Uzņēmējdarbības akadēmija*

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Uzņēmuma vadītājs, 5. kvalifikācijas līmenis
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus ar Latvijas Republikas profesionālās augstākās izglītības valsts standartam atbilstošu bāzes izglītību biznesa vadībā.

  Studiju programmas uzdevumi

  1. Nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu.
  2. Attīstīt darba tirgum atbilstošas prasmes, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu.
  3. Stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, sociāli atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi pieņemt lēmumus un rīkoties.

  Tulkošana

  Tulkošanas studiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālā bakalaura grāds tulkošanā, tulka un tulkotāja kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Programmas stratēģiskos mērķus un galvenos uzdevumus nosaka valsts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarts (LR MK 20.11.2001. noteikumi Nr. 481). Studiju programmas stratēģiskie mērķi ir: - sagatavot kvalificētus mutiskās un rakstiskās tulkošanas speciālistus Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm; privātām tautsaimnieciskām struktūrām darbam Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ārvalstīs ārpus ES; darbam Eiropas Savienības institūcijās pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas; - nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas; - nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas.Studiju programmas specifiskais mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri spēj: - profesionāli veikt mutiskās un rakstiskās tulkošanas darbus dažāda veida Latvijas un ārvalstu institūcijās, uzņēmumos un birojos; balstoties uz iegūto izglītības un metodisko bāzi, kā arī apgūto profesionālo prasmju un iemaņu kompleksu; - konkurēt darba tirgū un operatīvi reaģēt uz izmaiņām tajā; - sekmīgi apgūt tālāku izglītību citās mācību iestādēs.

  Studiju programmas uzdevumi

  Studiju programmas uzdevumi ir: - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanai tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs (uzņēmējdarbība, mārketings, komercdarbības likumdošana); - sekmēt absolventu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū; - īstenot padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās nozarēs, kā arī ļauj turpināt studijas augstākas kvalifikācijas līmeņa sasniegšanai; - nodrošināt studiju kvalitātes atbilstību Eiropas u.c. ekonomiski attīstīto pasaules valstu līmenim, pilnveidojot mācību procesa metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu, ceļot docētāju kvalifikāciju un veicinot sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām; - savlaicīgi pārveidot programmas saturu un pasniegšanas metodes, reaģējot uz izmaiņām tulkošanas darba tirgū, kā arī pareizi prognozējot izmaiņas tālākā nākotnē; - veidot ciešu studiju procesa saistību ar reālo tulkošanas praksi.

  Datorzinātnes

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Dabaszinātņu bakalaura akadēmiskais grāds datorzinātnēs
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  3 gadi (6 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus datorzinātnēs ar fundamentālām zināšanām datorzinātņu jomā, augstākajā matemātikā un inženierzinātņu pamatos, kas ļautu patstāvīgi piemēroties profesionālai darbībai mainīgos darba tirgus apstākļos, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām augstāka līmeņa profesionālajās programmās un maģistrantūrā, zinātniskajai darbībai un tālākai pašizglītībai.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas datorzinātnēs; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunos datorzinātņu nozares sasniegumus; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās; nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību; nodrošināt studentiem radošu studiju procesu sekmējošus apstākļus un vidi.

  Elektronikas inženierija

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālā bakalaura grāds elektronikā un elektronikas inženiera profesionālā kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot speciālistus elektronikā ar fundamentālu zināšanu bāzi, kas sevī ietver zināšanas fizikā, augstākajā matemātikā, modernajā elektronikā, informāciju tehnoloģijās.

  Tādā veidā jaunajam speciālistam tiek doti zināšanu pamati turpmākām studijām profesionālajā inženieru programmā vai maģistrantūrā, studenti tiek sagatavoti zinātniskajai darbībai, kā arī darba tirgum un tālākai pašizglītībai.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas elektronikā; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunos elektronikas sasniegumus; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās.

  Kuģu navigācijas elektronika

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālais bakalaura grāds kuģu elektronikā, automātikā un radionavigācijā, radioelektronikas inženiera kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot radioelektronikas inženierus, kuri specializējas kuģu un ostu saimniecībā izmantojot elektronikas, navigācijas un automātikas ierīču uzstādīšanā, apkalpošanā un remontā. Programmas absolventi iegūst radioelektronikas inženiera kvalifikāciju, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmenim. Iepazīt divas dažādas augstskolas, divās dažādās nozares – elektroniku un jūrniecību.

