Stipendijas un kredīti
Iepazīsties ar mūsu piedāvātajām studiju programmām un izvēlies.

Stipendijas

Ventspils Augstskolas stipendiju fonda sadali nosaka LR MK 2004. gada 24. augusta noteikumi Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”, kā arī nolikums „Par minimālo stipendiju, vienreizējo stipendiju un kredītu sadales kārtību Ventspils Augstskolā”. Ventspils Augstskolas kopējā kredīta sadali nosaka 2001.gada 29.maija noteikumi Nr. 220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”, kā arī nolikums „Par minimālo stipendiju, vienreizējo stipendiju un kredītu sadales kārtību Ventspils Augstskolā”.

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiemStipendijas apmērs
Valsts budžeta stipendija99,60 EUR mēnesī
Vienreizējā stipendija99,60 EUR reizi gadā
Vītolu fonda stipendija150 EUR mēnesī
Profesora Andra Klausa stipendija1500 EUR studiju gadā
Ventspils pilsētas domes stipendija200 EUR mēnesī
SIA “Bucher Municipal” stipendija150 EUR mēnesī
SIA "HansaMatrix Ventspils" stipendija150 EUR mēnesī
Kredīti

Valsts budžeta stipendija

Stipendiju var saņemt jebkurš students, kurš studē par valsts budžeta līdzekļiem, studē sekmīgi un izpilda visas studiju kursu prasības.

Stipendijas apmērs: 99,60 EUR mēnesī.

Stipendiju piešķir uz vienu semestri. Rudens semestrī stipendija tiek piešķirta no septembra līdz janvārim, pavasara semestrī - no februāra līdz jūnijam (ieskaitot).

Piešķiršanas kritēriji: galvenais kritērijs, pēc kā nosaka stipendijas saņēmējus, ir studenta sekmes (vidējā atzīme) iepriekšējā semestrī.

Stipendiju sadali katram jaunam mācību semestrim (vai gadam doktorantiem) veic Ventspils Augstskolas Stipendiju un kredītu piešķiršanas komisija.

Stipendiju nevar saņemt: maksas studenti un studenti, kuriem iepriekšējā semestrī ir bijis vismaz viens akadēmiskais parāds vai nesekmīgs vērtējums ieskaitē vai eksāmenā.

Iesniedzamie dokumenti komisijai:

 • pieteikums stipendijas saņemšanai
 • dokumenti, kas apliecina studenta augstākminētos sociālos rādītājus
 • citi dokumenti, kas pēc studenta domām ir nozīmīgi, izskatot minimālās stipendijas piešķiršanu.

Stipendiju saņēmēju skaits katrā kursā tiek noteikts proporcionāli budžeta vietu skaitam studiju programmā un kursā. Ja vairākiem studentiem ir vienāds sekmju līmenis, tad stipendiju pirmkārt piešķir:

 • invalīdam
 • bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
 • studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss
 • studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē)
 • studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

Vienreizējā stipendija

Stipendijas apmērs: līdz EUR 99,60 reizi gadā (decembra mēnesī), ja Komisija nelemj citādāk. Vienreizējās stipendijas apmērs akadēmiskā gada laikā nepārsniedz minimālās stipendijas apmēru.

Vienreizējā stipendija tiek piešķirta, pamatojoties uz studējošā iesniegumu un stipendijas piešķiršanas iemeslu apliecinošu dokumentu (vai tā kopiju).

Vienreizējo stipendiju var piešķirt arī studējošajam, kuram jau ir piešķirta minimālā vai personālā stipendija.

Vienreizējām stipendijām paredzēts līdz 5% no kopējā stipendiju budžeta. Saņēmēju skaits ir atkarīgs no pieteikumu skaita un stipendiju apmēriem.

Iemesli vienreizējās stipendijas saņemšanai var būt:

 • invaliditāte, apgādnieka zaudējums
 • trūcīgas ģimenes statuss, daudzbērnu ģimenes statuss
 • laulības, ģimenes pieaugums
 • citi pamatoti iemesli.

Vītolu fonda stipendija

Katram stipendiātam fonds vēl: “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem!”

Mērķis – stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.

Stipendijas apmērs ir sākot no 150 eiro mēnesī, ko izmaksā no septembra līdz jūnijam (šos abus mēnešus ieskaitot).

Metodes:

 • mērķa auditorijas informēšana par fonda iespējām
 • sabiedrības informēšana par fonda piedāvātajām iespējām
 • darbs ar potenciālajiem un esošajiem fonda stipendiātiem un atbalstītājiem
 • ziedotāju piesaistīšana.

