Vadībzinātne

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  3 gadi (6 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene (angļu valodā)

  Studiju programmas mērķis

  Galvenais mērķis ir sagatavot kvalificētus pārvaldības speciālistus gan darbam privātajās uzņēmējsabiedrībās, gan valsts un pašvaldību uzņēmumos un iestādēs gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā. Absolventu zināšanām un prasmēm jāatbilst pasaulē vispāratzītam standartam par pirmo akadēmisko grādu vadības zinībās (Business Administration).

  Studiju programmas uzdevumi

  Galvenais studiju programmas uzdevums ir sniegt studentiem tādu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu pārvaldībā, tiesību zinātnēs, uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē, informācijas tehnoloģijās, kā arī citās jomās, kas tiem pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas ļautu sekmīgi konkurēt un iespējami ātri adaptēties praktiskās uzņēmējdarbības vidē vai arī iekļauties darbā valsts vai Eiropas Savienības pārvaldes institūcijās.

Studiju programma akreditēta līdz 2019. gada 6. jūnijam. Saskaņā ar Augstskolu likuma 48. punktu, akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.