  Programmas ietvaros nodrošināta prakse atbilstoša profila uzņēmumos. Programmas absolventiem ir iespējas veidot karjeru satrptautiskās kompānijā, kuras apkalpo kuģu navigācijas elektronikas sistēmas visā pasaulē.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas kuģu navigācijas elektronikā; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot zināšanas elektronisko ierīču ražošanas tehnoloģijās, testēšanā un pārbaudē, datorizētā shēmu projektēšanā, mikrokontrolieru programmēšanā, procesu modelēšanā elektroniskajās sistēmās; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās; nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību; nodrošināt studentiem radošu studiju procesu sekmējošus apstākļus un vidi.

  Biznesa vadība

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālā bakalaura grāds biznesa vadībā un piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesija ''Uzņēmuma vadītājs''
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Galvenais mērķis ir sagatavot kvalificētus pārvaldības speciālistus gan darbam privātajās uzņēmējsabiedrībās, gan valsts un pašvaldību uzņēmumos un iestādēs. Absolventu zināšanām un prasmēm jāatbilst pasaulē vispāratzītam standartam par pirmo akadēmisko grādu vadības zinībās (Business Administration).

  Studiju programmas uzdevumi

  Programmas uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes gan pārvaldības teorijā, gan praktiskajā uzņēmējdarbībā tās visdažādākajās formās, kā arī uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē. Izvēlētajā specializācijā students gūst padziļinātu profesionālo izpratni. Sniegt studentiem pamatzināšanas pārvaldībā, ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā, tirgvedībā, loģistikā, statistikā un augstākajā matemātikā, ekonomikas informātikā, tiesībās, filosofijā un psiholoģijā, kas nodrošina uzņēmuma pārvaldības izpratni. Padziļinātu zināšanu apguvi sniegt kādā no jomām (specializācijām) – finanšu pārvaldībā un vadības grāmatvedībā; tirgvedības un loģistikas pārvaldībā; uzņēmējdarbības specifiskie aspekti Baltijas valstīs. Veidot izpratni par uzņēmējdarbības pārvaldību saistītiem ekonomiskiem, tiesiskiem, ētiskiem un psiholoģiskiem aspektiem. Papildināt un nostiprināt svešvalodu (angļu un/vai vācu) zināšanas, apgūt ar uzņēmējdarbības pārvaldību saistīto leksiku. Apgūt analītiskās iemaņas, lietojot gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās, gan arī atbilstošus datorlīdzekļus pārvaldības situāciju analīzē un lēmumu pieņemšanā. Veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētā vadības zinību apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā, lai tā līmenis atbilstu zinātniskas publikācijas prasībām. Apliecināt studiju laikā iegūtās pamatzināšanas bakalaura eksāmenā.

  Vadībzinātne

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  3 gadi (6 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene (angļu valodā)

  Studiju programmas mērķis

  Galvenais mērķis ir sagatavot kvalificētus pārvaldības speciālistus gan darbam privātajās uzņēmējsabiedrībās, gan valsts un pašvaldību uzņēmumos un iestādēs gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā. Absolventu zināšanām un prasmēm jāatbilst pasaulē vispāratzītam standartam par pirmo akadēmisko grādu vadības zinībās (Business Administration).

  Studiju programmas uzdevumi

  Galvenias studiju programmas udevums ir sniegt studentiem tādu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu pārvaldībā, tiesību zinātnēs, uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē, informācijas tehnoloģijās, kā arī citās jomās, kas tiem pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas ļautu sekmīgi konkurēt un iespējami
  ātri adaptēties praktiskās uzņēmējdarbības vidē vai arī iekļauties darbā valsts vai Eiropas Savienības pārvaldes institūcijās.

  Valodas un starpkultūru komunikācija

  Tulkošanas studiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Humanitāro zinātņu bakalaura grāds starpkultūru komunikācijā
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  3 gadi (6 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene (angļu valodā)

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot kvalificētus starpkultūru komunikācijas speciālistus Latvijas valsts un starptautiskām iestādēm.
  Nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas.
  Nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, akadēmiskās izglītības standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas akadēmiskās studijas.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa starpkultūru komunikācijas pakalpojumu sniegšanai tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs.
  Sekmēt absolventu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū.
  Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt pētījumu metodiku un veikt pētījumu metodikas pielietojumu aizvien jaunās nozarēs, kā arī ļauj turpināt studijas augstākas kvalifikācijas līmeņa sasniegšanai.
  Nodrošināt studiju kvalitātes atbilstību Eiropas u.c. ekonomiski attīstīto pasaules valstu līmenim, pilnveidojot mācību procesa metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu un veicinot sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām.
  Savlaicīgi pārveidot programmas saturu un pasniegšanas metodes, reaģējot uz izmaiņām starptautiskajā darba tirgū, kā arī pareizi prognozējot izmaiņas tālākā nākotnē.
  Veidot ciešu studiju procesa saistību ar reālo praksi multikulturālos uzņēmumos.