Vītolu fonds reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2002. gada 4. aprīlī. Tā dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. Ar 2004. gada 27. decembra kopsapulces lēmumu mainīta fonda juridiskā forma, atklātais sabiedriskais fonds tika pārveidots par nodibinājumu.

Nodibinājums “Vītolu fonds” reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2005. gada 26. janvārī.

Situācija Latvijas lauku skolās noteica fonda dibinātājiem mērķi, uz kuru fonds nolēmis virzīt savu darbību – piešķirt stipendijas vidusskolu absolventiem no lauku rajoniem, kuriem ģimenes materiālie apstākļi neļauj turpināt mācības augstskolās.

Lai iegūtu stipendiju, kandidātam jāatbilst fonda izstrādātajiem kritērijiem:

 • labi mācību rezultāti (vidējā atzīme 7,5 vai augstāk)
 • maznodrošināts
 • bārenis, audzina viens no vecākiem, vai dzīvo daudzbērnu ģimenē
 • panākumi mācību olimpiādēs.

Pieteikumus fonds pieņem no 12. klašu skolēniem katru gadu no 15. janvāra līdz 1.martam.

Profesora Andra Klausa stipendija

Andris Klauss (1941 – 2004)bija ekonomisko zinātņu doktors, asociēts profesors un Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Pārvaldības katedras vadītājs, kā arī Ventspils Augstskolas Senāta priekšsēdētājs.

A.Klausa zinātnisko interešu loks bija ļoti plašs un par dažādām ekonomiskām problēmām sarakstītas monogrāfijas, zinātniskie raksti un metodiskas publikācijas.

Docētāja darba 38 gados Andra Klausa zinātniskā un praktiskā darba pieredze bagātinājusi tūkstošiem studentu, ļaujot daudziem ieņemt augstus un atbildīgus amatus. Kolēģi A.Klausu raksturo kā nelokāmu un ļoti prasīgu pret sevi, ļoti zinošu un erudītu, kā arī smalka humora pārvaldītāju.

Stipendijas mērķis ir veicināt Ventspils Augstskolas (VeA) studentu aktivitāti dažādās darbības sfērās – gan akadēmiskajā darbībā, gan pētniecībā, gan sabiedriskajā darbā. Stipendijai saņemšanai ir tiesīgs pretendēt sekmīgs Ventspils Augstskolas students, kurš ir izpildījis visas akadēmiskās saistības.

Stipendijas apmērs: 1500 EUR.

Stipendijas mecenāts ir Ventspils Augstskolas absolvents, šobrīd SIA "Basketbola Attīstības Akadēmija Rīga" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lauva

Stipendiāti

 • 2014./2015. akadēmiskajā gadā Krista Papēde
 • 2015./2016. akadēmiskajā gadā Elīna Stūre, Krišjānis Polāns
 • 2016./2017. akadēmiskajā gadā Anna Paula Gruzdiņa, Jurģis Pēteris Eglītis, Paula Lūcija Vējkrīgere
 • 2017./2018. akadēmiskajā gadā Aleksis Lurins
 • 2018./2019. ak.g. stipendiju saņēma Toms Ozoliņš 

Pretendentiem jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule
 • CV
 • sekmju izraksts par iepriekšējā gada studijām augstskolā vai skolā
 • VeA akadēmiskā vai valstisko vai nevalstisko institūciju pārstāvja raksturojums par pretendentu
 • pārskatu par savu sabiedrisko vai organizatorisko darbību un dokumentus, kas to apliecina, ja tādi ir
 • apliecinājumu (ziedojuma līguma par profesora Andra Klausa stipendiju piešķiršanu pielikums Nr.2)

Pieteikums stipendijai jāiesniedz līdz 30. novembrim (ieskaitot). Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz C210. kabinetā VeA Stipendiju un kredītu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājai Aritai Tobijai.

Stipendijas ieguvēja noteikšanas kritērijs ir studentu aktivitāte un sekmes akadēmiskajā, pētnieciskajā un sabiedriskajā darbā.

Stipendijas nolikums

Ventspils pilsētas domes stipendija

Ventspils pilsētas dome izveidojusi stipendiju par izcilību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā, lai veicinātu talantīgāko un spējīgāko vidusskolu absolventu piesaisti Ventspils Augstskolai, kā arī lai attīstītu IKT jomas studējošo aktivitāti akadēmiskajā, pētnieciskajā un sabiedriskajā darbā. 

Stipendijai var pieteikties Ventspils Augstskolas IKT jomas reflektanti vai studenti, kuri ir spējuši pierādīt izcilību, augstas sekmes un īpašu radošumu vai iniciatīvu IKT jomā (datorzinātnes, elektronika).  

