Uzsākam rubriku "Runā docētājs".

Laikā, kad visiem jāpielāgojas jaunajam modelim - studēt un vadīt lekcijas attālināti, viedokli izsaka VeA docētāji.

Šī situācija bija negaidīta daudziem. Bet liels prieks par kolēģiem un studentiem, kuri ļoti ātri ir spējuši pielāgoties un ir apguvuši jaunas tehniskās iespējas kā turpināt pilnvērtīgi pasniegt un apgūt studiju vielu. Dažu dienu (vai pat nepilnas dienas) laikā docētāji pielāgoja savus kursus, lai varētu nodrošināt nepārtrauktu studiju procesu. Pirmajās dienās pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas studentiem un personālam bija daudz jautājumi un kopā ar kolēģiem centāmies palīdzēt kā vien spējām gan ar informāciju, gan tehnisko atbalstu, gan centāmies pārliecināties, ka visiem VeA studentu viesnīcā palikušajiem studentiem būs iespēja pilnvērtīgi studēt.

Mans ikdienas darbs ir saistīts ar sadarbību ar ārvalstu partneriem, reflektantiem un studentiem, tāpēc saziņa attālināti nebija nedz kas jauns, nedz neierasta. Tomēr pasniegt nodarbības attālināti ir savādāk un nevaru teikt, ka sākumā tas nebija izaicinājums. Jūtu atgriezeniskās saites trūkumu ar auditoriju un šādi ir grūtāk iesaistīt visus studentus grupu darbā. Nodarbībās izmantoju Ventspils Augstskolas ITML daļas piedāvāto risinājumu Big Blue Button (BBB). Kopumā esmu apmierināta ar programmu un tās piedāvāto iespēju klāstu. Ir iespēja gan rādīt prezentāciju un nodarbības laikā veikt tajā piezīmes, ir iespēja dalīties ar savu ekrānu, rādīt video, veikt īsas aptaujas, redzēt studentu sarakstu un pat ļaut studentiem veikt piezīmes uz kopīgā ekrāna. Vienā no pēdējām nodarbībām studentiem tika uzdots grupas darbs, kur bija nepieciešams kopīgi veidot prāta karti. Bija prieks skatīties, kā studenti atvērās tiklīdz viņiem bija iespēja iesaistīties un darīt praktiski visiem kopā. Studentiem būs arī pašiem jāiejūtas pasniedzēja lomā un jāsniedz prezentācija par noteiktu tēmu. Domāju, ka tas arī ļaus labāk saprast kā tas ir – sniegt prezentāciju attālināti, kad nav iespējams redzēt auditorijas reakciju un emocijas. Iespējas ir daudz un dažādas, jāspēj tikai visas apgūt un saprast, kas ir piemērotākais. Strādājot ar ārvalstu studentiem, redzu, kādas ir iespējas VeA attālinātās studijas “apmeklēt” arī ārvalstīs esošajiem studentiem, jo daļa izlēma doties mājās pirms robežu slēgšanas. Ārvalstīs esošajiem studentiem ir jāpielāgojas ne tikai laika zonas atšķirībām, bet arī daļai interneta kvalitāte un valstu noteiktie ierobežojumi apgrūtina sekošanu studiju vielai.

Šo laiku izmantoju kā iespēju pilnveidoties. Šī situācija ir piespiedusi ikvienu iepazīt dažādās platformas un sākt domāt arī par to, ka attālinātās mācības paliek ar vien aktuālākas, jo ar vien vairāk cilvēki, kuri jau ir darba tirgū, vēlās un vēlēsies pilnveidoties un apmeklēt attālinātās nodarbības ir ērtāk, kā arī ļauj piedāvājumu piedāvāt plašākam sabiedrības lokam. Daudzās valstīs šādu kursu piedāvājums nav nekas jauns un šī ir iespēja arī VeA redzēt, kas strādā un kur nepieciešams vēl pilnveidoties. Ārkārtas situācijas izsludināšana ir mums visiem, gan VeA darbiniekiem, gan studentiem, parādījusi cik ātri spējam pielāgoties stresa situācijās un reaģēt uz pārmaiņām, cik labi spējam plānot savu laiku un darbu kā arī spēju pielāgoties jauniem darba apstākļiem.

