Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs

Finansiāli iedvesmojusi

2012. gada oktobrī Ventspils pilsētas pašvaldība Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra izveidei un attīstībai sākotnējiem 3. gadiem piešķīrusi aptuveni 270 000 EUR.

Pētījumi

Centrs veiks augstas kvalitātes zinātniskos pētījumus, kas vērsti uz akadēmisko vidi un tiks publicēti starptautiski atzītos žurnālos, konferences materiālos un pētījuma ziņojumos.
Sadarbības pētniecības projektiem ir īpaša prioritāte, jo ir iespēja strādāt ar augsti kvalificētiem pētniekiem gan Eiropā, gan ārpus tās. Iespējamās pētījumu tēmas ir dažādas un vienmēr būs atkarīgas no pieejamā finansējuma. Tomēr, paredzamās tēmas ietver institūciju ietekmi uz uzņēmējdarbību virzītu domāšanu un rīcību; uzņēmējdarbība ēnu ekonomikā; ģimenes uzņēmējdarbība, pārrobežu uzņēmējdarbība; inovācijas, uzņēmējdarbība un finanses, internacionalizācijas draudi un iespējas Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem; uzņēmējdarbība un reģionālā attīstība; uzņēmējdarbība un sociālā iekļaušanās. Centrs veiks ar līgumu pamatotu pētījumu dažādām publiskām un privātām organizācijām gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī. Šis pētījums ir iecerēts kā ar pētījumu pamatota konsultācija, kas ir potenciālais ienākumu avots, norādot centra spēju attīstīties. Strādājot uzņēmējdarbībā, inovācijas un reģionālā attīstība, konkrētu tēmu izsmeļošs izklāstījums ir atkarīgs no konkrētu klientu vēlmēm. Indikatīvajā sarakstā ir iekļauti pētījumi, lai atbalstītu uzņēmējdarbības rīcības plānu attīstību; Latvijas ģimeņu uzņēmumu problēmas un potenciāls; augstskola paildzina uzņēmumu darbību Latvijā.

Ventspils Augstskolas Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra (UIRAC) pētījumu tēmas:

 • Pētījums par darbaspēka eksporta izmaksām no Latvijas uz citām Eiropas Savienības valstīm un šo izmaksu ietekme uz Latvijas kopproduktu. Aprēķinus izvērtējums kontekstā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem Latvijai.
 • Pētījums par to, kā veicināt uzņēmējdarbības attīstību Kurzemes reģionā jauno uzņēmēju vidū – kādi faktori jāņem vērā uzņēmējdarbības veicināšanai un jauno uzņēmēju motivēšanai.
 • Salīdzinošs pētījums par mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas palielināšanu Baltijas jūras reģionā.
 • Pētījums tiešo investīciju lomu Ventspils brīvostas konkurētspējas palielināšanā.
 • Veiksmīgu Ventspils uzņēmumu situāciju analīzes izstrāde.
 • Viedo tehnoloģiju loma uzņēmējdarbības veicināšanai Kurzemes reģionā.
 • Lielo pilsētu pašvaldību loma reģiona attīstības sekmēšanā.
 • Inovatīvo metožu īstenošana tranzītbiznesa sekmēšanai Ventspils brīvostā.
 • Eksporta veicinošie faktori un eksporta attīstība kopumā Baltijas jūras reģionā.
 • Kosmisko tehnoloģiju attīstības un komercializācijas iespēju analīze Latvijā.

Konferences un semināri

Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs regulāri rīko konferences un seminārus, kā mērķis ir, pirmkārt, veicināt kvalitatīvas apspriedes par notiekošajiem pētījumiem, kurus vada šī centra pētnieki, doktorantūras studenti un Ventspils Augstskolas fakultāte, otrkārt, sekmēt sadarbību starp pētniekiem un uzņēmējiem no Ventspils, Kurzemes un visas Latvijas, un treškārt, veicināt pārrunas par uzņēmējdarbības politiku, kuru mērķis ir veicināt labāku uzņēmējdarbības un inovāciju vidi Latvijā.

Ventspils Augstskola aicina piedalīties 5.starptautiskajā zinātniskajā konferencē Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - EIRD 2017 Smart Growth of the Local Community in the Global World 2017. gada 29. un  30. jūnijs Ventspils Augstskola, Ventspils, Latvija.

Ņemot vērā lielo tūristu skaitu Ventspilī vasaras periodā, lūdzam rezervēt viesnīcas iespējami laicīgi. Piedāvājam garantētu vienvietīgu un divvietīgu numuriņu rezervēšanu par draudzīgākām cenām viesnīcā "Dzintarjura" (http://www.dzintarjura.lv/en/about-us.html).

Rezervēšanai lūdzu izmantojiet e-pasta adresi dzintarjura@gmail.com un norādiet atslēgas vārdu "EIRD 2017". Garantētās rezervēšanas termiņš ir 29.05.2017., numuriņu skaits ir ierobežots.

