Докторские программы — Ventspils Augstskola
Докторские программы

  Valodniecība

  Факультет переводоведения

  Квалификация и/или степень, полученная по окончании
  Требования к предыдущему уровню образования
  Длительность обучения
  Вид обучения

  Цель программы

  Задачи программы

  Biznesa vadība

  Факультет экономики и управления

  Квалификация и/или степень, полученная по окончании
  Doktora grāds vadībzinātnē
  Требования к предыдущему уровню образования
  Izņēmuma kārtā Doktora studiju programmā var uzņemt arī citu nozaru maģistra grādu ieguvušos, ja viņiem ir vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā un pietiekamas zināšanas vadībzinātnē Doktora studiju programmas īstenošanu un kvalitātes pārraudzību veic Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte (EPF) sadarbībā ar Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centru (UIRAC).
  Длительность обучения
  3 gadi (6 semestri)
  Вид обучения
  Pilna laika studijas

  Цель программы

  Sagatavot zinātņu doktorus Vadībzinātnē, tādējādi stiprinot Vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā. Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā.

  Задачи программы

  Augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Teorijai un praksei nozīmīgu promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku publikāciju sagatavošana, t.sk.: doktorantu pētījumu programmas izstrāde un tās realizācija; doktorantu pētījumu rezultātu apspriešana (t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un uzstāšanās konferencēs un semināros); doktorantu promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana. Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskajos izdevumos.