Šobrīd tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kad varēsim atgriezties ierastajās sliedēs, tāpēc būsim atbildīgi un darīsim visu, lai šī nekļūtu par mūsu ierasto ikdienu ilgtermiņā! Un centīsimies arī no šīs situācijas iegūt pēc iespējas vairāk pozitīvā, jo tas šobrīd ir ļoti nepieciešams.

VeA Speciāliste ārējo sakaru jautājumos EPF vieslektore Līga Koloda

 

Attālinātais studiju process mums visiem tik sparīgi notiek pirmo reizi. Kad tika izdots rektora rīkojums par attālināto studiju ieviešanu Ventspils Augstskolā, jau nākamajā dienā bija skaidrs – trīs nodarbības attālinātā režīmā. Jāatzīst, bija satraukums, jo man liekas, ka studiju pievienotā vērtība ir klātbūtnes efekts un personību izaugsme mijiedarbē. Taču līdzšinējā nelokāmā ticība klātesamībai četrās auditoriju sienās un to izšķirošajai nozīmei jaunajā digitālajā laikmetā bija nemanāmi plēnējusi jau pasen. Strauji mainījusies izpratne par to, ko nozīmē būt kontaktā, ko nozīmē efektīva saziņa ārpus reālās laiktelpas.

Ventspils Augstskolā mēs īsā laikā spējām pāriet no reālās telpas uz virtuālo telpu un, pateicoties labai sadarbībai ar ITML nodaļas un kolēģu konsultācijām, ātri vien tika izmantota tiešsaistes platforma Big Blue Button. Ar katru nodarbību apguvām jaunas tiešsaistes funkcijas, attālinātās studijas tika apaudzētas ar papildu rīkiem – Kahoot, augšuplādēm, lejuplādēm, saitēm uz video, moodle mapēm, koplietotajiem dokumentiem, AntConc un citiem korpusa rīkiem, turot ieslēgtu piesardzīgā rezervē gan Zoom, gan Skype, komentējot, tērzējot, rediģējot, deleģējot dažādus tiešsaistes uzdevumus. Studentiem un docētājiem tiešsaistes ceļojums aiz X-faktoriem nenotiek vienatnē. Tiek domāts par atgriezenisko saikni – atceros, ka reiz kāds students ieteica tīkšķot virtuālās viktorīnas uzvarētājus; cits ieteica ziņotājam piešķirt virtuālas telpas vadītāja lomu. Patiess ir gandarījums, ja studenti spēj arī tehniskajos jautājumos izglītot pasniedzējus, tā stiprinās sadarbība starp paaudzēm. Faktiski studiju process demokratizējas un atpapīrojas – visi šajā neredzami draudīgajā Covid-19 vīrusa laikā esam vienādi – ar satraukumu un ar apņēmību.

Tulkošanas studiju fakultātē attālinātajā studiju procesā ļoti palīdzēja TSF starptautiskais projekts par distance learning. Visi kopā īstenojam dzīvē digitālo stratēģiju un slīpējam 21. gs. būtiskās IT iemaņas. TSF jau lielā mērā digitalizējās, pirms dažādos dokumentos parādījās aicinājums integrēt IT komponentus studiju vidē. Reizē notiek intensīva saziņa ar kolēģiem, studentiem un starptautiskajiem partneriem. Pirms minūtes tu sazinies ar Indiju, pēc piecām – ar Turciju, tad – Franciju, Beļģiju, vakarā jāapjautājas, kā iet radiem Anglijā, kā sokas virtuālajiem draugiem Tanzānijas savannā, tad konsultācijas par bakalaura un maģistra darbiem virtuālajā Rīgā, Ventspilī, Ogrē, Talsos, Saulkrastos un citās Latvijas vietās.

