Jaunuzņēmumu vadība

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Uzņēmuma vadītājs, 5. kvalifikācijas līmenis
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene (angļu valodā)

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot daudzpusīgus, ambiciozus, ar praksē iegūtu pieredzi un nākotnes kompetencēm apveltītus biznesa vadības speciālistus, kas spēj radīt inovatīvus risinājumus un ilgtspējīgus uzņēmumus, kā arī pielāgoties dinamiskajai uzņēmējdarbības videi un tehnoloģiju tendencēm.

  Studiju programmas uzdevumi

  1. Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā, inovācijās, tehnoloģijās un emocionālās inteliģences attīstīšanā.
  2. Nodrošināt uz praksi balstītu zināšanu apguvi. (Studentu komandas veidos savus uzņēmumus jau 1. kursā.)
  3. Pielietot netradicionālu zināšanu apguvi, izmantojot komandas patstāvīgo mācīšanos, kombinācijā ar diskusiju paneļiem un praktiskām nodarbībām, kas veicinātu interesi par priekšmetiem un motivāciju tos padziļināti apgūt praktiskā veidā savā uzņēmumā.
  4. Nodrošināt katram studentam individuālas sesijas ar mentoru, studenta personīgās izaugsmes plāna izveidei un prasmju attīstīšanai.
  5. Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas finanšu pārvaldībā, mārketingā, biznesa modelēšanā, komunikācijas prasmēs, ekonomikā, grāmatvedībā, datu analīzē un interpretācijā, pakalpojumu dizainā, līderībā, produktu izstrādē, minimālā dzīvotspējīgā produkta izstrādē, satura veidošanā un medijos, personīgajā zīmolvedībā.
  6. Nodrošināt apstākļus, lai studiju procesā būtu iespēja pelnīt naudu un nebūtu jāveltī uzmanība ārpusizglītības darbam.
  7. Nodrošināt dalību nozares konferencēs, hakatonos, un to organizēšanā, lai iepazītu tuvāk nozares pārstāvjus, izprastu biznesa attiecību veidošanas principus un prezentēšanas prasmes.
  8. Apliecināt studiju laikā iegūtās zināšanas bakalaura eksāmenā un praktiskos reālu uzņēmumu problēmu risināšanas pārbaudījumos.


  Tulkošana

  Tulkošanas studiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālā bakalaura grāds tulkošanā, tulka un tulkotāja kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Kursa mērķis ir sniegt studējošajiem zināšanas svarīgākajās privāttiesību un publisko tiesību apakšnozarēs, proti, ģimenes tiesībās, lietu tiesībās, saistību tiesībās un mantojuma tiesībās, kā arī komerctiesībās, īpašu uzmanību pievēršot tiem aspektiem, kas ir aktuāli tulkošanas praksē.

  Studiju programmas uzdevumi

  Studiju programmas galvenie uzdevumi ir: - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanai tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs (uzņēmējdarbība, mārketings, komercdarbības likumdošana u.c.); - īstenot padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās nozarēs, kā arī ļauj turpināt studijas augstākas kvalifikācijas līmeņa sasniegšanai; - sekmēt absolventu konkurētspēju mūsdienu darba tirgū.

  Datorzinātnes

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Dabaszinātņu bakalaura akadēmiskais grāds datorzinātnēs
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  3 gadi (6 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus datorzinātnēs ar fundamentālām zināšanām datorzinātņu jomā, augstākajā matemātikā un inženierzinātņu pamatos, kas ļautu patstāvīgi piemēroties profesionālai darbībai mainīgos darba tirgus apstākļos, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām augstāka līmeņa profesionālajās programmās un maģistrantūrā, zinātniskajai darbībai un tālākai pašizglītībai.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas datorzinātnēs; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunos datorzinātņu nozares sasniegumus; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās; nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību; nodrošināt studentiem radošu studiju procesu sekmējošus apstākļus un vidi.

  Elektronikas inženierija

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālā bakalaura grāds elektronikā un elektronikas inženiera profesionālā kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Elektronika ir kļuvusi par mūsdienu pasaules tehnoloģiju pamatu, bez elektronikas mūsu ikdiena apstātos un nākotne nebūtu iedomājama.

  Studiju programmas mērķis ir attīstīt prasmes un zināšanas, kas sniedz iespēju izprast elektronikas tehnoloģiju pasauli, strādāt ar šīm tehnoloģijām un radīt jaunas tehnoloģijas nākotnei. Nostiprināt nepieciešamās pamatzināšanas matemātikā, fizikā un informācijas tehnoloģijās.
  Sagatavot tehniskos prātus nākotnes darba tirgum - elektronikas inženierus tehnoloģiju uzņēmumu un zinātnes centru vajadzībām.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas elektronikā; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunos elektronikas sasniegumus; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās.