Informācija

Otrais uzsaukums

Trešais uzsaukums

Reģistrēšanās

Programma

Starptautiskā konference “INNOVATION AND SMART ENTREPRENEURSHIP” 

2015. gada 17. -18. septembris Ventspils Augstskola, Ventspils, Latvija

Informācija

Reģistrēšanās

Programma

UIRAC atklāšanas konference: “Ceļā uz veiksmīgāku uzņēmējdarbības pētniecības un izglītības integrāciju Latvijā”.
2012. gada 1. novembris, Ventspils Augstskola, Ventspils.
Programma
Seminārs: “Iespējas un izaicinājumi, ar kuriem saskaras Eiropas mazie un vidējie uzņēmumi strādājot Ķīnas tirgū”.
2013. gada 16. Janvārī, Ventspils Augstskola, Ventspils. Seminārs rīkots sadarbībā ar Ventspils brīvostas pārvaldi.

Preses relīze

Prezentācija

Konference: “Starptautiskā pieredze tehnoloģiju pārnesē: ko varam mācīties?”.
2013. gada 9. maijā, Ventspils Augstskola, Ventspils. Konference rīkota sadarbībā ar Izraēlas Vēstniecību Latvijā un Lietuvā, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku un Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu.
Programma
Konference „Ēnu ekonomika Latvijā”.
2013.gada 15.maijs, Rīgas Ekonomikas augstskola (SSE Riga), Rīga. Konference rīkota sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, SSE Riga „Ilgtspējīga biznesa centru” un LR Finanšu ministriju.
Programma
Starptautiskā konference “Uzņēmējdarbība un inovācijas: galvenie reģionālās attīstības virzītājspēki".
2013. gada. 15 un 16 jūlijā, Ventspils Augstskola, Ventspils. Konference rīkota sadarbībā ar Tartu Universitātes uzņēmējdarbības centru, Tallinas Tehnoloģiju universitātes ekonomikas un biznesa vadības skolu (abi Igaunija), ISM Ekonomikas un vadības universitāti (Lietuva), Rīgas Ekonomikas augstskolas “Ilgtspējīga biznesa centru” (Latvija), kā arī Eiropas Mazo uzņēmumu un uzņēmējdarbības padomi (www.ecsb.org).

Preses relīze

Uzaicinājums

Programma

Paralēlās sesijas

Abstraktu kopums

Papildus augstākminētajiem semināriem un konferencēm, UIRAC regulāri rīko arī seminārus Ventspils Augstskolas, Banku augstskolas un RISEBA doktorantūras programmas doktorantiem. Šie semināri ir galvenokārt vērsti uz doktora disertācijas rakstīšanai nepieciešamo iemaņu attīstīšanu.

Publikācijas

1) International Conference "Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development": Book of proceedings, VUC, 2014.

2) Virtanen, Markku and Heimonen, Tomi (2013), Longitudinal analysis of the development of high growth and success (HGS) firms - Are HGS businesses high impact firms? Paper to be presented in the XXVII RENT Conference, Vilnius, Lithuania, November 20-22, 2013.

3) Pobol, A. Export-oriented IT companies developing their resource base and institutional environment / Special Issue:  Internationalisation of SMEs: Learning and Managing Change Processes / L. Dyaram and T. J. Kamalanabhan, (Eds.) // The International Journal of Learning and Change.

4) Atherton A, Smallbone D, 2013, "Promoting private sector development in China: the challenge of building institutional capacity at the local level" Environment and Planning C: Government and Policy 31(1) 5 – 23.

5) David Smallbone,  Friederike Welter,  and Jovo Ateljevic  Entrepreneurship in emerging market economies: Contemporary issues and perspectives ,International Small Business Journal March 2014 32: 113-116, first published on December 30, 2013 doi:10.1177/0266242613511479.

6) Sauka, A. un B. Rivža (Red.) (2014) Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības izaicinājumi. Ventspils, Uzņemējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs, Ventspils Augstskola. ISBN: 978-9984-648-34-7.

7) Jaunzems A. and K. Kreslins. Quality Assurance in Business Education: Role of Interactive Teaching-Learning Process and Effective Examination System. Entrepreneurship and Innovation as Key Drivers of Regional Development: EIRD II Conference Proceedings, 2014, pp. 30-37;

8) Sergejs Hilkevics and Dace Štefenberga. The Development of Innovative Business in Regions of Latvia in Context of Global Economy. In: Gregory T. Papanikos (ed.). Essays on Growth, Development and Finance, 2014, pp. 229-238.

9) Kaliyeva G., Sagintayeva S., Revalde G. and S. Baizakov. The principle of reversibility as the basis of antirecessionary technology management of economy. Proceedings of the 2014 International Conference "Economic Science for Rural Development", 2014.

10) Slonimski, A. Enterprising Families in a Cross-Border Context: the Example of Belarus / F. Welter, D. Smallbone, A. Slonimski, O. Linchevskaya, A. Pobol and M. Slonimska // Internationalisation of Firms from Economies in Transition: The Effects of a Politico-Economic Paradigm Shift / Eds.: Mai Thi Thanh Thai and Ekaterina Turkina. – Edward Elgar.– 2014. – P.276-302.

11) Поболь А.И. Развитие институциональной среды для стимулирования прямых иностранных инвестиций в исследования и разработки / А.И. Поболь // Экономический бюллетень / Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Респ. Беларусь. – 2014. – № 6 (171). – с. 14-24.

Kontakti

 • Latviešu
 • English