Man pašam pirms nodarbībām rīts bieži vien iesākas ar virtuālo muzeju, bibliotēku un aplādes apmeklējumiem, jo kuram gan būtu šobrīd jādzīvo estētiskā un informatīvā vakuumā… Tā kā datu pasaule spēj sevī ieraut ad infinitum (līdz baisiem dziļumiem, plašumiem, iespēju bezgalībai), noteikti nevajag aizmirst par saikni ar reālo dzīvi, stingri ievērojot noteiktos veselības drošības pasākumus. Nevajadzētu domāt – ja ar mani vai tuvajiem nekas slikts nenotiek, ka problēma nepastāv; pasaule Covid-19 ietekmē mainās, uz ko – to laiks rādīs. Šī brīža situācija kaut kādā mērā atgādina par japāņu zinātnieka Masahiro Mori “Baisās ielejas” ideju – ar pašregulējošu mākslīgo intelektu, kiborgiem, avatāriem, taču viens ir skaidrs – cilvēka spējai sajust citus cilvēkus tomēr nākotnē būs izšķiroša nozīme. Tieši tagad mostas daba, dienas kļūst garākas, noteikti jācenšas būt arī kustībā un pastaigās. Man pašam laika izjūta virtuālajā telpā ir cita, tāpēc jāpatur prātā, ka 24/7 tiešsaistē par labu veselībai nenāks nevienam, kā arī “atsēdēt nenozīmē būt aktīvam”. Atsevišķos vēstījumos saklausu stresu, satraukumu, neziņu, taču problēmu pārvarēšanas paņēmieni ir tie paši, kas reālajā dzīvē – aktīva rīcība, plānošana, līdzsvars starp darbu un atpūtu, savstarpējais atbalsts.

Tulkošanas studiju fakultātes asociētais profesors., Dr. philol. Guntars Dreijers

 
Valstī noteiktā ārkārtas situācija uzliek par pienākumu ikvienam no mums ātri reaģēt uz notiekošo un pārorientēt savu darbu attālinātā režīmā. Jāuzteic Ventspils Augstskolas kolēģi - docētāji, zinātnieki un administrācija, kuri ātri un efektīvi spēja pārslēgties uz šo jauno darba ritmu. Īpaša pateicība arī mūsu IT daļai, kas jau pirms ierobežojumu ieviešanas bija izstrādājusi Big Blue Button rīku, kas ļauj viegli un ērti vadīt nodarbības tiešsaistē - gan kopīgot prezentācijas un videoklipus, diskutēt ar studējošiem un veikt daudz citu darbību. Man pašam jau bija divas nodarbības attālināti un godīgi jāsaka - gan studentiem, gan man bija aizraujoši darboties šajā attālinātajā vidē, apgūt daudz ko jaunu. Ņemot vērā valdības noteiktos vēl stingrākos ierobežojumus, arī iknedēļas informatīvo sanāksmi ar kolēģiem - struktūrvienību vadītājiem noturēšu attālināti - ceru, ka tas veicinās pat skaita ziņā nelielas sanāksmes efektīvi turpmāk organizēt attālināti.
Lai visiem mums laba veselība, izturība, enerģija un radošums darbojoties šajos jaunajos apstākļos!

Ventspils Augstskolas rektors, asoc.prof. Kārlis Krēsliņš

 
Jauni pārbaudījumi, jaunas iespējas
Covid-19 izraisītās pārmaiņas neizbēgami ir ietekmējušas arī studiju procesu. Sabiedrības interešu vārdā tiek ievērota mums visiem būtiskā pašizolēšanās. Līdz ar to Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte (TSF) ir pārgājusi uz attālinātām lekcijām. Pirmās nedēļas laikā gūtā pieredze atgādina nesen sociālajos tīklos manīto joku par neprasmīgā skapju meistara ierasto izsaucienu: kad vienas durvis aizveras, citas atveras.
Jāpiebilst, ka attālināto studiju iespēja jau ilgu laiku tiek izmantota TSF lietišķo tekstu tulkošanas maģistrantūrā. Augstskola ņem vērā dzīves ritmu, mobilitāti un mūsdienu tehniskās iespējas un studentiem, kas nevar uz katru lekciju ierasties klātienē, nodrošina lekciju ierakstus. Ja nepieciešams, saziņa par neskaidriem jautājumiem un problēmām tiek īstenota e-pasta sarakstē. Studiju norise kļūst nepārtraukta un efektīva. Tiesa, šī pieeja nozīmē gan studentu, gan pasniedzēju atvērtību pārmaiņām un jaunām studiju metodēm; sākumposmā mācībspēku noslogojums parasti palielinās, jo ir jāpielāgo lekciju norise un studiju līdzekļi. Taču vienmēr bijusi liela atsaucība visu paveikt vislabākajā formā un saturā.
Līdz šim izmantojām dažādus tiešsaistes rīkus. Ilgu laiku tas bija Youtube vietnē pieejamais tiešraides un ieraksta rīks Youtube Studio. Pēc tam neilgu laiku izmantojām Golightstream rīku.
Jaunajā situācijā ārkārtīgi noder jaunā BigBlueButton videokonferenču vietne, kas tieši īstajā brīdī ir ieviesta visā Ventspils Augstskolā. Par to varam būt pateicīgi mūsu Informātikas un tehnisko mācību līdzekļu daļas darbiniekiem.
Plašākā kontekstā jāatzīst, ka pašreizējā neapšaubāmi satraucošā situācija tomēr ir labvēlīgs impulss apgūt un ieviest jaunas studiju metodes. Vīrusa laikā dažas durvis noteikti jātur ciet, bet dažas tikmēr varam atvērt.