  Kuģu navigācijas elektronika

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālais bakalaura grāds kuģu elektronikā, automātikā un radionavigācijā, radioelektronikas inženiera kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot radioelektronikas inženierus, kuri specializējas kuģu un ostu saimniecībā izmantojot elektronikas, navigācijas un automātikas ierīču uzstādīšanā, apkalpošanā un remontā, kā arī dot studentiem iepazīt: divas dažādas augstskolas – Ventspils Augstskolu un Latvijas Jūras akadēmiju, divas dažādas nozares – elektroniku un jūrniecību. Studiju programmas ietvaros nodrošināta prakse atbilstoša profila uzņēmumos. Programmas absolventiem ir iespēja veidot karjeru starptautiskās kompānijās, kuras apkalpo kuģu navigācijas sistēmas visā pasaulē.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas kuģu navigācijas elektronikā; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot zināšanas elektronisko ierīču ražošanas tehnoloģijās, testēšanā un pārbaudē, datorizētā shēmu projektēšanā, mikrokontrolieru programmēšanā, procesu modelēšanā elektroniskajās sistēmās; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās; nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību; nodrošināt studentiem radošu studiju procesu sekmējošus apstākļus un vidi.

  Biznesa vadība

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālā bakalaura grāds biznesa vadībā un piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesija ''Uzņēmuma vadītājs''
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Galvenais mērķis ir sagatavot kvalificētus pārvaldības speciālistus gan darbam privātajās uzņēmējsabiedrībās, gan valsts un pašvaldību uzņēmumos un iestādēs. Absolventu zināšanām un prasmēm jāatbilst pasaulē vispāratzītam standartam par pirmo akadēmisko grādu vadības zinībās (Business Administration).

  Studiju programmas uzdevumi

  Studiju programmas uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes gan pārvaldības teorijā, gan praktiskajā uzņēmējdarbībā tās visdažādākajās formās, kā arī uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē. Veidot izpratni par uzņēmējdarbības pārvaldību saistītiem ekonomiskiem, tiesiskiem, ētiskiem un psiholoģiskiem aspektiem. Izvēlētajā specializācijā students gūst padziļinātu profesionālo izpratni. Padziļinātu zināšanu apguvi sniegt kādā no jomām (specializācijām) – finanšu pārvaldībā un vadības grāmatvedībā; tirgvedības un loģistikas pārvaldībā; uzņēmējdarbības specifiskie aspekti Baltijas valstīs. Sniegt studentiem padziļinātas svešvalodu zināšanas ar uzņēmējdarbības pārvaldību saistīto leksiku.

  Vadībzinātne

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  3 gadi (6 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene (angļu valodā)

  Studiju programmas mērķis

  Galvenais mērķis ir sagatavot kvalificētus pārvaldības speciālistus gan darbam privātajās uzņēmējsabiedrībās, gan valsts un pašvaldību uzņēmumos un iestādēs gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā. Absolventu zināšanām un prasmēm jāatbilst pasaulē vispāratzītam standartam par pirmo akadēmisko grādu vadības zinībās (Business Administration).

  Studiju programmas uzdevumi

  Galvenais studiju programmas uzdevums ir sniegt studentiem tādu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu pārvaldībā, tiesību zinātnēs, uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē, informācijas tehnoloģijās, kā arī citās jomās, kas tiem pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas ļautu sekmīgi konkurēt un iespējami ātri adaptēties praktiskās uzņēmējdarbības vidē vai arī iekļauties darbā valsts vai Eiropas Savienības pārvaldes institūcijās.

  Valodas un starpkultūru komunikācija

  Tulkošanas studiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Humanitāro zinātņu bakalaura grāds starpkultūru komunikācijā
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  3 gadi (6 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene (angļu valodā)

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot kvalificētus starpkultūru komunikācijas speciālistus Latvijas valsts un starptautiskām iestādēm.
  Nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas.
  Nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, akadēmiskās izglītības standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas akadēmiskās studijas.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa starpkultūru komunikācijas pakalpojumu sniegšanai tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs. Sekmēt absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū. Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt pētījumu metodiku un veikt pētījumu metodikas pielietojumu aizvien jaunās nozarēs, kā arī ļauj turpināt studijas augstākas kvalifikācijas līmeņa sasniegšanai. Veidot ciešu studiju procesa saistību ar reālo praksi multikulturālos uzņēmumos.