Valodas un starpkultūru komunikācija

  Tulkošanas studiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Humanitāro zinātņu bakalaura grāds starpkultūru komunikācijā
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  3 gadi (6 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene (angļu valodā)

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot kvalificētus starpkultūru komunikācijas speciālistus Latvijas valsts un starptautiskām iestādēm.
  Nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas.
  Nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, akadēmiskās izglītības standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas akadēmiskās studijas.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa starpkultūru komunikācijas pakalpojumu sniegšanai tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs. Sekmēt absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū. Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt pētījumu metodiku un veikt pētījumu metodikas pielietojumu aizvien jaunās nozarēs, kā arī ļauj turpināt studijas augstākas kvalifikācijas līmeņa sasniegšanai. Veidot ciešu studiju procesa saistību ar reālo praksi multikulturālos uzņēmumos.

Studiju programma akreditēta līdz 2019. gada 6. jūnijam. Saskaņā ar Augstskolu likuma 48. punktu, akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz  2023. gada 31. decembrim.