Valodas un kultūrvide

  Tulkošanas studiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Humanitāro zinātņu maģistra grāds
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Humanitāro zinātņu bakalaura grāds
  Studiju ilgums
  2 gadi (4 semestri), no kuriem 3 semestri veltīti mācību procesam (lekcijām), bet pēdējais – maģistra darba izstrādei
  Studiju veids
  Pilna laika studijas

  Studiju programmas mērķis

  Nodrošināt studējošiem padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšanu. Nodrošināt Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu. Nodrošināt speciālistu sagatavošanu privātām tautsaimnieciskām struktūrām darbam Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ārvalstīs ārpus ES. Nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas. Nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, akadēmiskās izglītības standartiem atbilstošas akadēmiskās maģistra studijas.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem tādu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu izvēlētās valodas, kultūras un starpkultūru komunikācijas jautājumos, kā arī citās jomās, kas tiem pēc maģistra studiju programmas absolvēšanas ļautu sekmīgi konkurēt un iespējami ātri adaptēties darba vidē un sekmīgi iekļauties darbā Latvijas, Eiropas Savienības vai citu valstu pārvaldes institūcijās.
  Sagatavot studentus tālākām studijām doktorantūras programmās Latvijā (tostarp, Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes kopīgajā starpaugstskolu doktorantūras programmā “Valodniecība”) un ārzemēs, sniedzot tiem padziļinātas iemaņas pētniecības darbā, kas tiek nodrošināts ar pētniecības metožu kursu apguvi.
  Sekmēt absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū.
  Nodrošināt studiju kvalitāti, pamatojoties uz Latvijas ārējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un Ventspils Augstskolas iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, pilnveidojot mācību procesa metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu un veicinot sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām.
  Nodrošināt studentiem iegūto zināšanu un prasmju izmantošanu, analizējot dažādas problēmsituācijas, gadījumu piemērus un risinot praktiskus uzdevumus;
  pilnveidot studentu prasmi pastāvīgi attīstīt savu akadēmisko zināšanu līmeni.
  Savlaicīgi pārveidot programmas saturu un pasniegšanas metodes, reaģējot uz izmaiņām starptautiskajā darba tirgū, kā arī pareizi prognozējot izmaiņas tālākā nākotnē.

  Juridisko tekstu tulkošana

  Tulkošanas studiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālais maģistra grāds juridisko tekstu tulkošanā un tulkotāja kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā, kurš iegūts, pabeidzot četrgadīgu studiju programmu, vai akadēmiskais bakalaura grāds citā zinātņu nozarē, pabeidzot trīsgadīgu studiju programmu vai jebkura profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu
  Studiju ilgums
  1.5 gadi (3 semestri). Akadēmiskā bakalaura studiju programmas beidzējiem paredzēts papildus semestris ar tulkošanas praksi 20 kredītpunktu (30 ECTS) apjomā.
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Studiju programmas absolventi ir augsta līmeņa speciālisti juridisko tekstu tulkošanā, kuri - spēj sekmīgi veikt dažādas grūtības pakāpes tulkošanas pasūtījumus attiecīgajās darba valodu kombinācijās, darbojoties Latvijas valsts pārvaldes iestādēs, tiesībaizsardzības institūcijās, kā arī starptautiskās organizācijās, jo īpaši ES institūcijās, apliecinot spēju patstāvīgi apgūt visdažādākās tulkojamo nozaru tekstu jomas, kā arī efektīvi organizēt apjomīgu tulkošanas pasūtījumu izpildi, - spēj orientēties attiecīgajā tiesību apakšnozarē un izmantot tajā lietoto terminoloģiju, kā arī atrisināt aktuālas juridiskās terminoloģijas problēmas atbilstīgajās darba valodās, - spēj rediģēt paša un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot tulkošanas procesā modernās tulkošanas tehnoloģijas (piemēram, datorizētās tulkošanas programmatūras).

  Studiju programmas uzdevumi

  Izglītot augsta līmeņa speciālistus juridisko tekstu tulkošanā vismaz no divām svešvalodām; - īstenot padziļinātu zināšanu apguvi translatoloģijā, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās ar juridisko terminoloģiju saistītās nozarēs; - sekmēt tulkošanas speciālistu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū, t. sk. Eiropas Savienības institūcijās.

  Uzņēmējdarbības vadība

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Bakalaura, profesionālā bakalaura grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija
  Studiju ilgums
  2 gadi (4 semestri), no kuriem 2 semestri veltīti mācību procesam (lekcijām), viens – lekcijām un praksei, bet pēdējais – maģistra darba izstrādei
  Studiju veids
  pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Uzņēmējdarbības vadības maģistra profesionālās studiju programmas galvenais mērķis ir studējošo sagatavošana profesionālai praktiskai darbībai uzņēmējdarbības vadības jomā un tālākai patstāvīgai zinātniskai darbībai.

  Studiju programmas uzdevumi

  Programmas uzdevumi ir veicināt maģistranta pilnveidošanos par augsti kvalificētu speciālistu, atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtiem principiem veikt padziļinātas studijas pārvaldības teorijā, starptautiskās uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu, moderno komunikāciju un IT pārvaldībā, kuras noslēdzas ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

  Datorzinātnes

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Dabaszinātņu maģistra akadēmiskais grāds datorzinātnēs
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Dabaszinātņu vai inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinātnē, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, fizikā, astronomijā, elektronikā vai telekomunikācijās.
  Studiju ilgums
  2 gadi (4 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot datorzinātnes speciālistus strauji augošajā privātajā IT sektorā, kā arī nodrošināt studentus ar aktuālāko zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams datorzinātnes un IT speciālistiem teicamā maģistra līmenī, un kas sagatavos studentus patstāvīgam pētniecības darbam starptautiskā vidē ar iespēju turpināt studijas doktorantūrā.

  Studiju programmas uzdevumi

  Nodrošināt studentiem apstākļus un iespējas apgūt prasmes un iemaņas savai zinātniskajai un profesionālajai darbībai; – radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp motivāciju turpināt mācības doktora līmeņa studiju programmās; – attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, pedagoģiskās iemaņas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos zinātnisku problēmu risināšanā.

  Elektronika

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālais maģistra grāds elektronikā un elektronikas inženiera kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Inženierzinātņu bakalaura grāds elektronikā, telekomunikācijās vai radniecīgā inženierzinātņu specialitātē
  Studiju ilgums
  2 gadi (4 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus elektronikā, kas prot strādāt ar moderno elektronisko aparatūru, pārzina tās projektēšanas, ekspluatācijas un remonta jomas, kā arī pārvalda modernās informācijas un datortehnoloģijas un spēj tās radoši izmantot savā tiešajā darbā. Speciālistiem tiek dotas zināšanas un iemaņas praktiskam darbam, kā arī tie ir sagatavoti tālākai pašizglītībai un zinātniskajai darbībai.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas elektronikā.
  Radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunākos elektronikas sasniegumus.
  Attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un teorētisku problēmu risināšanā.
  Sekmēt studentu tālākizglītību, tostarp motivāciju turpināt mācības arī doktora līmeņa studiju programmās.
  Nodrošināt studiju procesu ar modernu mācību laboratoriju aprīkojumu, kā arī dot iespēju studējošajiem praktizēties reālu zinātniski tehnisku problēmu risināšanā. Iesaistot tos darbā elektronikas jomas uzņēmumos prakses laikā.
  Nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību.