Doktora studiju programmas

  Valodniecība

  Tulkošanas studiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Filoloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.philol.)
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Maģistra grāds (vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms) humanitāro, sociālo vai izglītības zinātņu jomā; vismaz vienā no izglītības līmeņiem (bakalaura vai maģistra studiju līmenī) jābūt iegūtai augstākajai izglītībai filoloģijā.
  Studiju ilgums
  3 gadi/ 4 gadi
  Studiju veids
  Pilna laika/ Nepilna laika

  Studiju programmas mērķis

  • nodrošināt zinātnisko un akadēmisko pēctecību valodniecības nozarē, paredzot programmas absolventiem iespēju iekļauties Latvijas un starptautiskajā zinātniskajā apritē, akadēmisko pienākumu veikšanā, kā arī citās darbības jomās, kur nepieciešama vai vēlama filoloģijas zinātņu doktora līmeņa zinātniskā kvalifikācija;
  • balstoties uz sadarbību dažādu valodniecības apakšnozaru ietvaros, attīstīt Latvijas valodniecībai, izglītības sistēmai un sabiedrībai aktuālus un perspektīvus pētniecības virzienus;
  • paplašināt un padziļināt Letonikas pētījumus, attīstīt tulkojumzinātnes teorētisko bāzi un jaunus lietišķās valodniecības apakšvirzienus.

  Studiju programmas uzdevumi

  • nodrošināt doktorantiem iespēju sekmīgi apgūt studiju programmu, lai iegūtu filoloģijas doktora grādu (Dr.philol.) un tam atbilstošās nozares doktora intelektuālās, profesionālās, akadēmiskās un praktiskās kompetences.


  Biznesa vadība

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Doktora zinātniskais grāds vadībzinātnē
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Maģistra grāds ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā. Doktora studiju programmā var uzņemt arī citu nozaru maģistra grādu ieguvušos, ja viņiem ir darba pieredze uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā un nepieciešamās zināšanas vadības zinātnēs.
  Studiju ilgums
  3 gadi (6 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika studijas

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot zinātņu doktorus Vadībzinātnē, tādējādi stiprinot Vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā. Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā.

  Studiju programmas uzdevumi

  Augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Teorijai un praksei nozīmīgu promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku publikāciju sagatavošana, t.sk.: doktorantu pētījumu programmas izstrāde un tās realizācija; doktorantu pētījumu rezultātu apspriešana (t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un uzstāšanās konferencēs un semināros); doktorantu promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana. Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskajos izdevumos.