Jānis Veckrācis, Dr. philol., maģistra studiju programmas “Lietišķo tekstu tulkošana” direktors

 
Kā Rainis teica: "Pastāvēs, kas pārvērtīsies..."
Ceturtdienas vakarā (12.03.) saņēmām ziņu par to, ka jau no piektdienas liegts vadīt nodarbības klātienē. Piektdienā jau uzsākās pirmie vebināri (pareizi laikam saukt par tīmekļsemināriem) un attālinātās nodarbības.
Aizvadīta pirmā pilnā nedēļa, analizējam paveikto. Lielākā daļa nodarbību veiksmīgi novadītas, kursu plānojums pielāgots, lai nodrošinātu vielu, kuru visvieglāk pārnest uz attālināto vidi. Protams, rēķināmies, ka vajadzēs paplašināt tehnoloģiskās kompetences vēl tālāk- daudzu priekšmetu specifika prasa kārtīgu vielas pārstrādāšanu, lai tā būtu piemērota attālinātai apmācībai. Mūžu dzīvo, mūžu mācies - kādam izdodas uzstādīt savu pirmo hotspotu (Wi-Fi tīklāju), kādam - uzfilmēt, rediģēt un augšupielādēt savu pirmo video YouTube vietnē. Tomēr gribu teikt, ka šis ir lielisks iespēju laiks - ja kādam kaut kas nesanāk, visi ir saprotoši, bet galu galā tomēr tiek apgūts nepieciešamais un process virzās uz priekšu. Kopīgi turpinām izzināt pieejamās iespējas, lai padarītu attālināto mācību procesu vēl pilnvērtīgāku un patīkamāku.

