Uzņēmējdarbības vadība

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Bakalaura, profesionālā bakalaura grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija
  Studiju ilgums
  2 gadi (4 semestri), no kuriem 2 semestri veltīti mācību procesam (lekcijām), viens – lekcijām un praksei, bet pēdējais – maģistra darba izstrādei
  Studiju veids
  pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Uzņēmējdarbības vadības maģistra profesionālās studiju programmas galvenais mērķis ir studējošo sagatavošana profesionālai praktiskai darbībai uzņēmējdarbības vadības jomā un tālākai patstāvīgai zinātniskai darbībai.

  Studiju programmas uzdevumi

  Programmas uzdevumi ir veicināt maģistranta pilnveidošanos par augsti kvalificētu speciālistu, atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtiem principiem veikt padziļinātas studijas pārvaldības teorijā, starptautiskās uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu, moderno komunikāciju un IT pārvaldībā, kuras noslēdzas ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.