspils Augstskola

Tulkošanas studiju fakultāte

INGĒRA TOMME-JUKĒVICA

BILINGVĀLO RUSOFONO PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU LATVIEŠU RUNAS SPECIFIKA

Promocijas darbs

filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē

Zinātniskā vadītāja:

profesore Anna Vulāne, Dr. philol.

PROMOCIJAS DARBS

KOPSAVILKUMS