Vasaras skola “Latviešu valoda multikulturālā vidē”

Laikā no 2018. gada 29. jūlija līdz 11. augustam Ventspils Augstskola sadarbībā ar Liepājas Universitāti organizē vasaras skolu “Latviešu valoda multikulturālā vidē”, kuras mērķa grupa prioritāri ir maģistra un doktora studiju programmās studējošie ar latviešu valodas kā svešvalodas priekšzināšanām.

Vasaras skolas mērķis ir popularizēt latviešu valodas daudzšķautņaino kultūrvidi, radot iespēju autentiskos apstākļos padziļināti apgūt latviešu valodas lietojumu multikulturālā vidē, kā arī interaktīvi izzināt tās paralēles un mijiedarbes ar citām kontaktvalodām un kultūrām.

Programma 

Programma

Vasaras skolas laikā paredzētas teorētiskas un praktiskas nodarbības, latviešu valodas praktikumi, diskusijas un kolokviji par šādiem tematiskajiem blokiem:

 • latviešu valodas lietojums dažādās jomās:
  • ikdienā (mutvārdu teksti);
  • tautsaimniecībā un valsts pārvaldē (tehniskā, administratīvā, arī juridiskā latviešu valoda);
  • daiļliteratūrā (tostarp latviešu valoda tulkojumos) un publicistikā;
  • zinātnē;
  • latviešu valodas reģionālie varianti: Dienvidkurzemes izloksnes.
 • latviešu valodas un kultūras mijiedarbība kontaktā un kontrastā ar:
  • vācu valodu un kultūru;
  • krievu valodu un kultūru;
  • angļu valodu un kultūru.

Vasaras skolas programma plānota ciešā teorētisko jautājumu (valodas lietojuma, valodas kontaktu, lingvistiskās kultūranalīzes pētniecības) un praktisko nodarbību sasaistē (katras mācību dienas pirmajā pusē). Katru dienu paredzētas arī padziļinātas latviešu valodas apguves nodarbības (latviešu valodas praktikums). Pēcpusdienās plānotas diskusijas, kolokviji vai mācību ekskursijas (Ventspils, Liepāja, Rucava, Kolka, Kuldīga).

Pēc sekmīgas dalības vasaras skolā studējošiem piešķir 9 ECTS (6 KP).

Stipendijas

Ārvalstu studējošiem ir iespēja saņemt Latvijas valsts stipendiju dalībai vasaras skolā. Vasaras skolā pieejamas desmit stipendijas. Stipendija netiek izmaksāta vasaras skolas dalībniekam, tā sedz vasaras skolas dalībnieka izdevumus: naktsmītni viesu namā “Veldzes nams” (trīsvietīgos numuros), ēdināšanu trīs reizes dienā, mācību materiālus un dalību kultūras pasākumos. Dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi (no savas mītnes zemes uz Ventspili un atpakaļ), vīzas un apdrošināšanas izmaksas. Informācija par piešķirto stipendiju pretendentam tiks nosūtīta uz viņa norādīto e-pasta adresi.

Stipendijas konkursa kārtībā tiek piešķirtas studējošiem no šādām valstīm (Valstu saraksts). Studentiem no citām valstīm, kā arī visiem pārējiem interesentiem i iespēja piedalīties vasaras skolā, maksājot dalības maksu (skatīt zemāk).

Valstu saraksts

Pieteikšanās

Lai pretendētu uz Latvijas valsts stipendijām, pretendentiem pieteikums jāiesniedz laikā no 1.03.- 04.05.2018. Pārējiem interesentiem pieteikuma dokumentu iesniegšanas termiņš ir 1.06.2018.

Pieteikuma dokumentācija:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa dalībai vasaras skolā (Anketa);
  • CV un motivācijas vēstule;
  • pases vai personas apliecības (eID) kopija;
  • izziņa /apliecinājums no augstskolas.

Dokumenti jāiesūta elektroniski uz e-pastu egita.proveja@venta.lv.

Informācija studentiem, kas nav no ES dalībvalstīm.

Studenti paši ir atbildīgi par vīzas noformēšanu. Vasaras skolas organizators nesedz vīzas noformēšanas izmaksas.

Dalības maksa

Dalības maksa ir 500 EUR.

Dalības maksā ir iekļautas šādas izmaksas: teorētiskās un praktiskās nodarbības, latviešu valodas praktikumi, diskusijas un kolokviji, mācību materiāli, ekskursijas un ēdināšana. Dalības maksa nesedz nakšņošanas, ceļa izdevumu (no savas mītnes zemes uz Ventspili un atpakaļ), vīzas un apdrošināšanas izmaksas.

DALĪBAS MAKSAS MAKSĀJUMA TERMIŅŠ

Maksājumu par dalību vasaras skolā var veikt ar pārskaitījumu līdz 01.06.2018.

Maksājuma rekvizīti:

Ventspils Augstskola

Reģ. Nr.: 90000362426

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV23TREL9150140000000

Maksājuma mērķis: Vasaras skola „Latviešu valoda multikulturālā vidē”, vārds, uzvārds