Stipendiju katru gadu varēs saņemt līdz desmit labākie IKT jomas studenti.

Stipendija tiks piešķirta uz desmit mēnešiem, katru mēnesi izmaksājot 200 eiro.

 • Jaunajiem reflektantiem, kuri plāno uzsākt studijas kādā no Ventspils Augstskolas IKT jomas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura vai maģistra studiju programmām, pieteikšanās stipendijai tiks izsludināta līdz ar uzņemšanas sākumu jūnija beigās.
 • Pieteikšanās vecāko kursu (sākot no 2. kursa) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura vai maģistra studiju programmu studentiem tiks izsludināta no 1. jūnija līdz 30. jūnijam.

PDF document

Nepieciešamie dokumenti

IKT jomas bakalaura līmeņa un pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programmas reflektanti iesniedz šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstuli;
 • CV;
 • centralizēto eksāmenu izrakstu kopijas matemātikā un fizikā vai informātikā;
 • apliecinājumus par studenta sasniegumiem pēdējo trīs gadu laikā olimpiādēs, konkursos vai citos pasākumos, kas apliecina studenta iniciatīvu un radošumu saistībā ar IKT jomu.

Otrā un vecāko kursu studenti, kā arī maģistrantūras studenti (tajā skaitā topošie maģistrantūras studenti) iesniedz šādus dokumentus:

 •  CV;
 • sekmju izrakstu kopš studiju uzsākšanas VeA (apmaiņas studiju programmās iegūtās sekmes netiek ņemtas vērā);
 • apliecinājumus par studenta sasniegumiem pēdējo trīs gadu laikā olimpiādēs, konkursos vai citos pasākumos, kas apliecina studenta iniciatīvu un radošumu saistībā ar IKT jomu;
 • apliecinājumus par studenta dalību dažādos zinātnes un pētniecības projektos, studentu biznesa inkubatorā u.c. aktivitātēs saistībā ar IKT jomu.

Pieteikumi jāiesniedz Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, LV-3601, otrā stāva C korpusa sekretariātā, vai elektroniski nosūtāmi uz e-pasta adresi: venta@venta.lv

SIA “Bucher Municipal” stipendija

“Bucher Municipal” SIA stipendijas mērķis ir veicināt Ventspils Augstskolas (VeA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes (EPF) profesionālās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” studentu aktivitāti studiju, pētnieciskajā un sabiedriskajā darbā un palīdzēt VeA EPF sagatavot studentu darba tirgum, papildu stipendijai nodrošinot arī koučinga apmācības vienu reizi mēnesī stipendijas piešķiršanas periodā.

Koučinga apmācības norisināsies “Bucher Municipal” SIA telpās, kur stipendijas saņēmējs ir tiesīgs personīgi izvēlēties, ar kuru koučinga treneri tikties (nodaļu vadītājiem, darbiniekiem utt.).

Stipendija tiks piešķirta 3 gadu garumā, katru mēnesi izmaksājot 150 eiro.

Pieteikšanās no 3. līdz 14. septembrim (ieskaitot).

STIPENDIJAS NOLIKUMS

Nepieciešamie dokumenti

Lai pretendētu uz stipendiju pretendents iesniedz VeA Stipendiju un kredītu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājai:

 • Pieteikuma vēstuli, kurā ietverts nākotnes redzējums par savu vietu darba tirgū, un darbībām, kas būtu jāveic, lai to sasniegtu;
 • CV;
 • Sekmju izrakstu par studijām VeA;
 • Pārskatu par savu sabiedrisko vai organizatorisko darbību un dokumentus, kas to apliecina, ja tādi ir.

Stipendijas piešķiršanas komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un uzaicina visus uz atklātu prezentāciju, kurā katrs pretendents prezentē sevi kā potenciālo stipendiātu, un atbild uz stipendijas piešķiršanas komisijas uzdotajiem jautājumiem.

Pretendēt uz stipendiju ir tiesīgs sekmīgs VeA EPF profesionālās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” students, kurš ir izpildījis visas akadēmiskās saistības, kā arī ir pabeidzis vismaz vienu akadēmisko gadu VeA.

Pieteikumi jāiesniedz Ventspils Augstskolas Stipendiju un kredītu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājai C210. kabinetā. 

