Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Informācija par fakultāti


Ekonomikas un pārvaldības fakultāte (EPF) īsteno četras studiju programmas – akadēmisko bakalaura studiju programmu “Vadībzinātne” (angļu valodā), profesionālo bakalaura studiju programmu „Biznesa vadība” , profesionālo maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, kā arī doktora studiju programmu „Biznesa vadība”. EPF īstenotās studiju programmas ir iekļautas studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, kas ir saņēmis visaugstāko Izglītības un zinātnes ministrijas kvalitātes vērtējumu un ir akreditēts uz maksimālo termiņu – seši gadi.

Ventspils Augstskola strauji iekaro savas pozīcijas starptautiskajā augstākās izglītības tirgū, piedāvājot studiju iespējas studējošajiem no ārvalstīm. Arī EPF ir nodrošinājusi šādu iespēju, piedāvājot apgūt bakalaura studiju programmu „Vadībzinātne” angļu valodā.

EPF studiju programmas ir pilnveidotas, lai tās atbilstu darba tirgus prasībām gan Latvijā, gan citur Eiropā. Augstas studiju kvalitātes nodrošināšanai, papildus lekcijām, kuras pasniedz Latvijā pazīstami pasniedzēji, EPF studentiem ir iespēja regulāri apmeklēt arī kvalificētu ārvalstu (Šveices, Beļģijas, Itālijas, Somijas, Baltkrievijas u.c.) pasniedzēju lekcijas. Lai iespējami labāk sagatavotu studentus praktiskajai uzņēmējdarbībai un biznesa vadībai, būtiska daļa no studiju procesa EPF fakultātē notiek ārpus lekcijām – praktiskajās nodarbībās, dažādos grupu darbos un biznesa spēlēs. Praktisko biznesa pieredzi studentiem ir iespēja iegūt, izmantojot ārējo infrastruktūru: Ventspils Augsto tehnoloģiju parku (VATP), VATP Biznesa inkubatoru, Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu, Ventspils Augstskolas zinātnisko institūtu “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” u.c.

Studējot kopā ar studentu apmaiņas programmas “Erasmus” studentiem, studenti ne tikai nostiprina angļu valodas prasmes, bet arī iegūst starptautisku pieredzi esot tepat – Ventspilī. Aizvien lielāka daļa studentu izvēlas izmantot iespēju studēt semestri kādā no daudzajām Ventspils Augstskolas sadarbības universitātēm.

Augsto izglītības kvalitāti ir novērtējuši darba devēji, ārvalstu eksperti, absolventi un studenti. Šo kvalitāti apstiprina arī 2014. gada Latvijas augstskolu reitings, kurā Ventspils Augstskola ieņēma augsto 6. vietu.

Karjeras iespējas

EPF programmu absolventi strādā tādās valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos kā- Ventspils pilsētas Dome, Ventspils Brīvostas pārvalde, LR Ekonomikas ministrija, LR Finanšu ministrija, Valsts zemes dienests, VAS Latvijas Valsts meži, Ventspils Augstskola, SIA „Arbo”, Ventspils Brīvostas pārvalde, PSIA „Ventspils siltums”, Bucher Schörling Baltic, Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks, SIA „Dendrolight Latvia”, AS „Baltijas Ekspersis”, SIA „VK Ekspedīcija”, Ventspils nafta termināls, AS „Ventbunkers, Ventspils Elektronikas fabrika, u.c. -, privātos uzņēmumos, bankās – AS„Swedbank”, AS„Privat Bank”, AS„DnB banka”-, kā arī dibina savas komercsabiedrības.

2019./2020. studiju gada

1. kursa budžeta un maksas vietas

ProgrammaBudžeta vietasMaksas vietasStudiju maksa
Profesionālā bakalaura studiju programma ''Biznesa vadība''451510 Eur
Akadēmiskā bakalaura studiju programma ''Vadībzinātne''(angļu valodā)-1700*/2100** Eur
Profesionālā maģistra studiju programma ''Uzņēmējdarbības vadība''252270 Eur
Dubultā grāda maģistra studiju programma ''Starptautiskais bizness un eksporta menedžments''-2100***/3300**** Eur

* Reflektantam/-ei, kurš/-a ir Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices
Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a vidējo
izglītību ir ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm.
** Reflektantam/-ei, kurš/-a nav Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices
Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a vidējo
izglītību nav ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm.
*** Reflektantam/-ei, kurš/-a ir Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices
Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a bakalaura
grādu ir ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm.
**** Reflektantam/-ei, kurš/-a nav Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices
Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a bakalaura
grādu nav ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm.

Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2019./2020. akadēmiskajā gadā tiks piemērotas studiju maksas

atlaides 200 EUR apmērā!

Fakultātes personāls

  • Latviešu
  • English