Kursi skolēniem
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.

Sagatavošanas kurss 12.klases centralizētajam eksāmenam matemātikā

Izglītības programmas mērķis: Pilnveidot skolēnu zināšanas matemātikā un palīdzēt pēc iespējas labāk sagatavoties centralizētajam eksāmenam matemātikā.

Kursa tēmas: Trigonometrija, Ģeometrijas pamatskolas kursa atkārtojums, Ģeometrija 10. klase (planimetrija), Prizma, Piramīda, Rotācijas ķermeņi, Kombinatorika, Varbūtības, Vienādojumi. Vienādojumu sistēmas, Nevienādības. Nevienādību sistēmas, Ģeometrisko ķermeņu kombinācijas, Funkcijas, to īpašības.

Programmas ilgums
48 akadēmiskās stundas
Maksa
150 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
Pieteikšanās nav aktīva

Sagatavošanas kurss 12.klases centralizētajam eksāmenam fizikā

Programmas īstenošanas ilgums: 48 akadēmiskās stundas

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: VeA sertifikāts
Izglītības programmas mērķis: Pilnveidot skolēnu zināšanas fizikā un palīdzēt pēc iespējas labāk sagatavoties centralizētajam eksāmenam matemātikā
Kursa tēmas: Mērījumi un skaitļi. Mehāniskā kustība. Koordinātu sistēma. Trajektorija, ceļš, pārvietojums. Ātrums. Paātrinājums. Rotācijas kustība. Ņūtona likumi. Gravitācijas likums. Bezsvara stāvoklis. Kosmiskie ātrumi. Zemes mākslīgo pavadoņu kustība. Keplera likumi. Mehāniskais darbs un jauda. Kinētiskā enerģija un potenciālā enerģija. Pilnās mehāniskās enerģijas nezūdamības likums. Impulss. Impulsa saglabāšanās likums. Elastīgas un neelastīgas sadursmes. Spēka moments, spēka plecs. Ķermeņu līdzsvars. Harmoniskas svārstības. Uzspiestas svārstības un rezonanse. Šķērsviļņi un garenviļņi. Skaņas viļņi. Vielas atomārā uzbūve. Siltumkustība. Difūzija. Atomu masa un atommasa.Vielas daudzums. Avogadro skaitlis. Temperatūru skalas. Termometri.Ideāla gāze. Gāzu likumi. Izoparametriskie procesi. Molekulāri kinētiskā teorija. Siltumprocesi. Adiabātiski procesi. Cikliski procesi. Šķidrums un tvaiks. Elektriskais lādiņš un elektriskais lauks. Elektriskā strāva. Magnētiskais lauks. Maiņstrāva. Gaisma. Atoma kodola uzbūve. Visuma evolūcija. Eksāmena uzdevumi.

Noslēguma pārbaudījuma veids: Kursa noslēguma pārbaudes darbs.

Programmas ilgums
-
Maksa
-
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
-
Nodarbību laiks
-

Sagatavošanas kurss 12.klases centralizētajam eksāmenam latviešu valodā un literatūrā

Izglītības programmas mērķis: Palīdzēt sagatavoties centralizētajam eksāmenam latviešu valodā un literatūrā

Uzdevumi: Padziļināt zināšanas par valodas sistēmu un pilnveidot prasmi lietot valodas līdzekļus. Pilnveidot valodas prasmes un spēju īstenot savu un uztvert citu autoru komunikatīvo nolūku dažādās saziņas situācijās. Pilnveidot izpratni par literatūras virzieniem, veidiem, žanriem un prasmi analizēt literāro darbu mākslinieciskajā veselumā. Attīstīt tēlaino un analītisko domāšanu literārā darba uztverē. Pilnveidot un attīstīt prasmi veidot dialogu, prasmi izteikt viedokli, to argumentēt.

