Viedo tehnoloģiju pētniecības centrs
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.

Misija

VeA VTPC misija ir veikt sabiedrībai vitāli svarīgu pētniecības darbu, nodrošinot zinātnes un pētniecības integrāciju studiju procesā un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.

Vīzija

VeA VTPC vīzija ir kļūt par Latvijā, Eiropā un pasaulē pazīstamu zinātnes un pētniecības centru informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un dabaszinātņu jomās, kas veic valsts un starptautiska mēroga pētījumus, iesaistot vietējos un starptautiskos pētniekus un visu augstākās izglītības līmeņu studentus.

Virsmērķis

VeA VTPC virsmērķis ir kļūt par atzītu un atpazītu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un dabaszinātņu pētniecības institūciju Baltijas valstīs.

Mērķi

 • Vairot Ventspils, Kurzemes un Latvijas intelektuālo potenciālu un nodrošināt tautsaimniecību ar zinošiem un radoši domājošiem speciālistiem.
 • Paaugstināt jauno zinātnieku, t.sk. doktorantu un pēcdoktorantūras studentu, zinātnisko darbu kvalitāti un veicināt iekļaušanos starptautiskajā apritē.
 • Piesaistīt resursus VeA un Ventspils pilsētas prioritāro attīstības virzienu realizācijai.

Izvirzītā virsmērķa un mērķu sasniegšanai ir jāveic šādi uzdevumi

 • Veikt lietišķos un fundamentālos pētījumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un dabaszinātņu jomās;
 • Piedalīties bakalauru, maģistru un doktora studiju programmu īstenošanā (t.sk. iesaistīt studējošos VTPC projektos);
 • Studiju un pētījumu projektu īstenošanas gaitā sadarboties ar citām Latvijas Republikas un ārzemju augstskolām un institūcijām;
 • Uz līgumu pamata sniegt juridiskām un fiziskām personām pakalpojumus, konsultācijas u.c.

Pētījumu tēmas un virzieni

 1. Signālu un attēlu apstrādes tehnoloģijas
  1. Bioloģiskā (invazīvā un neinvazīvā) signālu un attēlu apstrāde;
  2. Apgrieztās (inversās) problēmas avota noteikšanai telpā un laikā, tā lokalizācija un nodalīšana;
  3. Multispektrālu un daudzdimensionālu sensoru signālu apstrāde
  4. Mašīnmācīšanās algoritms signālu klasificēšanai, pazīmju ekstrahēšanai un atpazīšanai, ieskaitot dabiskas valodas apstrādi
  5. Tālizpēte
 2. IKT un elektronika pielietojamās zinātnēs
  1. E-veselība (m-veselība), teleaprūpe un nēsājamu sensoro ierīču lietošanas sistēma
  2. Viedās tehnoloģijas
  3. Valodu tehnoloģijas
  4. Video, televīzijas un multimediju pārraides tehnoloģiju kvalitātes pētījumi
 3. Matemātiskā modelēšana fizikā un fotonikā
  1. Nanosensoru modeļēsana un izstrāde
  2. Nanoatmiņas ierīču modelēšana un izstrāde
  3. Nanodomašana un nanoizglītība
 4. Optisku signālu tehnoloģijas
  1. Inversās problēmas risinājumi spektroskopiskos pielietojumos;
  2. Medicīnas diagnostika un vides pētījumi.
 5. Valodu tehnoloģijas

Publikācijas

Ventspils Augstskolas viedo tehnoloģiju pētniecības centra (VTPC) pētnieks Jānis Hofmanis sadarbībā ar Lorēnas Universitātes (Francija), Stanfordas Universitātes (ASV) un City College of New York (ASV) pētniekiem veica apjomīgu pētījumu, kuru publicēja vienā no pasaules prestižākajiem neiroimaging žurnāliem “Human Brain Mapping” (ietekmes faktors 5.97). Pētījumā uz reāliem pacientiem Francijā tika pētīta smadzeņu elektro-fizioloģija izmantojot invazīvus elektrodus.

Koessler, L., Colnat‐Coulbois, S., Cecchin, T., Hofmanis, J., Dmochowski, J.P., Norcia, A.M. and Maillard, L.G., 2016. In‐vivo measurements of human brain tissue conductivity using focal electrical current injection through intracerebral multicontact electrodes. Human Brain Mapping.

Projekti

Ventspils Augstskolas Viedo tehnoloģiju pētniecības centra (VTPC) vadošā pētnieka p.i. Gatis Dilāns piedalās starptautiskā korpuslingvistikas projektā “Eurolect Observatory”. Projektā tiek analizēts ES direktīvu tekstu korpuss un nacionālie juridiskie teksti 11 ES valodās (tai skaitā latviešu). Vairāk par projektu var lasīt šeit.

Projekta rezultātus publicēs prestižās izdevniecības “Benjamins” korpuslingvistikas sērijā 2017. gada nogalē. Projektu atbalsta UNINT (Roma) un EK Tulkošanas ģenerāldirektorāts.

Kontakti

 • Latviešu
 • English