SIA “HansaMatrix Ventspils” stipendija

Nepieciešamie dokumenti

Stipendijas pretendents iesniedz šādus dokumentus:

 • Motivācijas vēstuli;
 • CV;
 • centralizēto eksāmenu izrakstu kopijas, kas tika iesniegtas pie iestāšanās augstākajā izglītības iestādē (attiecināms uz 1.kursa studentiem);
 • sekmju izrakstu kopš studiju uzsākšanas (attiecināms uz 2.-4.kursa studentiem);
 • apliecinājumus par studenta sasniegumiem pēdējo trīs gadu laikā olimpiādēs, konkursos vai citos pasākumos, kas apliecina studenta iniciatīvu un radošumu profesionālajā jomā;
 • apliecinājumus par studenta dalību dažādos zinātnes un pētniecības projektos, studentu biznesa inkubatorā u.c. aktivitātēs;
 • apliecinājums par studenta dalību dažādās organizatoriska rakstura sabiedriskajās aktivitātēs;
 • rekomendācijas vēstules no pasniedzējiem, prakses vadītājiem, mentoriem u.c;
 • jebkura cita informācija, kas apliecina studenta atbilstību Stipendijas nolikuma 5.sadaļā noteiktajiem kritērijiem.

Stipendiju piešķir studentam, ja tas pierādījis augstu sekmju vērtējumu, izcilību, īpašu radošumu un iniciatīvu mācību procesā, zinātnes vai pētniecības procesos (minētais nosacījums netiek piemērots vidusskolu absolventiem), sasniedzis atzīstamus rezultātus olimpiādēs, konkursos vai starptautiskās olimpiādēs vai guvis atzīstamus panākumus citos veidos. Studenta izcilību raksturo arī dalība dažādās organizatoriska rakstura sabiedriskajās aktivitātēs. 

Stipendijas mērķis ir veicināt Latvijas augstāko izglītības iestāžu studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību, t.sk. profesionālo iemaņu attīstību un radošā potenciāla produktīvu pieaugumu, kā arī veicināt talantīgāko un spējīgāko vidusskolu absolventu piesaisti studijām elektronikā vai vadībzinātnes jomā. Stipendijas dibināšanas iniciators ir HansaMatrix Ventspils SIA. 

Stipendiju konkursā var pieteikties studenti, kuri ir nokārtojuši visas viņiem paredzētās akadēmiskās saistības, kuriem nav akadēmisko parādu pret augstākās izglītības iestādi, kurā tie studē, un kas atbilst kādam no Stipendijas nolikuma 5.sadaļā noteiktajiem rādītājiem.

Stipendiju konkursā var pieteikties 2.-4.kursa studenti, kas studē vadībzinātnes jomā, un 1.-4.kursa studenti, kas studē elektronikas jomā.

Stipendijas ieguvēji tiek iesaistīti HansaMatrix Ventspils Mentora skolas apmācībās un praksē uzņēmumā

Stipendija tiks piešķirta ne vairāk kā diviem studentiem uz deviņiem mēnešiem, katru mēnesi izmaksājot 150 eiro.

 

Pieteikumi iesniedzami elektroniskā veidā pdf formātā ar norādi „Pieteikums HansaMatrix Ventspils stipendijai par izcilību”. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski uz e-pasta adresi: darbs-ventspils@hansamatrix.com.

STIPENDIJAS NOLIKUMS

Kredīti

Ja esi iestājies kādā Latvijas vai ārvalstu augstskolā vai jau sekmīgi apgūsti kādu studiju programmu, Tu vari kandidēt uz valsts garantētu kredītu, kura saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”. 2019. gadā kredītus studentiem izsniedz AS “SEB banka”.

Izmanto šo aizdevumu, lai iegūtu labu izglītību!

Studenti var saņemt divu veidu kredītus – studiju un studējošā

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru (maksimālo kredīta summu var uzzināt Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā: http//www.sza.gov.lv).

Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas), šī kredīta procentu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās studiju kredīta summas.

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas)studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma (jeb līdz 344 eiro).

SEB banka piedāvā studentiem šādus kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

 • Studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu — līdzekļi mācību maksas segšanai akreditētajās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Kredīts ir pieejams pilna un nepilna laika studējošajiem.
 • Studējošā kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu — Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma (jeb līdz 344 eiro). Kredītu var saņemt tikai pilna laika studējošie gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Papildu informāciju par studentu kredītiem var saņemt

 • Savas augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā (VeA komisijas priekšsēdētāja Arita Tobija, arita.tobija@venta.lv)
 • Studiju un zinātnes administrācijā, Merķeļa ielā 11- 531, Rīga, LV 1050, tālr.67702490
 • Visās AS „SEB banka" filiālēs
 • Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā http//www.sza.gov.lv