Ventspils Augstskolas ITF dekāns un docētājs Vairis Caune

 
Un tieši šobrīd vārds “mācīties” izskan tik bieži kā nekad.
Kā mācīties, kur mācīties, ko mācīties, cik ilgi vēl tā mācīties. Jautājumi, kurus nemitīgi uzdod mums un uzdodam paši sev Ventspils Augstskolā.
Mācību daļā, pirmajās dienās bijām kā “ātrās palīdzības dienests” augstskolā, kas steidzās palīdzēt, atbildēt un iedrošināt mūsu augstskolas saimi: vairāk nekā 600 studējošos un turpat 100 docētājus. Tas bija īsts izaicinājums visiem kolēģiem mācību procesa koordinēšanā. Uzreiz, nepilnu divu dienu laikā, bija jāpārskata visu studiju kursu organizācija un pieejamība. Redzēju, ka dažiem kolēģiem pielāgoties ir grūtāk, pārvarēt sevi un uzsākt aktīvu digitālo rīku lietošanu. Bet kopā mums tas ir izdevies, pateicoties radošai IT fakultātes komandai un ITML daļas darbībai, kas veidoja video pamācības, atbildēja uz pasniedzēju telefona zvaniem, pacietīgi skaidroja un mācīja. Esam izveidojuši savu unikālo Ventspils Augstskolas attālinātās mācības nodrošināšanas programmu bbb (Big, Blue, Button), kas palīdz ērti sazināties video konferencē ar kolēģiem un studentiem. Un gribu pateikties ikvienam docētājam, kas pārstrādā un pielāgo mācību materiālus un nodrošina studiju pieejamību mūsu studentiem. Mums ir daudz jaunu, radošu ideju, kuras centīsimies ieviest mūsu augstskolas studiju procesā.
Tāpat studentiem - ja pirmajās stundās likās, ka iestāsies haoss (vēstules, zvani, izziņas – likās, ka tas nekad nebeigsies….), tad nē, loģiska Mācību un Ārējo sakaru daļas speciālistu un fakultāšu dekānu rīcība, ļāva ātri novērst “sastrēgumus”. Esam atbildējuši satrauktiem studentiem, vecākiem, sazinājušies ar ārvalstu studentu ģimenēm, mierinājuši un iedrošinājuši – studiju process pārtraukts netiks! Daudzi studenti norāda, ka šajā laikā visgrūtāk ir pašorganizēties, disciplinēt sevi, nepalaist garām jaunāko informāciju. Studentiem trūkst ikdienas komunikācijas ar draugiem, kursa biedriem. Mums, savukārt, trūkst jauniešu smieklu, smaidu, repliku un ikdienas drūzmēšanās auditorijās. Ļoti gaidām viņus atpakaļ auditorijās, laboratorijās, sporta un deju nodarbībās, fakultatīvos un tematiskajos vakaros un citos mūsu pasākumos!
Šis laiks parāda mums, cik saliedēti spējam būt. Gribu arī pateikt, ka neviens nav aizliedzis pieklājīgu izturēšanos, smaidu, pacietību un iecietību. Un saulainais pavasaris vieš cerību….
Veselību visiem!

VeA Mācību prorektora p.i., asociētā profesore Una Libkovska

 
Pasaule. Sabiedrība. Cilvēki. Pārmaiņas. 2020. gada pirmais ceturksnis atnesa procesu, kura laikā mums jāmācās pielāgoties atšķirīgai darba dinamikai. Tas spilgti atsaucas un norāda arī uz izglītības procesu. Ventspils Augstskola ļoti veiksmīgi adaptējās situācijai, sniedzot vadlīnijas saviem docētājiem attālinātā mācību procesa organizēšanai. Tādā veidā nodrošinot labvēlīgus priekšnosacījumus lekciju pasniegšanai digitālajā telpā.
Pirms neilga laika (marta sākumā) Ventspils Augstskolā projekta NextGen ("Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas") ietvaros tika uzstādīta tehnika Interaktīvās Digitālās Klases (IDK) funkciju nodrošināšanai. Viens no IDK mērķiem ir nodrošināt iespēju nodarbības pasniegt attālināti. Piemēram, studentiem atrodoties klasē, viņi uz lielizmēra ekrāniem redz pasniedzēju, savukārt pasniedzējs, kas nodarbību vada no citas pilsētas Latvijā, vai pat arī no citas valsts, redz klasē notiekošo izmantojot PTZ tīkla videokameru. Videokonferences režīmā pasniedzējs var redzēt arī katru studentu individuāli, jo auditorijas datoru darba vietas aprīkotas ar WEB kamerām. Šo klases funkciju pilnvērtīgā darba režīmā gan nāksies pārbaudīt vēlāk, jo pie pašreizējiem apstākļiem tas nav iesējams.
Cita klases funkcija gan ir paspējusi sevi parādīt darbībā. Un tā ir attālinātā pieslēgšanās IDK interaktīvājai tāfelei. Ko tas nozīmē? Pasniedzējam atrodoties IDK auditorijā, viņš var kopīgot interaktīvās tāfeles darbvirsmu ar studentiem, kas atrodas mājās. Viss, ko pasniedzējs raksta un dara uz interaatīvās tāfeles, var redzēt arī studenti, tiem atrodoties attālināti. Tas, kas studentiem ir jāizdara, pārlūkprogrammā jāieraksta atbilstošās tīmekļa vietnes nosaukums, interaktīvās tāfeles identifikācijas numurs un lietotājvārds. Un viss notiek! Turklāt, pārslēdzoties no darba režīma pasniedzējs uz students - students var pārslēgties starp pasniedzēja veidotajām interaktīvās tāfeles darbvirsmas lapām savā tempā.
Lai atbalstītu pasniedzējus izmantot IDK interaktīvo tāfeli, kā viens no Ventspils Augstskolas pasniedzējiem uzņēmos sagatavot īsu mācību video demonstrāciju, kur tik parādītas un izskaidrotas galvenās lietas darbībai ar interaktīvo tāfeli.
Uz visa notikumu fona, un interešu vadīts, mana personīgā pielāgošanās attālinātam mācību procesam ar saviem studentiem notika saistībā ar mācību video sagatavošanu. Tas gan paprasa daudz vairāk laika nekā ierasta nodarbība, taču to ieskaitot arī eksperimenta kārtā, ar iegūto rezultātu biju ļoti apmierināts (priekš pirmās reizes). Video materiāls studentiem paliks pastāvīgai lietošanai. Kā arī pavēris ceļu, lai vēlāk, pēc vēl citu mācību video sagatavošanas, dalītos pieredzē ar citiem Ventspils Augstskolas pasniedzējiem. Tai skaitā, tā saucamo MOOC kursu izstrādē, kas ir viena no projekta NextGen aktivitātēm.
Liels ieguvums augstskolai būs video filmēšanas studija, kas tiek plānota projekta NextGen ietvaros. Studija pavērs iespējas pasniedzējiem vairākās formās nodrošināt savu nodarbību satura ierakstus, ko studenti varēs izmantot ilgtermiņā un pastāvīgam mācīšanās procesam. Tai skaitā arī, piemēram, attālināti.
Pirms nedēļas bija videosaruna arī ITF studiju kursu 1. modernizācijas posmā iesaistītajiem pasniedzējiem un projektā NextGen piesaistīto ekspertu izglītības jautājumos Tomu Urdzi. Uzzinot pasniedzēju viedokli par attālināto mācību procesu, rodas priekšstats, kas pasniedzējiem ir interesanti un viņiem patīk mācīties no šī procesa. Tiek plānots organizēt video sarunu, kurā noskaidrot atbildes uz dažādiem jautājumiem, par līdzšinējo praktisko pieredzi attālinātā mācību procesa vadīšanā, tai skaitā par izaicinājumiem, atklājumiem u.tml., lai to varētu izmantot rakstiskam apkopojumam un ievietot MOODLE Atbalsta telpā pasniedzējiem, kas tiek veidota projekta NextGen ietvaros, un pasniedzējiem būs pieejama arī pēc projekta noslēgšanās.

