Struktūra

Satversmes sapulce

Ventspils Augstskolas Satversmes sapulce ir VeA augstākā lēmējinstitūcija, kas tiesīga izskatīt un izlemt VeA darbības un attīstības pamatjautājumus. Tā ievēl rektoru, Senātu, Revīzijas komisiju un Akadēmisko Šķīrējtiesu. Savus pārstāvju Satversmes sapulcē ievēl visas VeA personāla grupas – akadēmiskais un vispārējais personāls un studējošie. Satversmes sapulci uz 3 gadiem ievēl šādā sastāvā:

 • no akadēmiskā personāla – 18 pārstāvjus;
 • no vispārējā personāla – 6 pārstāvjus;
 • no studējošajiem – 6 pārstāvjus.

Satversmes sapulces sanāksmes vada Satversmes sapulces priekšsēdētājs, protokolēšanu veic Satversmes sapulces sekretārs.

VeA Satversme

Satversmes sapulces priekšsēdētājs: Artūrs Viļums
Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece: Dace Štefenberga
Satversmes sapulces sekretārs: Indra Kristiāna Balode

Satversmes sapulces sastāvs

Akadēmiskais personāls: Vairis Caune, Indra Dedze, Guntars Dreijers, Agnese Dubova, Māris Ēlerts, Juris Freimanis, Sergejs Hiļkevičs, Juris Kalvāns, Una Libkovska, Diāna Neimane, Gints Neimanis, Liene Resele, Jānis Šate, Ivars Šmelds, Karina Šķirmante, Dace Štefenberga, Artūrs Viļums, Artūrs Vrubļevskis.

Studējošie: Raitis Didrihsons, Anna Fedotovska, Evelīna Freiberga, Aiva Šama, Andrejs Štrāls, Igors Uhaņs

Vispārējais personāls: Maija Cēbere, Gints Dreifogels, Elīna Feldmane, Sniedze Šama, Raivo Šteins, Egita Udodova.

Senāts

Ventspils Augstskolas Senāts ir VeA personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija 20 cilvēku sastāvā. Tas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas VeA darbības sfēras, izņemot tos, kuri ar VeA Satversmi nodoti Satversmes sapulces pārziņā. VeA Senātu ievēlē Satversmes sapulce uz trim gadiem no VeA personāla locekļiem. Senāta ievēlēšanā tiek ievērotas šādas pārstāvības proporcijas:

 • no akadēmiskā personāla – 75% (15 pārstāvji);
 • no studējošajiem – 20% (4 pārstāvji);
 • no citām darbinieku grupām – 5% (1 pārstāvis).

Senāts atbilstoši VeA darbības galvenajiem uzdevumiem veido pastāvīgas komisijas, kuras izstrādā priekšlikumus vai arī dod atzinumus par savai kompetencei atbilstošajiem lēmumu projektiem. Komisiju darbības kārtību nosaka Senāta apstiprināti nolikumi.

Senāta sēdes vada Senāta priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā Senāta priekšsēdētāja vietnieks, protokolēšanu veic Senāta sekretārs.

VeA Senāta nolikums šeit.

Senāta priekšsēdētājs: Gaļina Hiļķeviča

Senāta priekšsēdētāja vietnieks: Una Libkovska

Senāta sekretārs: Sintija Auguste

Senāta sastāvs no akadēmiskā personāla: Vladislavs Bezrukovs, Vairis Caune, Guntars Dreijers, Agnese Dubova,  Juris Freimanis, Gaļina Hiļkeviča, Juris Kalvāns, Kārlis Krēsliņš, Una Libkovska, Liene Resele, Jānis Šate, Jānis Sīlis, Dmitrijs Smirnovs, Dace Štefenberga, Artūrs Viļums.

Senāta sastāvs no studējošajiem: Kristaps Blumbergs, Raitis Didrihsons, Anna Fedotovska, Roberta Freiberga

Senāta sastāvs no citām darbinieku grupām: Raivo Šteins


Padomnieku konvents

Ventspils Augstskolas Padomnieku konvents ir institūcija, kas valsts, Kurzemes reģiona un Ventspils pilsētas un VeA interesēs konsultē augstskolu tās attīstības stratēģijas jautājumos.