Kursa tēmas:

 • Gramatika. Lietvārds
 • Gramatika. Darbībasvārds
 • Praktiska nodarbība gramatikā
 • Gramatika. Īpašībasvārds
 • Praktiska nodarbība gramatikā
 • Gramatika. Apstākļavārds, skaitļavārds, vietniekvārds
 • Gramatika. Apstākļavārds, skaitļavārds, vietniekvārds
 • Praktiska nodarbība gramatikā
 • Gramatika. Saikļi. Teikumu veidi
 • Gramatika. Prievārdi, partikulas, izsauksmes vārdi
 • Praktiska nodarbība gramatikā
 • Valodniecība. Valodas stili
 • Valodniecība. Stilistika teikumos
 • Praktiska nodarbība valodniecībā
 • Valodniecība. Leksika, frazeoloģija
 • Praktiska nodarbība valodniecībā
 • Literatūra. Mākslnieciskās izteiksmes līdzekļi

 

 

 • Tēma. Temats. Formulējums
 • Praktiska nodarbība
 • Viedoklis. Pamatojums. Argumentācija
 • Praktiskā nodarbība
 • Literatūra. Literārie žanri. Žanru pazīmes
 • Teksta analīze. Teksta veidošanas līdzekļi
 • Sajūtu gleznas tekstā. Teksta līdzekļi
 • Praktiska nodarbība teksta analīzē
 • Literatūra. Literāra darba analīze. Pārspriedums
 • Praktiska nodarbība
Programmas ilgums
48 akadēmiskās stundas
Maksa
150 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
-

Sagatavošanās kursi 12.klases centralizētajam eksāmenam angļu valodā

Darbs dara darītāju! Ja esiet nolēmis uzņemties papildus slodzi un rūpīgāk sagatavoties 12.klases gala pārbaudījumiem angļu valodā, tad šie kursi ir domāti tieši Tev.

Sagatavošanas kursi notiks divas reizes nedēļā, katra tikšanās reize 90 minūšu garumā sniegs ieskatu galvenjās gramatikas un valodas lietojuma tēmās, kā arī mācīsimies lasīt tekstu, strādāt ar izlasīto materiālu, lai spētu tikt galā ar uzdevumiem, kuros tiek pārbaudīta izlasītā teksta izpratne. Neiztikt bez klausīšanās uzdevumu veikšanas un, protams, rakstīšanas uzdevumiem. Izanalizējot iepriekšējo gadu raksturīgākās kļūdas un neizpratnes iemeslus, centīsimies kopīgiem spēkiem apgūt valodu pēc iespējas vispusīgāk.

Kas rūpīgi un godprātīgi attieksies pret ne vienmēr patīkamo mācību apgūšanas procesu, tam panākumi ir garantēti.

Ne velti saka: Grūti mācībās, viegli kaujā!!!

Programmas ilgums
32 akadēmiskās stundas
Maksa
125 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
-

Praktiskā elektronika

Kursus vadīs cilvēki ar praktisku un teorētisku pieredzi elektronikā (bakalaura grāds elektronikā, iesākts maģistrs). Nodarbību vadītāji gādās, ka katrs skolnieks saprot kas viņam darāms un katram individuāli veltīs nepieciešamo uzmanību un palīdzību.

Teorija tiks pasniegta īsi un konkrēti vidusskolēnam saprotamā veidā. Nekādi teorijas eksāmeni vai kontroldarbi netiks nevienam prasīti, jo tīri praktiskā nodarbībā tas nav vajadzīgs - teoriju iemācās darbojoties ar rokām.

Kursa ietvaros skolēniem būs iespēja ne tikai mācīties elektronikas teorijas pamatus un praktiskas prasmes, bet arī lieliski pavadīt laiku ar paša rokām un prātu veidojot interesantas elektroniskas iekārtas. Skolēnu grupu darbs notiks plašā un ar visiem nepieciešamajiem zinātniskajiem instrumentiem aprīkotā laboratorijā E1 VeA inženierzinātņu nodaļā.

Laboratorijā ir 8 galdi un katram grupas dalībniekam pie sava galda būs piejams komplekts ar visiem instrumentiem un mēriekārtām. Elektronisko iekārtu izgatavošanai nepieciešamās komponentes būs katram skolēnam sagatavotas un katrs skolēns varēs izvēlēties secību kādā viņš vēlas izgatavot visas piedāvātās shēmas.

Nebūs noteikts temps kādā jāstrādā un līdz ar to skolēniem nebūs jābaidās, ja viņi kaut ko nesaprot uzreiz vai nevar kaut ko paspēt. Skolēni strādājot šajā grupā gūs praktisku un reālu priekšstatu tam, cik elektronika patiesībā ir interesanta, aizraujoša un radoša.