VALODAS UN KULTŪRVIDE

 

Pateicoties globalizācijai, valodas un kultūrvides pārzināšana ir kļuvusi par mūsu ikdienas nepieciešamību. Ventspils Augstskola ir vieta, kur tu apgūsi ne tikai zināšanas par dažādām kultūrām un valodām, bet arī par starpkultūru komunikāciju, lingvistisko kultūranalīzi, sabiedriskajām attiecībām un citiem svarīgiem aspektiem, lai kļūtu par veiksmīgu valodas un kultūrvides speciālistu.

 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU


Humanitāro zinātņu maģistrs


2 gadi


2270 EUR gadā


Angļu, Latviešu

BUDŽETA VIETAS


2

MAKSAS VIETAS


18

GRĀDA VEIDS


Akadēmiskais

FORMA


Pilna laika

 

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk
 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI

 • Nodrošināt studējošiem padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšanu;
 • Nodrošināt Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu;
 • Nodrošināt speciālistu sagatavošanu privātām tautsaimnieciskām struktūrām;
 • Nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas;
 • Nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, akadēmiskās izglītības standartiem atbilstošas akadēmiskās maģistra studijas;

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

 • Sniegt studentiem tādu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu izvēlētās valodas, kultūras un starpkultūru komunikācijas jautājumos, kā arī citās jomās, kas ļautu sekmīgi konkurēt un iespējami ātri adaptēties darba vidē un sekmīgi iekļauties darbā Latvijas, Eiropas Savienības vai citu valstu pārvaldes institūcijās;
 • Sekmēt absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū;
 • Sagatavot studentus tālākām studijām doktorantūras programmās, sniedzot tiem padziļinātas iemaņas pētniecības darbā, kas tiek nodrošināts ar pētniecības metožu kursu apguvi;
 • Nodrošināt studentiem iegūto zināšanu un prasmju izmantošanu, analizējot dažādas problēmsituācijas, gadījumu piemērus un risinot praktiskus uzdevumus.
 

STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS

1. semestris

Obligātā daļa

 • Starpkultūru komunikācijas teorijas un modeļi
 • Valodniecības pētījumi starpdisciplinārā aspektā
 • Latviešu valoda: mediju tekstu rediģēšana
 • Starpdisciplināro pētījumu metodoloģija
 • Ierobežotās izvēles daļa

 • Mediju valodas analīzes korpuslingvistiskais aspekts
 • Ķīniešu valodas kontrasti
 • Ķīnas sabiedrība, kultūra un tradīcijas
 • Maģistrants izvēlas vienu svešvalodu padziļinātai apguvei
 • Krievu valoda plašsaziņas medijos
 • Angļu valoda un nozīme
 • Brīvās izvēles daļa

  Brīvās izvēles kursi no Ventspils Augstskolas piedāvājuma

  2. semestris

  Obligātā daļa

 • Kultūras vēsture digitālajā pasaulē
 • Latviešu valoda: tekstu rediģēšanas metodoloģija
 • Starpdisciplināro pētījumu metodoloģija
 • Ierobežotās izvēles daļa

 • Ķīniešu valodas kontrasti
 • Krievu valoda plašsaziņas medijos
 • Brīvās izvēles daļa

  Brīvās izvēles kursi no Ventspils Augstskolas piedāvājuma

  3. semestris

  Obligātā daļa

 • Tehnoloģijas valodu un starpkultūru komunikācijā
 • Lingvistiskā kultūranalīze
 • Tulkojuma loma saziņā senatnē un mūsdienās/
 • Ierobežotās izvēles daļa

 • Ķīniešu valoda
 • E - Mārketinga starpkultūru aspekti
 • E-Mediji
 • Maģistrants izvēlas vienu svešvalodu padziļinātai apguvei
 • Krievu valoda plašsaziņas medijos
 • Angļu valodas attīstības tendences
 • Brīvās izvēles daļa

  Brīvās izvēles kursi no Ventspils Augstskolas piedāvājuma

  4. semestris

  Ierobežotās izvēles daļa

 • E-Mārketinga starpkultūru aspekti
 • Maģistra darbs

  Studiju beigās tiek izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs
   

  KARJERAS IESPĒJAS

 • Paveras plašas iespējas turpināt studijas maģistratūrā;
 • Absolventi ir sagatavoti darbam diplomātiskajās institūcijās, posteņos, kas saistīti ar sabiedriskajām attiecībām, galvenokārt starptautiskos uzņēmumos, kur nepieciešamas arī valodu zināšanas;
 • Strādāt par valodas un kultūrvides speciālistu Latvijas valsts un starptautiskās iestādēs;
 • Dzīve Ventspils Augstskolā

  Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
  Uzzināt vairāk

  Starptautiskā mobilitāte

  Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
  Uzzināt vairāk