Revīzijas komisija

Ventspils Augstskolas Revīzijas komisijas uzdevums ir kontrolēt augstskolas darbību un tās atbilstību Latvijas Republikas likumiem un VeA Satversmei. Revīzijas komisijai ir tiesības pārbaudīt VeA akadēmisko, administratīvo un saimniecisko darbību un iepazīties ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz VeA finansiālo un saimniecisko darbību.

Revīzijas komisijas sastāvs: Gundars Korāts, Dzintra Lele-Rozentāle un Estere Vītola.


Akadēmiskā šķīrējtiesa

Ventspils Augstskolas Akadēmiskā Šķīrējtiesa ir izveidota strīdu izskatīšanai starp VeA amatpersonām un struktūrvienībām. Akadēmiskā Šķīrējtiesa izskata arī studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par VeA Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem.

Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvs: Inta Ozola, Indra Dedze, Artūrs Vrubļevskis, Diāna Neimane.

Studiju padome

Ventspils Augstskolas Studiju padome ir mācību prorektora padomdevēja institūcija. Padome mācību prorektoram iesaka attīstāmos studiju virzienus, brīvos izvēles kursus, studiju procesu reglamentējošu dokumentu papildināšanu vai jaunu dokumentu izstrādi. Studiju padome analizē studiju procesu un izstrādā priekšlikumus par studiju saturu, formām un kvalitātes vadību un kontroli, mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas un studentu mācību darba organizāciju, akadēmiskā personāla profesionālo attīstību un studiju budžeta sadales principiem. Padomes sastāvā ietilpst mācību prorektors, Mācību daļas vadītājs, speciālists ārējo sakaru jautājumos, fakultāšu dekāni un nodaļu vadītāji, studiju programmu direktori, Studentu padomes priekšsēdētājs.


Zinātnes padome

Ventspils Augstskolas Zinātnes padome ir zinātņu prorektora padomdevēja institūcija. Padome veic zinātniskā darba analīzi un izstrādā ieteikumus zinātnisko pētījumu un projektu plānošanā un īstenošanā, zinātnes attīstībai paredzētā finansējuma plānošanā, konsultēšanā finansējuma piesaistīšanas jautājumos, zinātņu doktoru sagatavošanas organizēšanā, zinātnieku starptautiskās sadarbības veicināšanā, patentu un zinātnisko izgudrojumu un publikāciju autortiesību aizsardzības organizēšanā, zinātnisko pētījumu mārketinga organizēšana, zinātnisko konferenču, simpoziju, semināru plānošanā un organizēšanā. Padomes sastāvā ietilpst zinātņu prorektors, Zinātņu un attīstības daļas vadītājs, speciālists ārējo sakaru jautājumos, fakultāšu dekāni un nodaļu vadītāji, katedru vadītāji, Studentu padomes priekšsēdētājs.

Starptautiskā konsultatīvā padome

Ventspils Augstskolas Starptautiskā konsultatīvā padome izveidota 2015.gadā.  Padome izveidota, lai sniegtu atzinumus un priekšlikumus Ventspils Augstskolas pētniecības programmas izstrādē, kā arī konsultētu augstskolas vadību par zinātniskās darbības organizāciju. Šādas padomes izveide veicinās starptautisko sadarbību Eiropas līmeņa zinātnisku projektu sagatavošanā, publikāciju skaita pieaugumu un efektīvāk tiks risināti dažādi organizatoriskie jautājumi. Padomi un tās sastāvu apstiprinājis Ventspils Augstskolas Senāts.

Starptautiskās konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Leonīds Gurvics (Leonid Gurvitz) – JIV-ERIC vadošais pētnieks;
 • Dainis Draviņš – Lundas Universitātes astronomijas profesors, Zviedrijas zinātņu akadēmija;
 • Žoržs Cissis (Georges Zissis) – Tulūzas universitātes profesors, “IEEE Industry Application Society” valdes viceprezidents (Francija);
 • Ginters Verts (Gunter Werth) – Maincas Universitātes profesors (Vācija);
 • Džastins Bankroft(Justin Bancroft) – Deloitte & Touch starptautiskais konsultants (ASV);
 • Džūlija Felkere (Julie Felker) – Mičiganas universitātes profesore (ASV);
 • Ulrike Hāsa (Ulrike Haß) – Dīsburgas-Esenes universitātes profesore (Vācija);
 • Klauss Šūberts (Klaus Schubert) – Hildesheimas Universitātes profesors (Vācija).