Pasniedzējs, NextGen projekta koordinators Mg. Sc. Ing. Gints Dreifogels

 
Kas jauns?
Mēs maināmies, pielāgojamies, attīstāmies, mācāmies. Mainīt savus paradumus liek neparastāka saziņas forma – attēls ar skaņu, skaņa bez attēla, nav ne skaņas, ne attēla, bet ir “čats”. Tam jāpielāgojas, jāatrod kāds cits rīks vai paņēmiens, kā radīt klātbūtnes sajūtu. Sākotnēji tracinošā ņemšanās ap dažādām pogām kļūst aizvien apzinātāka un sakarīgāka (atzīstos, īpaši manā gadījumā). Mēs visi mācāmies – pasniedzēji un studenti, un tad, kad iedarbināts šis process, kļūst aizvien interesantāk.
Kas jauks?
Mēs sazināmies, atbalstām cits citu, atklājam cits citam savus knifiņus, amata noslēpumus (kas tādi nemaz nav bijuši, tikai nav bijusi nepieciešamība tajos dalīties). Manuprāt, mēs nekad vēl tik aktīvi, intensīvi un produktīvi neesam kontaktējušies par savām darba lietām. Akadēmiskā darba brīvība līdz šim bijusi arī akadēmiskās “vientulības” garants, kamēr tagad, it kā ierobežotas brīvības apstākļos, sajūtam kopstrādāšanas burvību: tikko kā esi aizlaidis izplatījumā savu jautājumu, šaubas, neziņu, nepaiet ne minūte, kad kāds atsaucas, iedrošina, pamudina.
PALDIES VISIEM KOLĒĢIEM, RADIEM, DRAUGIEM UN CITIEM NEZINĀMIEM UN NEPAZĪSTAMIEM CEĻABIEDRIEM NEZINĀMAJĀ!

Ventspils Augstskolas asociētā profesore Astra Skrābane