Par VeA

Foto: O.Jūra

Ventspils Augstskola (saīsinājumā: VeA) ir 1997.gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija, kuras pamatdarbība ir zinātnisko pētījumu un akadēmisko un profesionālo studiju programmu īstenošana.

VeA Satversme 13.12.2007. ir apstiprināta Saeimā (likums “Par Ventspils Augstskolas Satversmi” (“LV”, 208 (3784), 29.12.2007.; Ziņotājs, 3, 14.02.2008.)), VeA ir akreditēta 10.12.1999. (akreditācijas lapa Nr.014).

Kopš 2013. gada 20. maija VeA ir zinātniskas institūciju statuss (reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā), kas apliecina, ka augstskola ir izpildījusi valsts noteiktos kritērijus zinātniskai institūcijai, tajā skaitā, vismaz puse no akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds, augstskola izdod zinātniskos rakstus, tās rīcībā ir zinātniskā infrastruktūra, u.c.

Augstskolā darbojas Ekonomikas un pārvaldības, Tulkošanas studiju un Informācijas tehnoloģiju fakultāte, piedāvājot 14 bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas. Augstskolā mācās aptuveni 900 studentu.

VeA misija

Ventspils Augstskolas misija ir sniegt kvalitatīvu, mūsdienīgu Eiropas un pasaules izglītības attīstības tendencēm atbilstošu izglītību, organizēt un attīstīt elastīgu mācību sistēmu, iedzīvinot mūžizglītības principus. Ventspils Augstskola veic sabiedrībai vitāli svarīgu pētniecības darbu, nodrošinot zinātnes un pētniecības integrāciju studiju procesā un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.

VeA nākotnes redzējums

Ventspils Augstskolas nākotnes redzējums ir kļūt par uz tehnoloģijām un attīstību vērstu, konkurētspējīgu Eiropas līmeņa universitāti, kas sniedz būtisku ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā starptautiskā līmenī.

VeA darbības mērķis

Savas akadēmiskās darbības jomās – vadībzinātnē, lietišķajā valodniecībā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un radioastronomijā – attīstīt un uzturēt laika garam atbilstošu, kvalitatīvu augstāko izglītību un zinātnisko pētniecību, nodrošinot to ciešu funkcionālo mijiedarbību.

VeA vērtības

Izcilība, koleģialitāte, radošums, elastība, akadēmiskais godīgums

VeA stratēģijas 2016 – 2020 mērķi

Virsmērķis ir sekmēt Ventspils Augstskolas, kā starptautiski atzīta Baltijas līmeņa augstākās izglītības un zinātnes centra attīstību ceļā uz Eiropā integrētas universitātes statusu.

1. Konkurētspējīgu studiju virzienu (vadībzinātne, lietišķā valodniecība, tulkošanas studijas, datorzinātnes, inženierzinātnes un citi) attīstība, paplašinot studiju programmu klāstu, dažādojot piedāvājumu un paaugstinot kvalitāti atbilstoši valsts, reģiona, pilsētas vajadzībām un darba tirgus prognozēm.

2. Zinātnes un pētniecības integrācija visos studiju virzienos un zinātnes izcilības un starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana prioritārajās pētniecības jomās: radioastronomija, astrofizika, astroķīmija, satelīttehnoloģijas, viedā inženierzinātne, uzņēmējdarbība, reģionālā ekonomika, tulkošana un lietišķā valodniecība, iesaistīšanās starptautiskos projektos, augstākās izglītības projektu konsorcijos, studentu un pasniedzēju mobilitātes, zinātniskās darbības veicināšanai, doktorantūras tālāka attīstība dažādos virzienos. VSRC specializācija ir vienmēr bijusi vāju, pārklājošos, komplicētu signālu apstrāde, ierakstīšana, konvertēšana, uzkrāšana un straumēšana.

3. Mūžizglītības nozīmes izglītībā nostiprināšana un piedāvājuma nodrošināšana atbilstoši valsts un reģiona iedzīvotāju vajadzībām, regulārs darba tirgus pieprasījuma monitorings, izglītības iestāžu sadarbība mūžizglītības programmu piedāvājumā.

4. Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm, nacionāla un reģionāla līmeņa sadarbības stiprināšana: sadarbība ar uzņēmējiem kā absolventu nākamajiem darba devējiem, sevišķi Ventspilī, sadarbība ar valsts institūcijām, Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldību, Kurzemes plānošanas reģionu, VATP, Biznesa inkubatoru, sadarbības nodrošināšana ar citām Latvijas augstskolām, zinātnes centriem Latvijā.

5. Augstskolas starptautiskās darbības dimensijas stabilizēšana un paplašināšana visās darbības jomās: atbilstošu piedāvājumu veidošana ārvalstu studentu piesaistei, viesprofesoru un viespētnieku piesaiste, iesaiste starptautiskajās organizācijās, sadarbība ar ārvalstu augstskolām, zinātniskajiem institūtiem, uzņēmumiem Baltijā, Eiropā un Āzijā, iesaiste starptautisku projektu realizēšanā.

6. Cilvēkresursu attīstība Ventspils Augstskolā: lai nodrošinātu akadēmiskā un administratīvā personāla kvalitātes paaugstināšanos, palielinot personāla ar doktora grādu skaitu, veicinot pieredzes nodošanu jaunajiem zinātniekiem, attīstot studijas doktorantūrā un pēcdoktorantūrā, pieaicinot vieszinātniekus, apmaiņas studentus, izveidojot starptautiska līmeņa doktorantūras izcilības stipendiju, sūtot savus doktorantus, postdokus un zinātniekus stažēties vadošajos ES zinātnes centros.

7. VeA kapacitātes stiprināšana un finansiālās efektivitātes nodrošināšana: pilnveidojot resursu vadību, ieviešot rezultātu pārvaldīšanu, elektronisko lietvedību, pilnas uzskaites grāmatvedību, attīstot VeA infrastruktūru.

VeA attīstības stratēģija 2016.-2020. gadam (PDF)

Sadarbība ar Ventspils pilsētas pašvaldību un uzņēmumiem

Ventspils Augstskola nodrošina Kurzemes reģiona un Ventspils pilsētas Domes iestādes un uzņēmumus ar kvalificētiem darbiniekiem, kā arī piedāvā mūžizglītības iespējas dažādām iedzīvotāju grupām.

Ventspils pilsētas pašvaldība finansē augsti kvalificēta akadēmiskā personāla un augstas klases nozares speciālistu piesaisti, mērķstipendijas doktorantiem, zinātnisko un mācību metodisko darbu izdošanu, dažādu projektu līdzfinansēšanu, studentu sporta un kultūras pasākumus.

Uzņēmēji nodrošina ekspertu līdzdalību studiju programmu un kursu izstrādē, pilnveidē un īstenošanā, kā arī prakses vietas studējošajiem Ventspils, Latvijas un ārvalstu uzņēmumos un komercsabiedrībās.

Ventspils Augstskola – Izglītība rītdienai!