Uzņēmējdarbības vadība

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Bakalaura, profesionālā bakalaura grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija
  Studiju ilgums
  1 gads (2 semestri), studējošiem ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu, 2 gadi (4 semestri), studējošajiem ar akadēmisko bakalaura grādu
  Studiju veids
  pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Uzņēmējdarbības vadības maģistra profesionālās studiju programmas galvenais mērķis ir studējošo sagatavošana profesionālai praktiskai darbībai uzņēmējdarbības vadības jomā un tālākai patstāvīgai zinātniskai darbībai.

  Studiju programmas uzdevumi

  Programmas uzdevumi ir veicināt maģistranta pilnveidošanos par augsti kvalificētu speciālistu, atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtiem principiem veikt padziļinātas studijas pārvaldības teorijā, starptautiskās uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu, moderno komunikāciju un IT pārvaldībā, kuras noslēdzas ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Pieteikuma anketa pieejama šeit!

Tiek veikti grozījumi  studiju programmā. Tiek plānots, ka ar šī gada septembri izpildot noteiktas prasības, būs iespējams maģistra grādu iegūt viena gada laikā.

Studiju programmas ilgums un apjoms

Studiju programmas ilgums un apjoms ir noteikts atbilstoši MK noteikumiem Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, kuru 20.punktā teikts, ka maģistra programmas pilna laika studiju ilgums ir viens līdz divi gadi ar noteikumu, ka kopējais bakalaura un maģistra studiju ilgums nav mazāks par pieciem gadiem.

Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” studiju ilgums ir:

 • 1 gads – studējošiem ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju studiju virzienā:
  • Ekonomika,
  • Informācijas un komunikācijas zinātnes,
  • Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība,
  • Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika,
  • Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne.
 • 2 gadi – studējošiem ar iegūtu akadēmisko bakalaura vai profesionālā bakalaura grādu citā studiju virzienā.

Studiju programmas saturs 1 gadu ilgajā studiju programmā

NosaukumsKPPārbaudes formaSemestris
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē6 III
Stratēģiskā vadīšana2Eksāmens2 
Finanšu un investīciju pārvaldība2Eksāmens2 
Inovāciju un tehnoloģiju vadība2Eksāmens2 
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi8 III
Personāla vadība1Ieskaite1 
Starptautiskais mārketings1Ieskaite1 
Radošā uzņēmējdarbība1Eksāmens1 
Biznesa angļu valoda1Ieskaite1 
Praktiskā uzņēmumu vadība2

Eksāmens

2 
Zinātniskās pētniecības organizācija2Eksāmens2 
Prakse6 III
Prakse I6Ieskaite6 
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba vai diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana20 III
Maģistra darbs20Aizstāvēšana 20
Kopā semestrī:  2020
Kopā studijās:  40 

Studiju programmas saturs 2 gadus ilgajā programmā

NosaukumsKPPārbaudes formaSemestris
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē6 IIIIIIIV
Stratēģiskā vadīšana2Eksāmens  2 
Finanšu un investīciju pārvaldība2Eksāmens  2 
Inovāciju un tehnoloģiju vadība2Eksāmens  2 
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi8 IIIIIIIV
Lēmumu pieņemšana uzņēmējdarbībā2Eksāmens2   
Krīzes pārvaldība2Ieskaite2   
Personāla vadība1Ieskaite 1  
Starptautiskais mārketings1Ieskaite 1  
Projektu vadība2Eksāmens2   
Starptautiskie finanšu standarti2Eksāmens2   
Darba tiesības un darba aizsardzība2Eksāmens2   
Uzņēmuma vērtēšana2Eksāmens2   
Radošā uzņēmējdarbība1Eksāmens  1 
Biznesa ētika2Eksāmens2   
Biznesa komunikācija2Eksāmens2   
Biznesa angļu valoda1Ieskaite  1 
Sabiedrības ilgtspēja un vides pārvaldība2Ieskaite2   
Praktiskā uzņēmumu vadība2Eksāmens  2 
Zinātniskās pētniecības organizācija2Eksāmens  2 
Kvantitatīvās pētījumu metodes2Eksāmens2   
Prakse6/26 IIIIIIIV
Prakse I6Ieskaite  6 
Prakse*20Ieskaite 20  
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba vai diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana20     
Maģistra darbs20Aizstāvēšana   20
Kopā semestrī:  20202020
Kopā studijās:
  80

* Prakse ir jāiziet tiem studentiem, kuriem ir Akadēmiskais bakalaura grāds.