Izglītība rītdienai!
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.
Zinātnisko pētījumu, akadēmisko un profesionālo studiju programmu īstenošana

VeA Satversme 13.12.2007. ir apstiprināta Saeimā (likums “Par Ventspils Augstskolas Satversmi” (“LV”, 208 (3784), 29.12.2007.; Ziņotājs, 3, 14.02.2008.)), VeA ir akreditēta 10.12.1999. (akreditācijas lapa Nr.014).

Kopš 2013. gada 20. maija VeA ir zinātniskas institūciju statuss (reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā), kas apliecina, ka augstskola ir izpildījusi valsts noteiktos kritērijus zinātniskai institūcijai, tajā skaitā, vismaz puse no akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds, augstskola izdod zinātniskos rakstus, tās rīcībā ir zinātniskā infrastruktūra, u.c.

Augstskolā darbojas Ekonomikas un pārvaldības, Tulkošanas studiju un Informācijas tehnoloģiju fakultāte, piedāvājot 17 dažāda līmeņu studija - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas. Augstskolā studē aptuveni 900 studentu.

Misija

Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus, radīt izcilus zinātniskus rezultātus un veicināt to izmantošanu tautsaimniecībā.

Nākotnes redzējums

Pasaules līmeņa pētniecība un akadēmiskā izcilība, darba tirgū pieprasīti speciālisti IT, elektronikas, kosmosa tehnoloģiju, uzņēmējdarbības, tulkošanas un valodniecības jomās. Izveidot Ventspils Augstskolu par izcilu Eiropas universitāti līdz 2030. gadam.


Darbības mērķis

Savas akadēmiskās darbības jomās – vadībzinātnē, lietišķajā valodniecībā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un radioastronomijā – attīstīt un uzturēt laika garam atbilstošu, kvalitatīvu augstāko izglītību un zinātnisko pētniecību, nodrošinot to ciešu funkcionālo mijiedarbību.

Vērtības

Akadēmiskā brīvība, akadēmiskās ētikas principi, izcilība, radošums, koleģialitāte, personiska attieksme

Stratēģijas 2016 - 2020 mērķi

Lai īstenotu nākotnes redzējumu, Ventspils Augstskola savai darbībai izvirza mērķus trīs virzienos:

 • Studiju attīstība;
 • Zinātnes attīstība;
 • Administratīvās un saimnieciskās darbības attīstība.

Katra virziena mērķiem noteikti rādītāji, kas sasniedzami līdz 2020. gadam. Katra virziena
attīstības apakšmērķus, uzdevumus un atbildīgos nosaka virziena attīstības plānos. Par virziena
attīstības plānu izstrādi atbildīgi attiecīgā virziena prorektori.

Sadarbība ar Ventspils pilsētas pašvaldību un uzņēmumiem

Ventspils Augstskola nodrošina Kurzemes reģiona un Ventspils pilsētas Domes iestādes un uzņēmumus ar kvalificētiem darbiniekiem, kā arī piedāvā mūžizglītības iespējas dažādām iedzīvotāju grupām.

Ventspils pilsētas pašvaldība finansē augsti kvalificēta akadēmiskā personāla un augstas klases nozares speciālistu piesaisti, mērķstipendijas doktorantiem, zinātnisko un mācību metodisko darbu izdošanu, dažādu projektu līdzfinansēšanu, studentu sporta un kultūras pasākumus.

Uzņēmēji nodrošina ekspertu līdzdalību studiju programmu un kursu izstrādē, pilnveidē un īstenošanā, kā arī prakses vietas studējošajiem Ventspils, Latvijas un ārvalstu uzņēmumos un komercsabiedrībās.

Augstākās izglītības pieejamība personām ar invaliditāti

INŽENIERU IELA 101A

Vides pieejamība ar kustību traucējumiem - panduss pie ieejas

Vides pieejamība ar redzes traucējumiem - kāpņu pirmais un pēdējais pakāpiens marķēts (Tiks veikta rekonstrukcija 2019.gadā, kuras ietvaros tiks ierīkots pasažieru lifts, aprīkotas tualetes katrā stāvā, pārejā iekštelpās starp Inženieru ielu 101A un Inženieru ielu 101 ierīkots pacēlājs, ņemot vērā prasības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). 

INŽENIERU IELA 101

Vides pieejamība ar kustību traucējumiem 

 • panduss pie ieejas dienesta viesnīcas pusē, pie D korpusa ieejas;
 • automašīnu stāvvieta invalīdiem;
 • lifti uz E, B, C, D korpusu stāviem; 
 • labierīcības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • dienesta viesnīcas istabiņa ar labierīcībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 
 • bibliotēkas galdi ar pieeju cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Vides pieejamība ar redzes traucējumiem 

 • D korpusā grīdas krāsojums;
 • D korpusā stiklojuma marķējums;
 • Kāpņu pirmais un pēdējais pakāpiens marķēs.