Klausītāji
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.

Ja Tev ir vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt Tevi interesējošus vai nepieciešamus studiju kursus, mēs piedāvājam iespēju klausītāja statusā apmeklēt VeA  nodarbības gan pamatstudijās, gan maģistra studijās, kārtot pārbaudījumus, iegūt novērtējumu un pēc kursu veiksmīgas apguves saņemt VeA sertifikātu.

Kā kļūt par klausītāju ?

  • Dodies uz Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centru (Inženieru iela 101, D105. kabinets).
  • Uzrādi personu apliecinošu dokumentu.
  • Uzrādi vidējo vai augstāko izglītību apliecinošus dokumentus un iesniedz to kopijas.
  • Aizpildi reģistrācijas veidlapu.
  • Paraksti klausītāja līgumu.
  • Veic reģistrācijas maksājumu saskaņā ar Ventspils Augstskolas Senāta apstiprināto reģistrācijas maksu.
  • 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar pārskaitījumu veic samaksu par kursu apguvi.

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studiju kursu piedāvājums

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS "BIZNESA VADĪBA" KURSI RUDENS SEMESTRĪ

Studiju kurss
Kredītpunkti
Mikroekonomika I
3 KP
Uzņēmējdarbības pamati3 KP
Statistika4 KP
Angļu valoda I
4 KP
Matemātika
4 KP
Ievads datormācībā 2 KP
Nauda un banku lietas2 KP
Tirgzinības  4 KP
Finanšu matemātika2 KP
Biznesa angļu valoda I3 KP
Finanšu grāmatvedība I 4 KP
Makroekonomika4 KP
Informācijas un biznesa procesi4 KP
Cilvēkresursu vadība3 KP
Projektu vadība 2 KP
Eksporta menedžments4 KP
Apdrošināšana2 KP
Nodokļi un nodevas1 KP
Starptautiskā komercdarbības vide2 KP

PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS "UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA" KURSI RUDENS SEMESTRĪ

Studiju kurss
Kredītpunkti
Krīzes pārvaldība 
2 KP
Lēmumu pieņemšanas kvantitatīvās metodes 4 KP
Jaunās informāciju tehnoloģijas uzņēmējdarbībā 2 KP
Personāla vadīšana     
2 KP
Finanšu un investīciju pārvaldība2 KP
Starptautiskie finanšu pārskatu sagatavošanas standarti2 KP
Darba tiesības un darba aizsardzība2 KP
Uzņēmuma un nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes4 KP
Uzņēmumu vadība4 KP

Tulkošanas studiju fakultātes studiju kursu piedāvājums

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS "TULKOŠANA" KURSI RUDENS SEMESTRĪ

Studiju kurss
Kredītpunkti
Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences I
2 KP
Ievads tulkošanā2 KP
Mūsdienu vācu valoda I2 KP
Teksta leksikostilistiskā analīze angļu valodā I
2 KP
Angļu valodas fonētika2 KP
Morfoloģija2 KP
Mūsdienu krievu valoda I2 KP
Mutvārdu komunikācija, DE2 KP
Ievads starpkultūru komunikācijā2 KP
Vispārīgā komunikācija angļu valodā I
2 KP
Angļu valodas normatīvā gramatika: Morfoloģija4 KP
Teksta leksikostilistiskā analīze angļu valodā2 KP
Ortogrāfija2 KP
Latviešu valodas pragmatiskie aspekti I2 KP
Rakstiskās tulkošanas pamati I2 KP
Nozartekstu tulkošanas pamati, DE-LV2 KP
Spāņu valodas pamati I4 KP
Franču valodas pamati I4 KP
Valstmācība I: Lielbritānijas studijas2 KP
Rakstiskās tulkošanas pamati I2 KP
Dokumentu tulkošana2 KP
Tulkošanas darba organizācija, DE2 KP
Lietišķā krievu valoda2 KP
Lietišķā vācu valoda2 KP
Teksta pirmstulkošanas analīze, DE2 KP
Rakstiskā tulkošana: mārketings un reklāma DE-LV2 KP
Lietišķā spāņu valoda I2 KP
Rakstiskā tulkošana II: ES ekonomiskie un juridiskie teksti EN-RU2 KP
Konsekutīvā tulkošana I: teorija un tās pielietojums2 KP
Ievads terminoloģijā2 KP
Angļu valodas stilistika2 KP

 

Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju kursu piedāvājums

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS "DATORZINĀTNES" KURSI RUDENS SEMESTRĪ

Studiju kurss
Kredītpunkti
Matemātika programmētājiem
2 KP
Programmēšanas pamati JAVA2 KP
Datu bāzes I  
2 KP
Datu struktūras un algoritmi (JAVA)4 KP
IT projektu vadīšana4 KP
Datorzinātņu pamati4 KP
Angļu valoda I2 KP
Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija I2 KP
Matemātiskā analīze I4 KP
Datorsistēmu arhitektūra un uzbūve2 KP
Darba aizsardzība un ergonomika2 KP
Algoritmu teorija2 KP
Diferenciālvienādojumi2 KP
Objektorientētā programmēšana4 KP
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika2 KP
Elektronika4 KP
Operētājsistēmas4 KP
Programmu izstrādes rīki un vides4 KP
Datu bāzu tehnoloģijas4 KP
Vizuālās programmēšanas valodas4 KP

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS "DATORZINĀTNES" KURSI RUDENS SEMESTRĪ

Studiju kurss
Kredītpunkti
Digitālo attēlu apstrāde
4 KP
JAVA dizaina maketi4 KP
Matemātiskās modelēšanas metodes4 KP
IS projektu vadība4 KP
Diagnostikas iekārtas un programmatūra2 KP
Medicīnisko signālu apstrāde2 KP
Zinātnisko pētījumu metodoloģija2 KP
Informācijas teorija un kriptogrāfija4 KP

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS "ELEKTRONIKA" KURSI RUDENS SEMESTRĪ

Studiju kurss
Kredītpunkti
Angļu valoda inženieriem
2 KP
Mehānika4 KP
Elektroniskie mērījumi un mērinstrumenti4 KP
Ciparu shēmtehnikas pamati4 KP
Ciparu elektronika un datoru arhitektūra4 KP
Signālu teorija un signālu apstrāde I4 KP
Signālu teorija un signālu apstrāde II 2 KP
Programmēšana II2 KP
Mikrokontrolieri un iegultās sistēmas2 KP
Elektromagnētiskie lauki un viļņi4 KP
Analogās ierīces2 KP
Ķēžu teorija II2 KP
Vielas uzbūve un termodinamika2 KP
Programmējamās integrētās shēmas I+II2 KP
Skaņas un attēla pārraides tehnoloģijas3 KP
Bezvadu tehnoloģijas2 KP
Skaitliskās metodes2 KP
Elektronisko ierīču elektrobarošana2 KP
Atomfizika un kvantu teorijas elementi2 KP

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS "ELEKTRONIKA" KURSI RUDENS SEMESTRĪ

Studiju kurss
Kredītpunkti
Antenu inženierija
4 KP
Automātiskās vadības sistēmas4 KP
Ievads LabVIEWun tā pielietojumi elektronikā4 KP
Radiofrekvenču un mikroviļņu ierīce4 KP
Zinātnisko pētījumu metodoloģija2 KP